Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - उपदेसक

उपदेसक 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु गो आंम कली “मुल गो ग्‍येरसीनुङ। मिनु ग्‍येरसीशो थुं कली कोव़शा दाक्‍नुङ। तन्‍न मेको यो जाम्‍शा लाइब ला बाक्‍त, दे तुइक्‍ताक्‍ङ।
2रिस्‍सीचा यो मूर्खे गेय बाक्‍ब। मिनु ग्‍येरसीशा बाक्‍शोनु, मार रिम्‍शो दुम्‍बा ङा?
3गो आंम कली ग्‍येरपाइक्‍चा कली इच्‍का अङगुर शांबु तूता। मो पङानु आं थुंम बाक्‍शो जोक्‍तीक तुइक्‍तीक मला। मूर्ख आ गेय रुप्‍चा कली मोदेंशो पाता। मिनु गो मुर आन कली इच्‍का नाक्‍त रागीम ब्रोंइचा कली रिम्‍शो गेय मार बाक्‍बा, दे रुप्‍चा माल्‍ता। हितोपदेस ३१:४
4गो ठेयब गेय पाता। गो आंम कली खिंपुकी सेल्‍शा, अङगुर रू यो सेल्‍तामी।
5गो फल फुल रूपुकी नु बाक्‍तीकपुकी यो सेल्‍शा मेकेर नेल्‍ल खाल ङा फल फुल रवापुकी ख्रुम्‍तामी।
6रिम्‍शो पा बारना बारन ल‍शो रवा आन कली ब्‍वाक्‍कु लुक्‍चा कली ठेयब दोम्‍ली सेल्‍तामी।
7गो वाइलीम वाइलपुकी ग्‍याप्‍तामी। आं खिंमी जरमेशो वाइलीम वाइल यो बाक्‍तेक्‍म। गो शुश बी ब्‍यफ नु क्‍यारश भेडा थुल्‍तामी। गो आं क्‍येङा ङोंइती यरूसलेमम बाक्‍ब सुइ आन के आं के खोइ बी ब्‍यफ नु क्‍यारश भेडा मबाक्‍म।
8गो आं कली सुन चांदी नु रागी रागी ङा पिप रे शुश शोंप तेल्‍तामी। गो कुम्‍सो पाइब मीश मुर नु वोंइश मुर वोइक्‍ताक्‍मी। आंम कली ग्‍येरपाइक्‍चा कली शुश मीश चाक्‍तामी।
9यरूसलेममी आं क्‍येङा ङोंइती ङा मुर नेल्‍ल आन क्‍येङा गो ठेयब दुम्‍ती। आं जोक्‍तीक तुइक्‍तीके गो नुन लीत। १राजा १०:२३
10गो मार कोव़चा दाक्‍ङा, मेकोन कोव़ता। आं दाक्‍शो नेल्‍ल पाता। मोपा आं पशो गेय नेल्‍लेमी आं थुं कली ग्‍येरपाइक्‍तु। मेको आ श्‍येत पा पशो गेय रे ताता।
11मो हना यो मेको आं पशो गेय नेल्‍ले नु आं मार मार तचा कली श्‍येत पा पशो गेय नेल्‍ल कोव़ङुनु, मेको नेल्‍ल जाम्‍शा लाइब बाक्‍तेक्‍म। मेको नेल्‍ल फश कली खेदा पशो खोदेंशो शोर गाक्‍शो गेय ला बाक्‍तेक्‍म।
12मिनु गो जोक्‍तीक तुइक्‍तीक, निप्‍स ग्‍यशो दुम्‍तीक नु मूर्ख दुम्‍तीके रुप्‍चा थुं पाता। पिपम ङोंइती थुम्‍शो गेय आ क्‍येङा नोले जाक्‍बम मार पने चाप्‍बा ङा? ङोंइती नेल्‍ल पशो बाक्‍त।
13मिनु गो मार ताता देंशा हना, दोपा छिङछिङ क्‍येङा छेङछेङ रिम्‍शो बाक्‍बा, मोपान मूर्ख दुम्‍चा क्‍येङा जोक्‍तीक तुइक्‍तीक रिम्‍शो बाक्‍ब।
