Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Má ò ma zĩndanɛ: Ǹ fɛɛ ǹ pↄnnakɛna yↄ̃ ǹ gwa ǹ nnamana dↄ̃, ben má è beee nɛ́ pãamɛ dↄ.
2Má è kɛ̀ yáadↄna nɛ́ yↄ̃nkↄyãmɛ. Pↄnnakɛna sↄ̃, bↄ́n wè ea?
3Ma pↄnnaa wɛ̀tɛ wɛ̃mina guu ma ↄ lìga mìsaiyãzi, mↄde ma swɛ̃̀ e dↄↄmɛ aɛ ↄ̃ndↄ̃ↄ guu lɛ mà dↄ̃ yã kɛ̀ maa gbɛ̃nteenɛ à kɛ anduna guu a wɛ̃̀ndi zaka lɛ́n.
4Ma zĩ bítanↄ ↄↄ kpà, ma kpɛ́nↄ bò ma zĩndanɛ ma geepi línↄ pɛ̀pɛ kpɛ́tɛkpɛtɛ.
5Ma karanↄ kpàkpa ma swa dàkonↄ kɛ̀kɛ ma lí kɛ̀ wè à nɛ́ ble bori sãnda píngi bàban.
6Ma íkakiinↄ kɛ̀kɛ aↄ̃gↄ̃ mↄdↄ pisi líkpɛ pìnↄa.
7Ma zↄ̀nↄ lùlu gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ, wà ń kenↄ ì ma bɛ. Má zùnↄ kↄ̃n pↄ́kãde ketenↄ vĩ paripari dɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmu ma ãanↄla ń píngi.
8Ma kondogi kↄ̃n vurao kàkↄ̃amazi kↄ̃n kínanↄ auzikinↄ kↄ̃n ń bùsu pↄ́nↄ. Ma lɛ̀sirinↄ sɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ, ma nↄgbɛ̃ kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ è lugańzinↄ sɛ̀ pari.
9Ma tↄ́ bↄ̀, má bíta dɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmu ma ãanↄla ń píngi, ben má kpɛ́ ↄ̃ndↄ̃ↄ vĩ à píngi guu.
10Mɛ́ɛ gí ma zĩndanɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ ma wɛ́ɛ blèoro. Mɛ́ɛ pↄ́ kɛ̀ ma pↄↄ gbà ke tóro. Ma pↄↄ kɛ̀ nna ma zĩkɛna píngia, àmbe ma ísimmagaakpana píngi láada ũ.
11Kɛ̀ ma wɛ́ɛ tɛ̀ yã kɛ̀ má kɛ̀nↄzi píngi kↄ̃n ísimma kɛ̀ má gà má kpào à musu, má è à píngi nɛ́ pãmɛ, pɛna gukoriamɛ, à àre vĩ anduna guuro.
12Ben ma laasuu tà ↄ̃ndↄ̃ↄ kↄ̃n yↄ̃nkↄkɛɛo kↄ̃n mìsaikɛɛo kpa. Yã kɛ̀ wà kɛ̀ zaa zii baasiro, à kpareen kína gɛ̃ɛbleri é kɛ dↄↄ?
13Má è ↄ̃ndↄ̃ↄ àre vĩ dɛ mìsaikɛɛla lán gupuraa ègↄ̃ àre vĩ dɛ gusiaala nà.
14Ɔ̃ndↄ̃dee wɛ́ɛ ègↄ̃ kú a aɛ, yↄ̃nkↄↄ ègↄ̃ lili oo gusiaan. Ben má è góro dↄ̃nkↄ̃ bé eé ń bikũ ń píngi.
15Ben ma laasuu lɛ̀ ma swɛ̃̀n ma bè, zaakɛ góro dↄ̃nkↄ̃ bé eé wa bikũ kↄ̃n yↄ̃nkↄↄnↄ, bↄ́ àren mɛ́ e ma ↄ̃ndↄ̃ↄa? Ben ma bè, beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ.
16Ɔ̃ndↄ̃dee yã é dↄ gbɛ̃ken dɛ yↄ̃nkↄↄlaro, aↄ̃ píngi yã é sã gbɛ̃nↄn zia. Ɔ̃ndↄ̃dee è ga lán yↄ̃nkↄↄ bàmɛ.
17Ben ma kya kà ma kuunan, zaakɛ yã kɛ̀ wèe kɛɛ anduna guu píngi è kɛmɛ nↄ̀sɛyakayã ũmɛ. À píngi nɛ́ pãmɛ, pɛna gukoriamɛ.
18Ben ma kya kà zĩi kɛ̀ má kɛ̀ anduna guunↄn píngi kɛ̀ mɛ́ tó ma gɛ̃ɛblerinɛ yãnzi.

19Dé bé à dↄ̃ tó ↄ̃ndↄ̃dee ke yↄ̃nkↄↄn à ũu? Baa kↄ̃n beeeo zĩi kɛ̀ má kɛ̀ anduna guu kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄo é gↄ̃nɛmɛ. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ.
20Ben ma pↄↄ yàka ísimma kɛ̀ má gà má kpà anduna guu píngi yã musu.
21Zaakɛ gbɛ̃ è zĩi kɛ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄo kↄ̃n dↄ̃nao kↄ̃n gonio, ben è tó gbɛ̃ kɛ̀ èe à ke kɛroonɛ à gↄ̃ à pↄ́ ũ. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ, nↄ̀sɛyakayãmɛ maamaa.
22Bↄ́n gbɛ̃ è e ísimma kɛ̀ à gà à kpà anduna guu kↄ̃n ↄsii kɛ̀ à kào píngi yã musuu?
23À kuuna anduna guu gurↄ píngi à zĩi ègↄ̃ mↄↄnɛ kↄ̃n yã'ↄ̃ammao kↄ̃n pↄyakanaomɛ. Baa gwãavĩ à làakari ègↄ̃ kpaɛnaro. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ.
24Yã kɛ̀ maa kↄ̃n gbɛ̃nteeo bé à dɛ à pↄ́ ble à í mi à a zĩ sáabu kpá. Má è beee bↄ̀ Luda ↄzĩmɛ dↄ.
25Luda dↄnlɛ sai dé bé eé fↄ̃ à pↄ́ ble à pↄnnaa kɛɛ?
26Luda è ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n dↄ̃nao kↄ̃n pↄnnaao kpá gbɛ̃ kɛ̀ à kɛ̀nɛa, mↄde è auziki kakↄ̃ana zĩi da durunkɛrinɛ lɛ à sí à kpá gbɛ̃ kɛ̀ à kɛ̀nɛa. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ, pɛna gukoriamɛ.