Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ecclesiastes

Ecclesiastes 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Tan di ipogaw yan masapol ay ipakat na di laing ya kabaelana ay mangamag si obla na. Asi na pay taynan amin ay sanikwa na si ipogaw ay adi polos nanligat ay mangipawadas di ay sanikwa. Siya na di esa ay magay ol-olog na ya baken kosto.
22Ay sino pay di magon-od di esa ay ipogaw sin amin ay pan-es-estana ay man-obla isnan daga?
23Sin amin ay biyag na, lak-amenay ladingit ya ligat ay man-obla. Olay sin labi, magay pan-illengan di nemnem na. Esa abe na ay magay ol-olog na.