14रुप्‍ब मुर मारेइ मारेइ ताइनीम। तन्‍न मूर्ख चहिं छिङछिङमी गाक्‍नीम। तन्‍न नोले मेको नेल्‍ल खाल का पा लाइनीम।
15मिनु मूर्ख कली दुम्‍तीक आं कली यो दुम्‍ब। गो मारदे जोक्‍ब तुइक्‍ब दुम्‍ङा? मिनु गो आंमा कली ‘मेको यो जाम्‍शा लाइब बाक्‍ब’ ” देंती।
16मारदे हना जोक्‍ब तुइक्‍ब नु मूर्ख निम्‍फा आस कली नोले सुइम ममिम्‍नीम। मेको निम्‍फा आस कली प्रेंसीब। जोक्‍ब तुइक्‍ब दोदेंशो पा बेक्‍बा, मूर्ख यो मोदेंशो पा बेक्‍‍ब। भजन संग्रह ४९:११
17मोपतीके गो ब्रोंइचा मदाक्‍तु। मारदे हना रागीमी पशो गेय नेल्‍ल श्‍येत ला बाक्‍त। मेको नेल्‍ल जाम्‍शा लाइब बाक्‍तेक्‍म। मेको फश कली खेदा पशो खोदेंशो ला बाक्‍त।
18रागीमी आं श्‍येत पशो गेय नेल्‍ल आन कली गो काइ मदाक्‍तु। मारदे हना मेको गो आं नोले जाक्‍ब आन कली प्रोंइचा माल्‍नुङ। उपदेसक २:२१; भजन संग्रह ३९:७

19मिनु मेको आ नोले जाक्‍ब जोक्‍ब तुइक्‍ब बाक्‍म कों मूर्ख बाक्‍म, दोपा तुइक्‍बा? मो हना यो आ श्‍येत पा पशो गेय नेल्‍ले मेको केन दुम्‍ब। मेको यो जाम्‍शा लाइब बाक्‍त।
20मिनु आं श्‍येत पा मिम्‍शा पशो गेय नेल्‍लेम आं थुं लुक्‍च लत।
21मारदे हना सुइमी जोक्‍ब तुइक्‍ब दुम्‍शा शुश गेय पाप्‍तु हना यो, मेको आ पशो नेल्‍ल अरु मुर आन कली प्रोंइशा वोइक्‍चा माल्‍ब। मेको ताइब मुरुमी मेको आ पर्बम मारेइ श्‍येत मपशो बाक्‍ब। एको यो जाम्‍शा लाइब नु थम मरिम्‍शो बाक्‍ब।
22मुरुमी रागीम बाक्‍शा शुश श्‍येत गेय पा, मार ताइनीमी ङा?
23मेको नाक्‍त किंत किंत श्‍येत जाइनीम। मिनु नाक्‍दो यो आन थुं नाइक्‍चा मताइनीम। मेको यो जाम्‍शा लाइब बाक्‍ब।
24मुरुमी जचा, तूचा नु आंम गेयमी ग्‍येरशा बाक्‍चा क्‍येङा लाक्‍शा अरु मारेइ रिम्‍शो मबाक्‍ब। मेको यो परमप्रभु रे जाक्‍शो तशो बाक्‍नुङ। उपदेसक ३:१२,२२; उपदेसक ५:१७; उपदेसक ८:१५; उपदेसक ९:७
25मारदे हना परमप्रभु रे मजाक्‍त हना, सुम जचा नु रिम्‍शो पा बाक्‍चा ताइ‍बा ङा?
26परमप्रभुमी आ दाक्‍शो मुर कली जोक्‍तीक तुइक्‍तीके नु रुप्‍शा ग्‍येरतीक थुं गेब। तन्‍न मरिम्‍शो पाइब आन कली खुप्‍तीक नु तेल्‍तीक गेय पपाइक्‍ब। मिनु नोले मेको नेल्‍ल आ दाक्‍शो मुर आन कली गेब। मेको यो जाम्‍शा लाइब नु फश कली खेदा पशो खोदेंशो ला बाक्‍ब। हितोपदेस १३:२२; हितोपदेस २८:८