Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Deuteronomio

Deuteronomio 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Emun edsunuzen niw is Nengazen he Megbevayè niw wey edtumanen niw is langun he suǥù din he ibeǥey ku keniyu ǥuntaan, ne edhimuwen kew zin he lavew te langun he menge nasyun kayi te kelibutan.
2Emun edsunuzen niw is Nengazen he Megbevayè niw ne egkaangken niw heini is langun he keupiyaanan:
3“Edtuvazan din is menge inged niw wey menge pemuleey niw.
4Edtuvazan kew zin pinaaǥi te kebeǥeyi zin keniyu te mahabet he menge vatà, uzar, wey mahabet he menge uyaǥen.
5Edtuvazan kew zin pinaaǥi te kebpezekelaa zin te menge abut niw wey keenen niw.
6Edtuvazan din is langun he menge vaal niw.
7Ibpezaag te Nengazen keniyu is menge kuntada niw he edsurung keniyu. Edrapungrapung dan is edlusud keniyu piru ebpekedsusuwey is ebpemelaǥuy keniyu.
8Edtuvazan te Nengazen he Megbevayè niw is langun he menge vaal niw ne ebpenuen din te menge abut niw is menge budiga niw. Edtuvazan kew zin dutun te tanà he ibeǥey zin keniyu.
9Sumala te impenaad te Nengazen he Megbevayè niw keniyu, ne edhimuwen kew zin he pinilì din he menge etew, emun edtumanen niw is menge suǥù din wey ebpengungubpaan kew he sungkad te menge paaǥi zin.
10Ne egkesayud is langun he menge etew kayi te kelibutan he mibpengunayan kew pilia te Nengazen, ne igkahandek kew zan.
11Edtuvazan kew te Nengazen diyà te tanà he impenaad din diyà te menge kepuun niw he ibeǥey zin keniyu. Ibpemahabet din is menge anak niw, is menge uyaǥen niw, wey is menge abut niw.
12Ibpeuzan te Nengazen diyà te keniyu te hustu he timpu he ebpuun diyà te midteǥuan din te zekelà he ketiǥeyunan din diyà te langit, ne edtuvazan din is langun he menge vaal niw. Ebpekepesambey kew ziyà te mahabet he menge nasyun, piru kenè kew mulà ebpekepemenambey.
13Edhimuwen kew te Nengazen he pengulu te menge nasyun, ne kenà bà dà sumusunud. Uya, layun kew egkezivavew ne kenè kew egkezizalem emun ebpurungan niw edtumana wey edsunuza is menge suǥù te Nengazen he Megbevayè niw he ibeǥey ku keniyu ǥuntaan.
14Umbe, kenè niw repasa is minsan hengkey he idsuǥù ku keniyu ǥuntaan, ne kenè kew medsunud te zuma he menge ed-ezapen wey kenè kew penilbi kandan.
15“Piru emun kenè kew ebpemineg te Nengazen he Megbevayè niw ne kenè niw ebpurungan edsunuza is langun he menge suǥù din wey is menge sulunuzen he ibeǥey ku keniyu ǥuntaan, ne ebpekesuǥat diyà te keniyu heini is langun he rawak:
16Edrawakan te Nengazen is menge inged niw wey menge vevesukè niw.
17Idrawak din keniyu is kekurang te menge abut wey menge keenen.
18Idrawak din keniyu he zeisey zà is menge anak niw, sebpet niw, wey menge uyaǥen niw.

19Edrewakan din is langun he menge vaal niw.
20Idrawak keniyu te Nengazen, is kegkeliveg wey kegkesemuki ziyà te langun he ebeelan niw taman te egkengezeetan kew wey egkengahanew kew tenged te mezaat he vaal niw pinaaǥi te ked-iniyuǥi niw kandin.
21Ibpaaǥi te Nengazen diyà te keniyu is menge zaru taman te egkengezeetan kew ziyà te tanà he edselezan niw wey ed-engkenen niw.
22Uya, ibpaantus kew te Nengazen te ibpatey he menge zaru, dateng, levag, wey meinit he keramag, gulavung, wey erat te pinemula taman te egkengahanew kew.
23Is langit egkeiring te brunsi su kenè en ebeǥey te uzan ne is tanà egkeiring te putew su ebmezesen.
24Ne kenà wahig is uzan he ibeǥey te Nengazen keniyu, kekenà, eliyavuk is ibeǥey zin. Ibpeuzan din te eliyavuk taman te egkengezeetan kew.
