Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Feen birin nun a waxati saxin na a ra, waxatin feen birin ma dunuɲa yi.
2Muxun bari waxatin na, a faxa waxatin na. Soli seen si waxatin na, a tala waxatin fan na.
3Faxa ti waxatin na, dandan waxatin fan na. Banxin kala waxatin na, a ti waxatin fan na.
4Wuga waxatin na, gele waxatin fan na. Sunu waxatin na, bodon waxatin fan na.
5Gɛmɛne woli waxatin na, e matongo waxatin na. Sunbun waxatin na, sunbutareyaan waxatin fan na.
6Seen fen waxatin na, a tunun waxatin na. Seen namara waxatin na, a rabeɲin waxatin fan na.
7Seni bɔ waxatin na, a madɛgɛ waxatin na. Dundu waxatin na, fala ti waxatin fan na.
8Marafanna waxatin na, maraɲaxun waxatin fan na. Yɛngɛ waxatin na, bɔɲɛ xunbeli waxatin fan na.
9Walikɛɛn tɔnɔn mundun sɔtɔma a wanli?
10N bata a to Ala bata adamadiine ti ɲaxankata wanla naxan na.
11Ala bata seen birin da alogo e xa lan e waxatin ma. A mɔn yi a ragidi habadan feene xa lu adamadiine bɔɲɛni. Anu, e mi nɔɛ Ala kɛwanle yɛɛ toɛ keli e fɔlɔden ma han e raɲanna.
12N yi a kolon fa fala, sese mi fan muxun na fɔ a xa ɲaxan, a fe faɲin liga a dunuɲa yi gidini.
13Muxun birin xa a dɛge, a yi a min, a yi hɛrin sɔtɔ a wanli. Ala bata na nan nagidi muxune ma.
14N na a kolon Alaa wanle birin luma nɛn habadan, sese mi sama a fari, sese mi bama a ra. Ala na feene ligaxi nɛn alogo muxune xa gaxu a yɛɛ ra.
15Feen naxanye ligama, e nun naxanye fama ligadeni, ne bata yi liga nun. Ala nan fe danguxine raminima dunuɲa yi mɔn.
16N mɔn fe gbɛtɛ toxi dunuɲa yi. Kiti sa kɛndɛn yi lan dɛnaxan yi, ɲaxuyaan nan mɛnni. Tinxinna yi lan dɛnaxan yi ɲaxuyaan nan mɛnni.
17N yi a fala n yɛtɛ ma, n naxa, “Ala tinxin muxun nun ɲaxuden makitima nɛn, bayo feen birin nun a waxati saxin na a ra, kɛwanla birin nun a dingiraan na a ra.”
18N yi a fala n yɛtɛ ma lan adamadiine ma, n naxa, “Ala muxune kɛɲaan nan fɛsɛfɛsɛma alogo e tan yɛtɛɛn xa a kolon a e luxi nɛn alo subene.

19Bayo muxune nun subene raɲanna birin keden, e birin faxama nɛn. Nii kedenna nan e birin yi. Na kui, muxun mi dangu suben na. Fe fuun nan ne birin na.
20E birin sigama yire kedenna nin. E birin kelixi burunburunna nin, e birin xɛtɛn burunburunna nin.
21Nde a kolon xa adamadiine niin tema kore nɛn, subene niin yi godo bɔxɔn bun?”
22N bata a to sese mi lan adamadiin xa fɔ a yi ɲaxan a wanle yi, a gbeen na nan na. Bayo muxe mi faxa muxun naxɛtɛ alogo a xa a to naxan ligama a xanbi.