Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ninia da sinidigili, wadela:i hafoga:i soge amoga asi. Gode da nama sia:beba:le, ninia da Maga:me Hano Wayabo ahoasu amoga asili, eso bagohame Idome agolo soge sisiga:le ahoanu.
2Amola Hina Gode da nama amane sia:i,
3‘Amo agolo soge sisiga:le bu udigili mae laloma. Sinidigili, gadili heda:ma.
4Isala:ili dunuma amane sia:ma, Dilia da dilia fi dunu, Iso egaga fi Idome agolo soge amo ganodini esala, ilia soge ganodini golili sa:ili, baligimu. Ilia da dilima beda:mu.
5Be dilia da ilima mae gegema. Na da ilia soge fonobahadi fawane dilima hamedafa imunu. Amo Idome soge huluane Na da Iso egaga fi ilima i dagoi.
6Be dilia da ha:i manu amola hano, ilima bidiga lamu da defea.’”
7Mousese da eno amane sia:i, “Dilia mae gogolema! Hina Gode da dilia hou huluane hahawane fidi. Dilia da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini ahoanoba, E da dili noga:le ouligi. Amo ode40wali gidigi amoga E da mae yolesili, dilia liligi huluane dilima i dagoi.
8Ninia Gode Ea sia: nababeba:le, asili, logo amo da Ila:de moilai amola Isionegiba moilai yolesili Maga:me Hanoga doaga:sa, amo logo ninia da yolesili guma:dini ahoanu, Moua:be sogega asi.
9Hina Gode da nama amane sia:i, ‘Dilia da Moua:be dunu (Lode egaga fi) ilima mae gegema amola ilima se mae ima. Na da Aa moilai ilima i dagoi amola ilia soge Na da dilima hame imunu,’” Mousese da amane sia:i.
10(Dunu fi bagadedafa da Aa moilaiga esalu. Ilia fi dio da Imimi. Ilia sedade olei da dunu bagade eno amo A:nagimi fi ilia sedade olei defele ba:i.
11Eno dunu da Imimi amola A:nagimi gilisili da Lefa:ime dunu sedade bagade dio asuli. Be Moua:be dunu da ilima Imimi dio asuli.
12Musa: Holaide dunu da Idome soge ganodini esalu. Be Iso egaga fi da amo dunu sefasili, fane legei dagoi. Amalalu, ilisu da amo soge ganodini fi. Isala:ili dunu fi da fa:no Ga:ina:ne sogega Gode da ilima i ilima ha lai dunu sefasi, amo defele Iso egaga fi da Holaide dunu sefasi.)
13Mousese da eno amane sia:i, “Amalalu, Gode Ea sia:beba:le ninia da Silede Hano amo degei dagoi.
14Ninia da musa: Ga:idesie Bania fisili, ode38gidigili, amo hou ba:i. Amo ode ganodini Gode Ea sia:i defele ninia musa: dadi gagui amola asigilai gegesu dunu, huluane da bogoi dagoi ba:i.
15Gode da ilima ha laiwane esalebeba:le, E da mae yolesili ili fane legelalu, huluane da hame ba:i.
16Amalalu, musa: asigilai gegesu dunu huluane ninia fi ganodini da bogoi dagoi ba:loba,
17Hina Gode da nama amane sia:i,
18‘Wali eso dilia Moua:be soge golili sa:ili, Aa moilai bai bagade ahoasu amoga baligima.

19Amalalu dilia da A:mone dunu (Lode egaga fi) ilia soge gadenene ba:mu. Be ilima mae gegema amola sia:ga mae gegema. Bai Na da amo soge Lode egaga fi ilima ia dagoiba:le, Na da amo soge dilima hame imunu.
20(Amo soge ea dio eno da Lefa:ime dunu sedade bagade musa: amoga esalu ilia dio. Be A:monaide dunu da amo dunuma Sa:masamimi dio asuli.