25“Baal te Nengazen is kegkezeeǥa keniyu te menge kuntada niw. Edrapungrapung kew is edlusud kandan, piru ebpekedsusuwey kew is ebpemelaǥuy kandan. Ebpendemis keniyu is langun he ginhedian kayi te kelibutan.
26Is menge lawa niw ke ebpatey kew ne egkeenen te menge tagbis wey te zumezaas he menge langgam, ne wazà ebuǥew kandan.
27Ibpaantus kew te Nengazen te levag he iring te impaaǥi zin diyà te menge Ehiptohanen, wey menge tumur, mezeǥes, wey keriskis he kenà egkeulian.
28Edhimuwen te Nengazen he buneǥa kew, melakap kew, wey meliveg kew.
29Egkeiring kew te lakap su ebpenamsam kew minsan maandew. Ne kenè kew ed-uswag diyà te minsan hengkey he ebeelan niw. Layun kew edluplupiǥa wey ebpenakawi, ne wazà edtavang keniyu.
30“Is bahi he ed-esewaan niw ne ed-eǥawen te zuma he maama. Ebevaley kew ne kenè kew ebpekeubpà duen. Ebpemula kew te paras piru kenà ebpulus diyà te keniyu is beǥas din.
31Edlepaan is baka niw ziyà te etuvangan niw piru kenè kew ebpekekaan duen. Ed-eǥawen diyà te keniyu is asnu niw ne kenè en heini id-uli diyà te keniyu. Egkuwaan te menge kuntada niw is menge kerehidu niw, ne wazà ed-uǥup keniyu te kedhawì dutun.
32Egkemetmetahan niw is kebihaǥa te menge anak niw te ebpuun te senge nenasyun en, ne andew-andew is kedteǥazi niw te kebpekelikù dan, piru wazè niw egkehimu.
33Is menge etew he wazè niw mekilala ne iyan ebpekekaan te langun he hineǥuan niw, ne layun kew edluplupiǥa wey ibpaantus.
34Ne emun egkemetmetahan niw is kegkehitavù kayi te langun, ne ebuneǥen kew.
35Ebpetuvuan kew te Nengazen te levag puun te paa niw pehendiyà te ulu niw he kenà egkeulian.
36“Sikiyu wey is pinilì niw he hadì ibpevihag te Nengazen te nasyun he wazè niw zuen hanew wey te menge kepuun niw. Diyà te kandan ed-azap kew te zuma he menge ed-ezapen he kayu wey vatu he vineelan.

37Igkelimezangi kew, edhimuwen kew he peǥuseyanà, wey edsusudien kew te menge meǥinged diyà te menge nasyun he ebihag keniyu.
38“Dekelà is ibpemula niw piru zeisey zà is egkeraǥun niw su edterepanen heini.
39Ebpemula kew te paras ne ed-elimahan niw heini, piru kenè kew ebpekepenrupù te veǥas kayi wey kenè kew ebpekeinum te vinu kayi, su ed-eraten heini.
40Ebpemula kew te mahabet he menge ulibu diyà te menge lugar niw, piru wazà lana he egkekuwa niw he ebpuun kayi, su egkerenà is menge veǥas kayi.
41Ebpenganak kew piru kenà haazà edtinir ziyà te keniyu su ebihaǥen sikandan.
42Egkeenen te terapan is langun he menge pinemula niw he kayu wey is duma he menge pinemula niw.
43“Is kenà menge Israilihanen he mid-ubpà duma keniyu, ne ednaneynaney edekelà is gehem dan ne sikiyu mulà ednaneynaney edeisek is keniyu he ǥehem.
44Iyan sikandan ebpekepeutang keniyu ne kenè kew iyan ebpekepeutang kandan. Iyan sikandan ebpekepengulu ne sikiyu mulà menge sumusunud kew zà.
45Egkehitavù heini is langun he menge rawak diyà te keniyu taman te kebpemematey niw, emun kenè niw ebpemineǥen is Nengazen he Megbevayè niw wey kenè niw edtumanen is menge suǥù din wey is menge sulunuzen he imbeǥey zin keniyu.
46Heini he menge rawak, petanudtanud wey petizaan keniyu wey te menge kevuwazan niw te taman te taman.
47Tenged te wazè kew mebpenilbi te Nengazen he Megbevayè niw duma te kelipey wey keǥana, te timpu te kegkezeyzey niw,
48ibeǥey kew zin diyà te menge kuntada he ibpehendiyè din te keniyu ne ebpekepenilbi kew kandan. Egkevitil kew, egkemazahan kew, egkurang kew te ugelingen, wey egkeewaan kew te minsan hengkey he azen. Ibpaantus kew zin he henduen be te ed-eyuǥuwan kew zin te putew taman te kebpemematey niw.
