Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - LAASUNDE

LAASUNDE 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma ò ma zĩdanɛ: Ǹ futɛ ǹ pↄnnakɛna yↄ̃ ǹ gwa ǹ nnamana dↄ̃, akũ ma è abirekũ pãmɛ dↄ.
2Ma è kũ yáadↄna bi yↄ̃nkↄyãmɛ. Pↄnnakɛna sↄ̃, bↄ́n òdi leaa?
3Ma pↄnna wɛ̀tɛ wɛ̃minaa gũn ma ↄ lìka yↄ̃nkↄyãi, ama ma swɛ̃̀ tɛn domɛnɛ arɛ ↄ̃ndↄ̃ gũn de mà dↄ̃ yã kũ à mana bisãsirinɛ à kɛ andunia gũn a wɛ̃̀ndi zaka lɛ́n.
4Ma zĩ zↄ̃kↄ̃nↄ ↄ kpà, ma kpɛ́nↄ bò ma zĩdanɛ ma geepi línↄ pɛ̀pɛ dasidasi.
5Ma karanↄ kpàkpa ma swa dàkonↄ kɛ̀kɛ ma lí kũ òdi a nɛ́ ble buri sĩnda pínki bàban.
6Ma íkakinↄ kɛ̀kɛ ògↄ̃ mↄtↄ pisi líkpɛ pìnↄa.
7Ma zↄ̀nↄ lùlu gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ, ò a kenↄ ì ma bɛa. Má zùnↄ kũ pↄ́kãde ketenↄ vĩ dasidasi de gbɛ̃ kũ ò kú Yurusalɛmu ma ãnↄla ń pínki.
8Ma andurufu kũ wuraao kàkaramai kũ kínanↄ aruzɛkɛnↄ kũ ń bùsu pↄ́nↄ. Ma lɛ̀sirinↄ sɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ kũ nↄgbɛ̃nↄ, ma nↄgbɛ̃ kũ gↄ̃gbɛ̃ dì lukańyĩnↄ sɛ̀ dasi.
9Ma tↄ́ bò, má zↄ̃kↄ̃ de gbɛ̃ kũ ò kú Yurusalɛmu ma ãnↄla ń pínki, akũ má kpɛ́ ↄ̃ndↄ̃ vĩ a pínki gũn.
10Mádi gí ma zĩdanɛ kũ pↄ́ kũ à ma wɛ́ blèeoro. Mádi pↄ́ kũ à ma pↄ gbà ke tóro. Ma pↄ kɛ̀ nna ma zĩkɛna sĩnda pínkia, àkũmɛ ma ísimmawarana pínki láada ũ.
11Kũ ma wɛ́ pɛ̀ yã kũ ma kɛ̀nↄi pínki kũ ísimma kũ ma wàraao a musu, ma è a pínki bi pãmɛ, pɛna gukoriamɛ, à àre vĩ andunia gũnlo.
12Akũ ma laasun lɛ̀ gɛna ↄ̃ndↄ̃ kũ yↄ̃nkↄkɛo kũ mìsarikɛo kpa. Yã kũ ò kɛ̀ zaa zĩ baasiro, a kpaten kína gɛ̃nɛ ni kɛ dↄↄ?
13Ma è ↄ̃ndↄ̃ àre vĩ de yↄ̃nkↄkɛla lákũ gupura dìgↄ̃ àre vĩ de gusirala nà.
14Ɔ̃ndↄ̃ri wɛ́ dìgↄ̃ kú a arɛ, yↄ̃nkↄ dìgↄ̃ kure gusiran. Akũ ma è gó dokↄ̃nↄ mɛ́ ani ń bikũ ń pínki.
15Akũ ma laasun lɛ̀ ma swɛ̃̀n ma pì, zaakũ gó dokↄ̃nↄ mɛ́ ani ó bikũ kũ yↄ̃nkↄnↄ nà, bↄ́ àreen mani le ma ↄ̃ndↄ̃aa? Akũ ma pì, abirekũ pãmɛ dↄ.
16Ɔ̃ndↄ̃ri yã ni dↄ gbɛ̃ken de yↄ̃nkↄlaro, ń pínki ń yã ni sã gbɛ̃nↄn zia. Ɔ̃ndↄ̃ri dì ga lán yↄ̃nkↄ bàmɛ.
17Akũ ma a kunna gya bò, zaakũ yã kũ òtɛn kɛ andunia gũn pínki dì kɛmɛnɛ nɛ̀sɛyakayã ũmɛ. A pínki bi pãmɛ, pɛna gukoriamɛ.
18Akũ ma zĩ kũ ma kɛ̀ andunia gũnnↄ gya bò pínki kũ mani tó ma gɛ̃nɛnɛ yãi.

19Dí mɛ́ à dↄ̃ tó ↄ̃ndↄ̃ri ke yↄ̃nkↄn a ũu? Bee kũ abireo zĩ kũ ma kɛ̀ andunia gũn kũ ↄ̃ndↄ̃o ni gↄ̃nɛmɛ. Abirekũ pãmɛ dↄ.
20Akũ ma pↄ yàka ísimma kũ ma wàra andunia gũn pínki yã musu.
21Zaakũ gbɛ̃ dì zĩ kɛ kũ ↄ̃ndↄ̃o kũ dↄ̃naao kũ gonikɛo, akũ àdi tó gbɛ̃ kũ adi a ke kɛronɛ à gↄ̃ a pↄ́ ũ. Abirekũ pãmɛ dↄ, nɛ̀sɛyakayãmɛ manamana.
22Bↄ́n gbɛ̃ dì le ísimma kũ à wàra andunia gũn kũ ↄsi kũ à kàao pínki yã musuu?
23A kunna andunia gũn gↄrↄ sĩnda pínki a zĩ dìgↄ̃ sunɛ kũ yã'ũmmanaao kũ pↄyakanaaomɛ. Bee gwãani a laakarii dìgↄ̃ kpatɛnaro. Abirekũ pãmɛ dↄ.
24Yã kũ à mana kũ bisãsirio mɛ́ à de à pↄ́ ble à í mi à a zĩ sáabu kpá. Ma è abirekũ bò Luda ↄĩmɛ dↄ.
25Luda kpányĩ sari dí mɛ́ ani fↄ̃ à pↄ́ ble à pↄnna kɛɛ?
26Luda dì ↄ̃ndↄ̃ kũ dↄ̃naao kũ pↄnnao kpá gbɛ̃ kũ à kɛ̀nɛɛa, ama àdi aruzɛkɛ kakarana zĩ da durunnakɛriinɛ de à sí à kpá gbɛ̃ kũ a kɛ̀nɛɛa. Abirekũ pãmɛ dↄ, pɛna gukoriamɛ.