Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Ecclesiastes

Ecclesiastes 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A vinotanota a pa, “Abeka nuaiai ana baiei, ana raudadani, da i aii bo eḡa.” Wate a nelaḡai da wei lamna kwakwavina.
2Lamna aubaina a riwa da kaka labalababa ma erawa lamna bua. Ma erawana aiwai aiaina e vereverem?
3Nuaulaula a ḡoana-guratei, ma a ḡoei da wine ata umai da orau ita telatela ma kaua opaopai ata kauei, da ata aramanei metauna i aii rava au dobu awari, maranai mara tupona ava au dobu e mamae.
4Kaua ḡaeḡaei a vikarei, au numa ḡaeḡaei a voa-naiei ma grape wapui a paewi.
5Wapu da peipei a kauei ma ai uauai tapuna ma tapuna a paewi.
6Dogo a ḡarai da garewa ma wapaketa i vojijini, lamnei wei wapui a vivituvanei.
7Awariu taunola au numa tuputupuai, ma taunola maḡamaḡaui nelarai ma waivinei a gimarai. Au bulumakau ma sipu i maḡa guratana eḡa me aiai ḡelauna au naona au Jerusalem nanare.
8Awariu gold ma silver gaegaena ma nanare dobuḡela gulaui ai via. Tauwela nelarai ma waivinei a vimaiei ma guguini inanai aiaii a vivaneiai au numa, au ani vieraerawa. Aiwai a ḡoeḡoei ana tapuna awariu.
9Tau a maura ma a vipurapura kaua eḡa me aiai ḡelauna au Jerusalem nanare. Ma wei anatapuna au orana au nuaulaula i mae-kaua.
10Aiwai a inanai ma a rauoḡarei a vaia, anatapuna a notai da ita vinuaiainiu. Au nola anatapui a kauana-kauei, ma nuaiaina lamna au nola maiana.
11Anina ma aiwai anatapuna a voavoai ma a polepolei, a vinua-notenotei ma a aramanei da wei anatapui lamna anona eḡa, lamna me ive ata viviaḡaḡei wei au dobuna amapo eḡa aiwai tana vaia.
12Nuaulaula, bua ma opa anoi a vinua-notenotei. Gulau ana raviepaia, aiwai ḡelauna ina kauei?
13Ma aramanei da nuaulaula i aii kaua eḡa me opa, ma lalalaina i aii kaua eḡa me gimtona.
14Rava nuaulaulana matana au kolana e mamae wate opaopana waguwaguvareina e bababara. Ma aramanei da ravai ruaḡai ai damona tagogi.
15A vinua-notanota a pa, “Tau ma opaopana ai damona tagogina. Au nuaulaula aiwai ḡelauna ina vereu?” Au nota a pa, “Wei maiteni anona eḡa.”
16Rava nuanuaulaulai lamna me rava opaopai amapo nai ravaii nuanuata ina vuru. Kapore! Rava nuaulaulauna ma rava opaopana e irairaḡe.
17Tau lawana a geduaiei, au dobu aiwai anatapuna ta kaukauei iniviara ava e verevereta. Anatapuna kwakwavina, me ive taviviaḡaḡei.
18Anatapuna au dobu a polepolei a geduaiei, aubaina nai ana voterei, da rava au muriu e nenei aubaii.

19Ma aiai i aramanei da tauna rava nuaulaulauna bo rava opaopana? Wate tauna aiwai a polepolei ma au aramanei a vitupui ina vaia. Wei anona eḡa.
20Au bagibagi anatapuna wei au dobuna a notai ma orau i peu.
21Aubaina rava ana nuaulaulei ma ana aramanei i nola kaua, da i maura ma anatapunana ina voterei da rava gelauna, eḡa taunoleina ina vaia.
22Marana patapatai nola ma nuabola inina e viviarei au dobu ma aiwai ina vitupui?
23Tauna ana nola da iniviara ma nuabola; waguvarai maiteni eḡa ita matamatave. Wei maiteni eḡa anona.
24I aii da rava ita am ma ita uma ma ana nola ita vinuaiaiei, ma a inanai da vinuaiai lamna God uranei.
25Aubaina God eḡa. Lamna eḡa am ma eḡa nuaiai.
26Aiai God e vivinuaiaini, God tauna nuaulaula, aramana ma nuaiai, e vereverei. Wate ḡoa apoapoe ravana ana nola i verei da mane ma maura ḡaeḡaena ina vitupui, Wate God nai maurana ina vaivaitawanei ma aiai e vivinuaiaini ina verei. Ḡoa apoapoe taukauei ai nola lamna kwakwavina, me ive i taviviaḡaḡei!