21Ilia sedade olei da A:nagimi dunu defele ba:i. Ilia da dunu bagohame amola bagade fi dialu. Be Gode da amo dunu fi fane legei dagoi. Amalalu, A:mone fi dunu da ilia soge gesowale fi galu.
22Hina Gode da amo hou defele Idome dunu (ilia da Iso egaga fi wali Idome agolo sogega esala) amo fidimusa: hamoi. E da Holaide dunu fane legei dagoi. Amalalu, Idome dunu da ilia soge gesowale fi galu. Ilia wali amola amogai esala.
23Soge amo da Medidela:inia Wayabo Bagade bega: diala, amoga dunu fi musa: Galidi Oga esalu ilia da fi galu. Musa: dunu fi amogai esalu da A:ifimi. Ilia da soge huluane asili, Ga:isa moilai bai bagadega doaga:le esalu. Be Galidi dunu da ili fane legele, ilia soge huluane gesowale fi galu.)
24Mousese da eno amane sia:i, “Ninia da Moua:be soge golili sa:ili, baligili, Hina Gode da ninima amane sia:i, ‘Hadiga! Anone hano degema. Na da Saihone (A:moulaide ouligisu dunu ea soge da Hesiabone), e amola ea soge dilima i dagoi. Dilia ema doagala:ma amola ea soge gesowale fima.
25Na (Hina Gode) Na gasaga, dunu huluane da dilia fiba:le beda:mu. Dilia dio fawane sia:sea, dunu huluane da yaguguli beda:mu.’”
26“Amalalu, ninia da Gedimode wadela:i soge amo ganodini esalu, na da Hesiabone hina bagade Saihone ema sia: adole iasu dunu asunasi. Ilia da ema olofomusa: amane sia:i,
27‘Ninia da dia soge baligili masusa: dawa:lala. Ninia da moloiwane baligimu amola logo hame yolesimu.
28Ninia ha:i amola hano manu lamu amo bidi imunu. Ninia da dia soge baligili masunu fawane.
29Amalalu, ninia da Yodane Hano degele, soge amo ninia Hina Gode da ninima iaha amo ganodini fimu. Iso egaga fi Idome soge ganodini esalu amola Moua:be dunu Aa ganodini esalu, da mae higale, ninia da ilia soge baligili masunu da defea sia:i.’
30Be hina bagade Saihone da ninia baligili masunu logo ga:i dagoi. Ninia da Saihone fane legele ea soge lamusa: Hina Gode da ea hou gasa fi agoane hamoi. Ninia da wali ea soge amogai fi diala.
31Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, ‘Ba:ma! Na da hina bagade Saihone amola ea fi gasa hame agoane hamoi dagoi. Dilia ea soge gesowale fima.’
32Saihone amola ea dadi gagui dunu huluane da Ya:iha:se soge gadenene ninima gegemusa: misi.
33Be Hina Gode da ninima gasa i. Ninia da Saihone amola egefe, ea dunu huluane medole legei dagoi.
34Amo esoga, ninia da moilai huluane lale mugului dagoi. Ninia da dunu, uda amola mano, huluane medole legei dagoi.
35Ninia ilia bulamagau huluane lai amola liligi huluane moilai ganodini amo lai dagoi.
36Ninia Hina Gode da ninia logo fodoiba:le, ninia moilai huluane amo Aloua (amo da Anone fago bega: dialu) amola moilai eno Anone fago ganodini dogoa dialu amola eno moilai huluane asili, Gilia:de sogega doaga:le, huluane lai dagoi. Moilai huluane ilia sisiga:le gagoi da ninima gasa hame agoai ba:i.

37Be ninia A:monaide dunu ilia soge amola soge amo Ya:boge Hano bega: dialu amola moilai agolo soge ganodini dialu amola soge huluane Hina Gode da ninima mae masa:ne sia:i, amoga ninia da hame asi.”