Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Deuteronomio

Deuteronomio 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya mibalik kami ug mipadulong ngadto sa kamingawan agi sa Pulang Dagat, sumala sa gisulti ni Yahweh kanako; naglibotlibot kita sa Bukid sa Seir sa daghang mga adlaw.
2Nakigsulti si Yahweh kanako, nga nag-ingon,
3'Dugay na kamong naglibotlibot niining bukira; lakaw paingon sa amihan.
4Mandoi ang katawhan, sa pag-ingon, 'Molatas kamo agi sa utlanan sa inyong kaigsoonan, ang kaliwat ni Esau, nga nagpuyo sa Seir; mangahadlok sila kaninyo. Busa pagmatngon
5nga dili makig-away kanila, kay dili ko ihatag kaninyo bisag asa sa ilang yuta, dili bisan ang igo lang katumban sa tiil; kay gihatag ko ang Bukid sa Seir ngadto kang Esau ingon nga gipanag-iya.
6Mopalit kamo ug pagkaon gikan kanila bayad ang salapi, aron makakaon kamo; mopalit usab kamo ug tubig gikan kanila bayad ang salapi, aron makainom kamo.
7Kay gipanalanginan kamo ni Yahweh nga inyong Dios sa tanang buhat sa inyong kamot; nasayod siya sa inyong paglatas niining dakong kamingawan. Kay sulod sa 40 ka tuig si Yahweh nga inyong Dios miuban kaninyo, ug walay nakulang kaninyo.”'
8Busa milatas kita agi sa atong kaigsoonan, ang kaliwatan ni Esau, nga nagpuyo sa Seir, layo gikan sa Araba nga dalan, gikan sa Elat ug sa Ezion Geber. Mipadayon kita ug milatas agi sa kamingawan sa Moab.
9Miingon si Yahweh kanako, 'Ayaw samoka ang Moab, ug ayaw pakig-away kanila pinaagi sa gubat. Kay dili ko ihatag kaninyo ang iyang yuta aron inyong mapanag-iya, tungod kay gihatag ko ang Ar sa kaliwat ni Lot, aron ilang mapanag-iya.
10(Ang Emim ang nagpuyo didto kaniadto, katawhan nga bantogan, daghan, ug tag-as sama sa Anakim;
11nailhan usab kini nga Refaim, sama sa Anakim; apan gitawag sila sa Moabihanon nga Emim.
12Ang Horihanon ang nagpuyo usab kaniadto sa Seir, apan ang kaliwatan ni Esau nagpuli kanila. Gilaglag nila sila ug mipuyo sa ilang dapit, sama sa gibuhat sa Israel ngadto sa yuta nga iyang maangkon nga ihatag ni Yahweh kanila.)
13“'Karon barog ug latas sa suba sa Zered.' Busa milatas kita sa suba sa Zereb.
14Karon gikan sa adlaw sa atong pag-abot gikan sa Kadesh Barnea hangtod sa atong pagtabok sa suba sa Zered, 38 na ka tuig. Nianang higayona ang tanang kaliwatan sa kalalakin-an nga hanas sa pakig-away nangamatay na, sama sa gisaad ni Yahweh kanila.
15Dugang pa, ang kamot ni Yahweh mibatok niadtong kaliwatan aron laglagon sila gikan sa katawhan hangtod nangamatay sila.
16Busa nahitabo kini, sa dihang ang tanang tawo nga hanas na alang sa gubat nangamatay ug nangahanaw diha sa katawhan,
17nga misulti si Yahweh kanako, nga nag-ingon,
18'Karon molatas kamo sa Ar, ang utlanan sa Moab.

