Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Deuteronomio

Deuteronomio 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ne zutun midlikù kiw ziyà te sibsivayan pehendiyà te Zaǥat he Meriǥà, su iyan haazà insuǥù te Nengazen kedì. Ne neuǥet he timpu is kebpekeriǥuriǥu tew ziyà te menge vuvungan he Seir.
2Ne migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
3‘Neuǥet en is kebpekeriǥuriǥu niw kayi te vuvungan. Guntaan hendiyè kew en te zizaya.
4Keǥiyi nu is menge etew te, “Ebpekevayè kew ziyà te tanà te menge kezuzumahi niw he menge kevuwazan ni Esau, he ziyà ebpemen-ubpà te Seir. Egkahandek sikandan keniyu, piru mebpekevantey kew kandan,
5ne kenè niw sikandan surunga. Su ibeǥey ku kandan is menge vuvungan diyà te Seir he kandan he tanà, ne kenè ku sikiyu ebeǥayan te minsan deisey zutun te tanè dan.
6Beyazi niw sikandan te selapì he vayad te egkekaan niw wey egkeinum niw.
7Tentenuzi niw is kedtuvazi ku te langun he mibeelan niw. Iyan a Nengazen he Megbevayè niw, iyan a mibantey keniyu ziyà te hipanew niw kayi te meluag he sibsivayan. Seled te 40 he tuig is kebpekiduma ku keniyu ne wazà megkurang is minsan hengkey he kinahanglan niw.” ’ Iyan haazà lalag te Nengazen kediey.
8“Midlevayan tew zà is menge kezuzumahi tew he menge kevuwazan ni Esau, he menge meǥinged diyà te Seir. Wazè kiw ziyà mebayà te veyeey he ziyà te Araba, he ebpuun diyà te menge inged he Elat wey Ezion Geber. Ne zutun te kedhipanew tew ziyà te veyeey he ziyà te sibsivayan te Moab,
9migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te, ‘Kenè niw semuka wey tebeka is menge Moabitanhen he menge kevuwazan ni Lot, su imbeǥey ku kandan is tanà he Ar ne kandan haazà, ne kenè ku sikiyu ebeǥayan te tanè dan minsan deisey.’ ”
10(Dutun te nehuna he timpu ziyà te Ar med-ubpà is mahabet wey memezesen he menge etew he egngezanan te Emhanen. Memelangkew heini he menge etew iring te menge kevuwazan ni Anak.
11Egngezanan daan sikandan te menge Ripanhen, iring te igngazan te menge kevuwazan ni Anak, piru egngezanan sikandan te menge Moabitanhen te menge Emhanen.
12Iyan aney he meǥinged diyà te Seir is menge Hurhanen, piru midezeetan wey midsegseg sikandan te menge kevuwazan ni Esau, ne iyan en sikandan midliwan med-ubpà dutun, iring is mibeelan dan te mibeelan te menge Israilihanen diyà te menge Canaanhen hein egkuwaan dan haazà is tanà he imbeǥey kandan te Nengazen.)
13“Ne midsuǥù kiw te Nengazen te kedlayun te zal-ug he Zered, umbe midlayun tew haazà.
14Neulaula heini hein midlavey en is 38 he tuig puun te timpu te kebpuun tew ziyà te Kadesh Barnea. Ne nemematey en diyà te sibsivayan is menge Israilihanen he menge sundaru zutun he lapis te kevuwazan, ne iyan heini sikan is impetizaan te Nengazen kandan.
15Midsilutan sikandan te Nengazen taman te naamin din sikandan te ebpenhimatey ziyà te kampu zan.
16“Ne hein nemematey en haazà is langun he menge sundaru zutun he lapis te kevuwazan,
17migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te,
18‘Layun kew ziyà te dulunà te Moab wey Ar.

