Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Au gu hagamaanadu bolo au e haga tenetene dogu manawa, gi iloo be di tenetene la di aha. Malaa, au gu gidee bolo di mee deenei le e maa gi daha labelaa.
2Au gu gidee bolo di gadagada le e dadaulia, di manawa tenetene le e hagalee humalia adu gi di goe.
3Agu hagamaanadu e hiihai gi iloo nia mee, gei au gu hagamaanadu bolo au ga haga tenetene au gi nia waini. Au gu hagabaubau bolo holongo deenei di ala e kaedahi e humalia nia daangada e mouli ai i di mouli bodobodo i henuailala.
4Au gu hagaduu aga agu mee llauehe, guu hau agu hale, guu dogi agu hadagee waini.
5Au guu dogi agu hadagee, guu hai agu gowaa dogi laagau meegai. Nia hagadilinga laagau meegai huogodoo gu i golo.
6Au guu geli agu monowai belee hagatiutiu nia maa.
7Au guu hui agu daangada hege dogologo, gei nia hege i golo ala ne haanau i dogu hale. Dogu hai mee gi nia manu haangai lodo henua la koia e logo i nia manu o tei dangada nogo noho mai mua i Jerusalem.
8Au gu hagabudu mai labelaa nia silber mo nia goolo mai nia maluagina o nia king o nia henua nogo dagi ko au. Nia daane mo nia ahina e dadaahili e hagatenetene au, gei au gu hai mee gi nia ahina huogodoo a taane e hiihai e hai mee ginai.
9Uaa, au nogo aamua, e koia e aamua i tei dangada aamua nogo noho mai mua i Jerusalem, gei dogu kabemee digi hagahala ina au.
10Au guu kae nia mee huogodoo e hiihai ginai au. Au digi hagakono ina ogu tenetene. Au gu hagaamu i agu mee huogodoo ne ngalua ginai, nia mee aanei huogodoo la go dogu hui.
11Au gu hagamaanadu i agu mee huogodoo ne hai, di haingadaa i dagu hai nia maa, gei au gu gidee bolo ma e maa gi daha. Ma nogo hai be di waluwalu di madangi, dono hadinga ai.
12I di hagaodi, di king e mee hua di hai nia mee nogo haihai go nia king mai mua. Gei au ga daamada ga hagabaubau be dehee tadinga o di kabemee, tee buni, be dadaulia.
13Au e iloo, “Di kabemee la koia e humalia i tadaulia, gadoo be di maalama e humalia i di bouli.
14Tangada e kabemee, e gidee dono gowaa dela e hana ginai, gei digau dadaulia e de gidee.” Malaa, au gu iloo labelaa bolo di made la hua dela e talitali gidaadou huogodoo.
15Au gu hagamaanadu bolo nia mee ne hai ang gi digau dadaulia la ga hai mai gi di au labelaa. Malaa, di hagahumalia aha ne kae ko au mai di iloo? Au gu helekai, “Huogodoo e maa gi daha.”
16Deai tangada e langahia digau e kabemee ai, deai tangada e langahia digau dadaulia ai. Deai tangada e langahia gidaadou ai i lodo nia laangi ga lloomoi. Gidaadou huogodoo e hai gii mmade, digau kabemee mo digau e dadaulia e mmade hua be di mee e dahi.
17Malaa, mai gi di au, di mouli la gu hagalee di mee, idimaa nia mee huogodoo ala guu hai ko au i di mouli nei la gu gila mai nia haingadaa la hua. Nia mee huogodoo e maa gi daha, au nogo waluwalu hua di madangi.
18Nia mee ne ngalua ginai au ga hagahumalia au, e balumee mai gi di au, idimaa au gu iloo bolo nia mee aanei le e wanga ko au gi tangada i ogu muli.

19Koai e iloo bolo mee gaa hai tangada e iloo nia mee, be tangada e de iloo nia mee? Gei di maa go mee dela ga hai mee gi nia mee huogodoo ala ne ngalua ginai au, nia mee huogodoo dogu kabemee ne hagahumalia au i henuailala. Huogodoo e maa gi daha.
20Gei au gu tilikai hua laa gi di au dela gu ngalua kono.
21Goe ne ngalua gi di mee mai do iloo mo do kabemee mo o hagamaanadu huogodoo, gaa dugu di maa gi tangada digi ngalua ginai di maa. Ma e maa gi daha ge hagalee donu!
22Goe e ngalua, e mamaanadu e logo i doo ala e mouli iei goe, gei dehee dono dahidamee?
23Do madagoaa e mouli iei goe, nia mee huogodoo e hai kooe e hagalee haga humalia goe, dela hua e hai goe gi hagamamaanadu e logo, e haga mmaemmae do libogo. Do libogo e deemee di molooloo i di boo. Huogodoo e maa gi daha.
24Di mee kaedahi e humalia e mee di hai go gidaadou la go di miamiami mo di inuinu, mo di manawa tenetene gi nia mee ala ne hai mee ginai gidaadou. Malaa, au gu modongoohia bolo di mee deenei le e hanimoi labelaa i baahi o God.
25Dehee dau hai i golo e mee di hai mee gi nia meegai mo di manawa tenetene?
26God e wanga di iloo, di kabemee, mo di manawa tenetene ang gi digau ala e haga manawa lamalia Ia, gei Mee e hai digau huaidu gi ngalua, gi hai mee mo di benebene nadau hagahumalia, gii mee di wanga nadau hagahumalia gi digau ala e hagamanawa lamalia a Mee. Huogodoo e maa gi daha, ma e hai hua be di waluwalu di madangi.