19Sa dihang magkaduol na kamo sa atbang sa katawhan sa Amon, ayaw sila samoka o pakig away kanila; kay dili ko ihatag kaninyo ang bisan asa nga yuta sa katawhan sa Amon ingon nga mapanag-iya; tungod kay gihatag ko kini sa kaliwat ni Lot ingon nga mapanag-iya”'
20(Nailhan usab kini nga yuta sa Refaim. Ang Refaim nagpuyo usab kaniadto didto, apan gitawag sila sa mga Amonihanon nga Zamzumim,
21katawhan nga bantogan, daghan, ug sama katag-as sa Anakim. Apan gilaglag sila ni Yahweh atubangan sa mga Amonihanon, ug gibuntog nila sila ug mipuyo sa ilang dapit.
22Mao usab kini ang gibuhat ni Yahweh alang sa katawhan ni Esau, nga nagpuyo sa Seir, sa dihang gibuntog niya ang mga Horihanon sa atubangan kanila, ug ang kaliwatan ni Esau nanag-iya kanila ug mipuyo sa ilang dapit bisan hangtod karon.
23Ug ang Avihanon nga nagpuyo sa mga baryo hangtod sa Gaza— ang Caftorim, migula ang Caftor, gilaglag sila ug mipuyo sa ilang dapit.)
24“'Karon barog ug padayon sa inyong panaw, ug latas ngadto sa walog sa Arnon; tan-awa, gihatag ko sa inyong mga kamot si Sihon ang Amorihanon, hari sa Heshbon, ug ang iyang yuta. Sugdi ang pagpanag-iya niini, ug pakig-away kaniya pinaagi sa gubat.
25Karon himoon ko nga mahadlok ug malisang kaninyo ang katawhan nga anaa sa ubos sa kalangitan; makadungog sila sa mga balita mahitungod kaninyo ug mangurog ug maguol tungod kaninyo.'
26Nagpadala ako ug mga mensahero gikan sa kamingawan sa Kedemoth ngadto kang Sihon, ang hari sa Heshbon, uban ang mga pulong sa kalinaw, nga nag-ingon,
27'Paagiha kami sa imong yuta; mosubay lamang ako sa dalan; dili ako motipas sa tuo o sa wala.
28Makabaligya ka kanako ug pagkaon baylo sa salapi, aron makakaon ako; hatagi akog tubig baylo sa salapi, aron makainom ako; paagia lamang ako pinaagi sa akong tiil;
29sama sa gibuhat alang kanako sa kaliwatan ni Esau nga nagpuyo sa Seir, ug sama sa Moabihanon nga nagpuyo sa Ar; hangtod nga nakatabok ako sa Jordan paingon sa yuta nga ihatag ni Yahweh nga among Dios alang kanamo.'
30Apan si Sihon ang hari sa Heshbon, midumili sa pagpaagi kaniya; kay si Yahweh nga inyong Dios gipatig-a ang iyang hunahuna ug gipatig-a ang iyang kasingkasing, aron mabuntog niya siya pinaagi sa inyong kusog, nga diin iyang gibuhat karon.
31Mingon si Yahweh kanako, 'Tan-awa, gisugdan ko na ang pagtugyan kang Sihon ug ang iyang yuta diha kaninyo; sugdi na ang pag-angkon niini, aron nga mapanag-iya ninyo ang iyang yuta.'
32Unya si Sihon misugat batok kanato, siya ug ang tanan niyang katawhan, aron makig-away didto sa Jahaz.
33Gitugyan siya ni Yahweh nga atong Dios kanato ug nabuntog nato siya; gipatay nato siya, ang iyang mga anak nga lalaki, ug ang tanan niyang katawhan.
34Giilog nato ang tanan sa iyang mga siyudad nianang higayona ug gilaglag ang tanang siyudad sa hingpit—mga lalaki ug ang mga babaye ug ang kabataan; wala kitay gibilin.
35Ang mga baka lamang ang atong gikuha alang kanato, uban sa mga siyudad nga atong giilog.
36Gikan sa Aroer, diha sa daplin sa walog sa Arnon, ug gikan sa siyudad nga anaa sa walog, hangtod sa Gilead, walay siyudad nga lig-on alang kanato. Gihatagan kita ni Yahweh nga atong Dios ug kadaogan sa tanang natong mga kaaway.

37Ang yuta lamang sa kaliwatan ni Amon ang wala ninyo maadto, ang tanang bahin sa sa Suba sa Jabbok, ug ang tanang siyudad sa kabungtoran—bisan asa nga gidili ni Yahweh kanato nga adtoan.