19Ne emun ebpekeuma kew en diyà te menge Amunihanen, he menge kevuwazan ni Lot, kenè niw sikandan semuka wey tebeka su heeyan is tanè dan ne imbeǥey ku kandan, ne kenè ku sikiyu ebeǥayan te tanè dan minsan deisey.’
20“Heini he tanà, iyan dengan aney he meǥinged duen is menge Ripanhen. Ne heini sikandan migngezanan te menge Amunihanen te Zamzumnen.
21Ne mezakel heini sikandan, memezesen, wey memelangkew iring te menge kevuwazan ni Anak. Piru mibpengelinteuwan te Nengazen he mezaag sikandan te menge Amunihanen. Midsegseg sikandan te menge Amunihanen ne iyan sikandan mid-ubpà dutun he tanà.
22Ne iring ded keniyan is paaǥi te Nengazen te kedtavang te menge kevuwazan ni Esau he menge meǥinged diyà te Seir. Su mibpengelinteuwan gihapun te Nengazen he mezaag dan is menge Hurhanen. Ne midsegseg dan is menge Hurhanen ne iyan sikandan mid-ilis med-ubpà dutun he tanà taman en guntaan.
23Ne iring ded daan keniyan is nehitavù hein midsurung te menge tig-Caftor is menge tig-Avim he menge meǥinged diyà te inged he Gaza. Midezeetan dan is menge tig-Avim ne mid-ubpaan dan haazà is tanà te menge tig-Avim.
24“Ne migkaǥi is Nengazen te, ‘Layun kew te zal-ug he Arnon. Ibeǥey ku keniyu si Sihon is Amorihanen he hadì diyà te Heshbon, wey is tanè din. Surunga niw sikandin ne engkena niw is tanè din.
25Puun guntaan ebpengelinteuwan ku he mahandek keniyu is menge etew ziyà te langun he menge nasyun kayi te tivuuk he kelibutan. Ebpengerkeren te kegkahandek is ebpekezineg mehitenged keniyu.’
26“Ne hein diyè kiw te sibsivayan te Kedemot, midsuǥù ku is menge menunudtulà diyà te ki Hadì Sihon he hadì te Heshbon te kedlalag kandin su para meupiya is kedepitè dey.
27Iyan lalag he impeuwit ku ziyà te kandin is: ‘Emun egkehimu ne ipevayè key ziyà te tanè niw. Kenè key en ebpenuweysuwey ziyà te menge zalan niw, kekenà, iyan dà ed-ikulen dey is dekelà he zalan.
28Ebeyazan dey te selapì is egkekaan dey wey egkeinum dey. Iyan dà edhengyuen dey he ituǥut nu kenami is kebayà diyà te tanè niw.
29Iring te kedtuǥuti kenami te menge kevuwazan ni Esau he menge meǥinged diyà te Seir wey te menge Moabitanhen he menge meǥinged diyà te Ar. Tuǥuti key te kebayà taman te ebpekelayun key te Wahig he Jordan pehendiyà te tanà he ibeǥey kenami te Nengazen he Megbevayè dey.’
30Piru wazè kiw ipevayà ni Hadì Sihon he hadì te Heshbon. Su mibpekezesen te Nengazen he Megbevayè niw is gehinawa zin su ibeǥey zin sikandin diyà te kenitew, ne imbeǥey zin en iyan.
31“Ne migkaǥi is Nengazen kayi te kedì te, ‘Ibeǥey ku en diyà te keniyu si Sihon wey is tanè din; surung kew en ne engkena niw en is tanè din.’
32“Hein nekidtebek kenitew si Sihon wey is langun he menge sundaru zin diyà te Jahaz,
33imbeǥey sikandin diyà te kenitew te Nengazen he Megbevayè tew ne midhimetayan tew sikandin ragkes is menge anak din wey is langun he menge sundaru zin.
34Dutun he timpu mid-aǥew tew is langun he inged din wey miǥerè tew is menge maama, menge vahi, wey is menge vatà. Wazè tew midsamà kandan he uuyag.
35Mibpen-uwit tew is menge uyaǥen dan wey menge azen dan he naaǥew tew zuen te inged dan.
36“Midtevangan kiw te Nengazen he Megbevayè tew te ked-aǥew te Aroer he kilid te zal-ug he Arnon wey te zuma he inged he uvey kayi wey te menge lugar pehendiyà te Gilead. Wazà medselir kenitew is menge verengbeng te menge inged.

37Ne tenged te mandù kenitew te Nengazen he Megbevayè tew, wazè tew uvayi is menge tanà te menge Amunihanen, minsan is tanà he ziyà te kilid te Jabok wey is menge inged he nekeliǥuy te menge vuvungan.