49“Ketau te Nengazen he surunga kew te sevaha he nasyun he ziyà te utew meziyù, he kenè niw egkesavut is kineǥiyan dan. Iring dan te kulaǥu he edawi zutun te kedsurunga zan keniyu.
50Mesipala sikandan ne wazè dan hizu te menge meǥurang wey menge vatà.
51Egkeenen dan is menge uyaǥen niw wey is menge abut niw taman te ebpemematey kew. Wazè dan edsemaan duen te menge trigu niw, binu niw, lana niw, wey menge uyaǥen niw taman te egkengezeetan kew.
52Edsurungen dan is langun he menge inged niw he ibeǥey keniyu te Nengazen he Megbevayè niw taman te egkelempag is metikang wey melig-en he menge verengbeng he iyan edseriǥan niw.
53“Emun edliǥuyan kew en te menge kuntada niw, egkeenen niw is menge anak niw he imbeǥey keniyu te Nengazen he Megbevayè niw tenged te utew niw kegkevitil.
54Minsan pa is beliǥeǥawen he etew ne wazè din en hizu te suled din, te pinelanggà din he esawa, wey te nesamà he menge anak din.

55Kenè din sikandan ebeǥayan te egkeenen din he sapù te anak din su egkahandek ke meemini sikandin. Iyan heeyan egkehitavù diyà te keniyu emun edliǥuyan en te menge kuntada niw is langun he menge inged niw.
56Minsan is beliǥeǥawen wey meredtan he vahi he henduen be te kenà ebpekeǥevà te pinggan, egkehimu en he mesekel te pinelanggà din he esawa wey te menge anak din.
57Id-eles din is anak din he sikan pa ianak wey is inulunan kayi su ed-el-elesan din egkeena, su egkahandek sikandin he kela ke wazè din egkekaan dutun te kedliǥuyi te menge inged niw te menge kuntada niw.
58“Emun kenè niw ebpurungan te edtuman heini is langun he suǥù he ingkesurat kayi te libru, wey kenè niw edtehuzen is lavew wey egkein-inuwan he ngazan te Nengazen he Megbevayè niw,
59ibpaaǥi zin diyà te keniyu wey ziyà te menge kevuwazan niw is mekahandekhandek he menge zaru he utew mesakit wey kenà egkeulian.
60Ibpaaǥi zin diyà te keniyu is mekahandekhandek he menge zaru he impaaǥi zin diyà te Ehipto, ne kenà heini egkaawà diyà te keniyu.
61Ibpaaǥi zaan te Nengazen is langun he kelasi te menge zaru he wazà ikesurat kayi te libru te kesuǥuan, taman te ebpemematey kew.
62Minsan iring kew kahabet te menge vituen diyà te langit, deisey zà is egkesamà keniyu su wazè kew mebpemineg te Nengazen he Megbevayè niw.
63Iring te ingkelipey te Nengazen is kebpeuswag wey kebpezekelà keniyu, igkelipey zin daan is kedezaat wey kegerà keniyu, taman te egkengahanew kew puun duen te tanà he edselezan niw su wey niw maangken.
64“Ibpeyapat kew te Nengazen diyà te langun he menge nasyun kayi te kelibutan, puun te kinekilizan pehendiyà te kinekilizan. Ne zutun he menge nasyun ed-azap kew te zuma he menge ed-ezapen he vineelan he ebpuun te kayu wey vatu, he wazà hanew niw zuen wey te menge kepuun niw.
65Wazè niw zutun kelinew wey lugar he egkehimelayan. Edteǥuan kew te Nengazen te handek ne egkaawa is perateng niw, ne layun kew zà egkeseeng.
66Ne layun mekulbà is ked-ubpè niw, maandew wey mezukilem ne layun kew egkulbai, ne wazà kesiguruwan te untung niw.
67Tenged te kegkahandek niw te egkengeehè niw ziyà te peliǥuy, emun meselem egkaǥi kew te, ‘Deyzey ke ebmezukilem en.’ Ne emun mezukilem ne egkaǥi kew te, ‘Deyzey ke egkepawè en.’
68Ibpelikù kew te Nengazen diyà te Ehipto he ibpeuntud kew te varku minsan pa te nenaad sikandin he kenè kew en ibpelikù diyà. Ne ziyà, ebpeuripen kew su ibelegyè niw en is keugelingen niw ziyà te menge kuntada niw, piru wazà ebpemasa kayi.”