Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Má ò mazĩawa mà fɛlɛ mà pↄnakɛa lɛ́ gwa, mí namablea dↄ̃, ↄ̃ má è beeá pãɛ lↄ.
2Má è yaalↄá sↄũkɛɛ. Pↄnakɛa sↄ̃, bↄ́ ì inɛ́i?
3Ma pↄna wɛ̀ɛlɛ vɛ̃ɛmia guu, ma ↄlìa mìsaiyãi, ãma ma làasoo lɛ́ tamanↄ ↄ̃nↄwa, kɛ́ mà yã́ pↄ́ maa gbɛ̃nazĩna lí kɛ dṹnia guu a wɛ̃ni kpòona lɛ́u dↄ̃.
4Ma ↄkpà zĩ zↄ̃ↄↄwa, ma kpɛdↄ̀dↄ mazĩaɛ, ma vɛ̃ɛliↄ pɛ̀pɛ kpɛ́lɛkpɛlɛ.
5Ma kaaↄ dàda, ma swa saɛↄ kɛ̀kɛ, ma lí pↄ́ wì a bɛ ble bui píi bàbau.
6Ma íkalɛkĩiↄ kɛ̀kɛ aaↄ mↄ̀sɛpisi líkpɛpiↄwa.
7Ma zↄↄ lùlu gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ, mɛ́ wà ń keeↄ ì ma bɛɛ. Má zuↄ ń pↄtuo keleↄ vĩ dasidasi dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũ ma ãaↄla píi.
8Ma ã́nusu ń vuao kã̀aamazi ń kíaↄ àizɛɛↄ ń ń bùsu pↄ́ↄ. Ma lɛ̀sinaↄ sɛ̀ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ, ma nↄ pↄ́ gↄ̃ɛ ì luaiↄ sɛ̀ dasi.
9Ma tↄbↄ̀, ma zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũ ma ãaↄla píi, mɛ́ ma gi má ↄ̃nↄ apii guu.
10Mi gi mazĩaɛ ń pↄ́ pↄ́ ma wɛ́ blèoo. Mi pↄ́ pↄ́ ma pↄ gbàe to weo. Ma pↄ kɛ̀na ma zĩkɛa píiwa, ↄ̃mɛ ma isimagakpaa píi asea ũ.
11Kɛ́ ma wɛtɛ̀ yã́ pↄ́ má kɛ̀ↄzi píi ń isima pↄ́ má gà má kpà a musuo, má è apii pãɛ mɛ́ gugiiyaaɛ, a ài vĩ dṹniauo.
12Ɔ̃ ma làasoo tà ↄ̃nↄ ń sↄũkɛo ń mìsaikɛowa. Yã́ pↄ́ wa kɛ̀ za zi bàasio, a kpele kí gɛ̃ɛ a kɛ lↄi?
13Má è ↄ̃nↄ ài vĩ dɛ mìsaikɛa lá gupua ìↄ ài vĩ dɛ gusiaawa.
14Ɔ̃nↄna wɛ́ ìↄ ku aà aɛ, sↄũ ìↄ bɛ gusiau. Ɔ̃ má è gó doũ mɛ́ a ń bua ḿpii.
15Ɔ̃ ma làasookɛ̀ ma sↄ̃u ma mɛ̀: Lá gó doũ mɛ́ a wá bua ń sↄũↄ, bↄ́ ài má e ma ↄ̃nↄwai? Ɔ̃ ma mɛ̀: Beeá yãpãɛ lↄ.
16Ɔ̃nↄna yã́ a dↄ gbɛ̃egu dɛ sↄũao, ampii an yã́ a sã gbɛ̃́ↄgu zia. Ɔ̃nↄna ì ga lán sↄũwaɛ.
17Ɔ̃ ma sakà ma kuau, asa yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau píi ì kɛmɛɛ yã'ↄ̃ma ũɛ. Apii pãɛ mɛ́ gugiiyaaɛ.
18Ɔ̃ ma sakà zĩ pↄ́ má kɛ̀ dṹniauↄgu píi, kɛ́ má tó ma gɛ̃ɛɛ yã́i.

19Démɛ dↄ̃ tó ↄ̃nↄna ge sↄũn aà ũi? Kásile zĩ pↄ́ má kɛ̀ dṹniau ń ↄ̃nↄo a gↄ̃ɛ̀ɛ. Beeá pãɛ lↄ.
20Ɔ̃ ma pↄ yà isima pↄ́ má gà má kpà dṹniau píi yã́ musu.
21Asa gbɛ̃́ ì zĩkɛ ń ↄ̃nↄo ń dↄ̃ao ń gↄ̃io, ↄ̃ ì to gbɛ̃́ pↄ́ i a kee kɛoɛ a pↄ́ ũ. Beeá pãɛ lↄ, yãvãiɛ maamaa.
22Bↄ́ gbɛ̃́ ì e isima pↄ́ a ga kpà dṹniau ń dɛ̃ɛ pↄ́ a kào píi yã́ musui?
23Aà kua dṹniau gↄↄpii aà zĩ ì mↄɛ̀ ń yã'ↄ̃mao ń pↄyaaoɛ. Baa gwã́ aà nↄ̀sɛ lí dadoũo. Beeá pãɛ lↄ.
24Yã́ pↄ́ maa ń gbɛ̃nazĩnao mɛ́ dɛ aà pↄble, aà imi, aà a zĩ sáaukpa. Má è bee bↄ̀ Lua ↄzĩɛ lↄ.
25Lua dↄnlɛ sai démɛ a fↄ̃ pↄble à pↄnakɛi?
26Lua ì gbɛ̃́ pↄ́ kàagu gba ↄ̃nↄ ń dↄ̃ao ń pↄnao, ãma Lua ì àizɛɛsɛlɛkãaaa zĩda duunkɛnaɛ, kɛ́ à kpa gbɛ̃́ pↄ́ kàaguwa. Beeá pãɛ lↄ mɛ́ gugiiyaaɛ.