Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God guu dugu nia madagoaa e tau ang gi nia mee huogodoo ala e hai i lodo o henuailala.
2God guu dugu di madagoaa e haanau ai, mo di madagoaa e made ai, di madagoaa e dogi ai, mo di madagoaa e hagi ai,
3di madagoaa e daaligi ai, mo di madagoaa e haga hili ai, di madagoaa e oho gi daha, mo di madagoaa e hau ai.
4God guu dugu di madagoaa e manawa gee ai, mo di madagoaa e manawa lamalia ai, di madagoaa e lodo huaidu ai, mo di madagoaa e gagaalege ai,
5di madagoaa e heetugi ai nnuaidina taane mo di ahina, mo di madagoaa hagalee heetugi ai nnuaidina taane mo di ahina, di madagoaa e hongi ai, mo di madagoaa hagalee hongi ai.
6God guu dugu di madagoaa e gida ai nia mee, mo di madagoaa e ngala ai nia mee, di madagoaa e benebene, mo di madagoaa e kili gi daha,
7di madagoaa e haahi, mo di madagoaa e dui, di madagoaa e noho hua deemuu, mo di madagoaa e leelee.
8God guu dugu di madagoaa e aloho ai, mo di madagoaa e de hiihai, di madagoaa tauwa, mo di madagoaa e noho i di aumaalia.
9Ma ni aha ala e gaamai i tadau moomee?
10Au e iloo nia mee daamaha a God ne haga uda mai gi gidaadou.
11Mee ne haga noho nia madagoaa tau ang gi nia mee huogodoo. Mee ne gaamai gi gidaadou di hiihai gi iloo gidaadou nia mee ala ma ga kila aga maalia, gei mee digi gaamai gi gidaadou di iloo hagatau o ana mee ala e hai.
12Gei au gu modongoohia mai gi di au bolo tadau mee dela e mee tadau hai, la gi tenetene hua mo di hagamahi i tadau madagoaa ala e mouli ai gidaadou.
13Gidaadou huogodoo belee miami mo di inuinu mo di tenetene gi tadau mee ala ne ngalua ginai. Deenei la di wanga dehuia mai baahi o God.
14Au e iloo bolo nia mee huogodoo a God ne hai le e noho hua beelaa, deai ono hagaodi ai. Goe e deemee di haga puni be e daa dau mee i nia mee a Maa. Di mee deenei dela e hai go God, le e hai gidaadou gi hagalaamua a Mee.
15Nia mee huogodoo ala e kila mai be e mee di kila aga, huogodoo la guu lawa di kila aga i mua. God e hai nia mee gi kila aga i nia holongo e logo.
16Au gu modongoohia eau labelaa bolo i lodo henuailala nei, di manawa hai mee huaidu la guu pono di lohongo o di manawa hai mee donu mo di haihai di mee dela e donu.
17Au e maanadu bolo nia daangada ala e donu mo nia daangada ala e hai di hala, la ga gabunga go God be di mee hua e dahi, idimaa, nia mee huogodoo mo nia hai huogodoo ga kila aga hua i nadau madagoaa donu ala guu lawa di dugu.
18Au gu maanadu labelaa bolo God e haga madamada gidaadou, belee haga modongoohia mai gi gidaadou bolo gidaadou e hai hua be nia manu.

19I di hagaodi, tangada mo di manu le e hula gi di gowaa e dahi, meemaa e mmade hua be di mee e dahi. Meemaa ne hai hua be di mee e dahi. Tangada le e deai ono humalia i di manu ai, idimaa, di mouli le e deai dono hadinga ai ang gi tei meemaa.
20Meemaa dogolua le e hula gi di gowaa e dahi dela go di gelegele. Meemaa dogolua ne hai mai i di gelegele deelaa, gei meemaa dogolua e hula labelaa gi di gelegele.
21Ma e modongoohia di aha bolo di hagataalunga o tangada le e hana gi nua, gei ogo di hagataalunga o di manu le e hana gi lodo di gelegele?
22Gei au gu modongoohia bolo di mee e kaedahi e humalia dela belee hai go gidaadou: gidaadou gi haga tenetene ina gidaadou gi tadau mee ala ne ngalua ginai. Deai di mee i golo e mee tadau hai ai. Gidaadou e de iloo be gidaadou le e hai behee i muli o tadau mmade.