Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MƐBORIMƐ WÉÌTÌ

MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ n dɔ̀: M bo yɑ́ɑ́kɛ́ diwɛ̀ì kɛ́wɑmmú kunɑɑtí, kɛ́nsɔ̃́ ndɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
2Kɛ̀ nní nsɔ̃́ nkɛ̀ diwɛ̀ì bɑɑ dɑ bo kɛ dɑ bo dɛ̀ tu dɛyɛìnkpɛrɛ ndɛ, tɛwɛ̀ìtɛ̀ mɛ nyí mɔkɛ mucɔ̃́ntimu mɑmù.
3Mɛm̀mɛ n duɔ́mmɛ̀ mmɑ́ɑ̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ nɛ́ nkpɑɑ́nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ mmɑ́ɑ̀ kuyɛìnkù kɛ bo yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni onìtì dò nkɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ yɛwè o fòù yɛ̀.
4Kɛ̀ n duɔ́ mmɑ́ɑ̀ mutɔ̃ndiɛmù, kɛ́mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ, m mɔ́mmuɔ n kpɛsi kɛ́fííkú dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀,
5kɛ́dɛí dɛpénnɛ̀ kɛ́duɔ dɛpɑɑ nkɛ́fííkú dɛtie ndɛbotí ndɛbotí dɛ̀ɛ̀ pɛí.
6Kɛ̀ ń keú sibií kɛ́nyɔ́ɔ́rìnɛ̀ dɛtepɑ̀nnɛ̀ n fìíkú dɛ̀,
7kɛ́do ntidɑɑtì tinitidɑɑtì nɛ̀ tinitipòtì, kɛ̀ bɛ̀ m piɛ́ ibí n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ nní mmɔkɛ iwũɔ̃ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe nɛ̀ sibɔɔ́ mɛdiɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ n niitɛ́nɛ̀ kɛ buotɛ́ Sedisɑdɛmmu.
8Kɛ̀ n koú timɑ́tì pɛ́ítì, kɛ́wɑɑ́ mbɛdèmbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ́mmɔkɛ onìtì dɔ́ dɛ̀, bɛnitipòbɛ̀ pɛ́u kɛ́ntú bɛnitipotɔ̃mbɛ̀ diɛbɛ̀.
9Kɛ̀ n dɛukɛ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ n niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì Sedisɑdɛmmu. Bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ nní nkpɑɑ́nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀.
10N nuɔ nyɑ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ ndɔ́, n yí dɛ̀ nyì yetɛnɛ̀, n yí mmɔ̀ntɛ n yɛ̀mmɛ̀ diwɛ̀ì mɑrì kɛ̀ dɛ̀ nni nnɑɑti nɛ̀ mutɔ̃mmú mumɔu m pĩ́ mmù. Dɛɛ̀ do tú n kó mucɔ̃́ntimu.
11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ntotí n yɛ̀mmɛ̀ n tɔ̃mmú mumɔu ĩ́nkɛ̀, n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ́nsɔ̃́ ndɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́ dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù. N yí cɔ̃ntɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
12Kɛ̀ n totí n yɛ̀mmɛ̀ ɑ bo nciìmɛ̀ nɛ̀ ɑ bo ntúmɛ̀ kuyɛìnkù nɛ̀ ɑ bo wɑ́ɑ́tɛ́mɛ̀ dɛ ĩ́nkɛ̀. Yé wèè yóó cɔutɛ́ mí nhokpɑ̀ɑ̀tì dɛ yiɛ̀ nyóó dɔɔ̀ mù kɛ̀ mù ncɑ̃́ɑ̃́.
13Mɛm̀mɛ n yɑ̀mɛ̀ mɛciì mmɔ̀kɛmɛ̀ mucɔ̃́ntimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ bo yɛimmɛ̀, kuwenniku mɔkɛmɛ̀ mucɔ̃́ntimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dibiìnnì.
14Mɛciì nyiɛ̀ nnuɔ nwúómmu kɛ̀ kuyɛìnkù ɑ̃́ɑ̃ntɛ dibiìnnì miɛkɛ. Kɛ̀ nní nsɔ̃́ ntìmɑtì mɑ́ɑ̀ tiì bɛ̀ bɑ̀ɑ.
15N dɛ nyɑ̀ mɛborimɛ yóùmɛ̀ kɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́. Tìì yóó tuɔkɛní kuyɛìnkù kɛ̀ tiì yó n tuɔkɛní, n nɛ́ ciì bɑ nkpɛ́í?
16Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃ kɛ yɛ̃́ mɛciì nyiɛ̀ nkpɛ́í, bɛ̀ mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃ kɛ yɛ̃́ kuyɛìnkù kpɛ́í mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bɛ̀ yɛ̃̀mmu bɛdɛ́. Kuyɛìnkù ɔ̃ɔ̃ kúmu kɛ mɛciì nyiɛ̀ nkú.
17N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛ̀ í n nɑɑti! Dɛ̀ɛ̀ dɔɔri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ í n nɑɑti, mɛborimɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́, dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù.
18Mutɔ̃mmú m pĩ mmù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ ɔ̀u, kɛ yóó mù yóunɛ̀ wèè n tũ̀nní, dɛ̀ í n nɑɑti mu kpɛ́í.

19We nyɛ̃́ wèè n tũ̀nni kòò bo nciì yoo ò bo ntú kuyɛìnkù? Weè nɛ́ yóó bɑɑtɛ́ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ n kó mɛciì. Dɛndɛ múnkɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
20Mɛm̀mɛ dɛ̀ yɑ̃rikɛmɛ̀ n kɔ̃̀ntì nɛ̀ mutɔ̃mmú m pĩ mmù kɛ ɔ̀u kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
21Ntɛ onìtì wèè pĩ nho tɔ̃mmú nɛ̀ mɛciì nnɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ kɛ̀ mù yié mmɛsɑ̀ɑ̀. Kòò nɛ́ mù yóu nɛ̀ otɔù wèè í pĩ mmùmɑmù. Dɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́ dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ.
22Onìtì kó mucɔ̃́ntimu nɛ́ tú ɔ̃̀mmu o tɔ̃mmú nɛ̀ tihɔ̀ùtì o ɔ̀ù tìì kó dimɑ̀ɑ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀?
23O we yɛmɔu tu kuyonku kpɛyɛ nyɛ, kòo tɔ̃mmú tú muyonkumu. Bɑ́ kɛyènkɛ̀ ò ɔ̃ɔ̃ í nhòmpɛ̀. Dɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
24Onìtì bo dimɛ̀ kɛ́yɑ̃̀ dɛɛ̀ tu o kó diwɛ̀ì nɛ̀ o tɔ̃mmú ò pĩ mmù. Dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bonní Kuyie mborɛ̀ ndɛ.
25Kuyie mbɛ́immu kɛ tú kɛ̀ kuù í te we mbo di kɛ̀ dɛ̀ nhò nɑɑti?
26Kuyie nhɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkù dɔ́ wènwe mɛciì nnɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì. Bɛnitiyɛibɛ kó mutɔ̃mmú Kuyie mbɛ̀ duɔ́mmù tu bɛ̀ bo koúmɛ̀ kɛ tíí nkù dɔ́ bɛ̀ kpɛ́í. Dɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́ dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù.