Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मोसामी “मुलाक्‍त गो इन कली माइश्‍शो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ देंशो नेल्‍ल होस पा टिशा, आ शेंशो पाइतीनी हना, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली नेल्‍ल रागी रागी ङा मुर आन क्‍येङा ठेयब सेल्‍ब। ब्‍यवस्‍था २६:१९
2गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ देंशो टिशा पाइतीनी हना, गेपुकी एको आसीक नेल्‍ल राइनीनी।
3गेपुकी सहरम बाक्‍शा, आसीक राइनीनी। मिनु रूम बाक्‍शा, आसीक राइनीनी। उत्‍पत्ती ४९:२५-२६
4इन आलपुकी, इन बाली नाली, इन बी ब्‍यफ नु इन क्‍यारश भेडा नु गोठ नेल्‍ल आसीक रशा सोशा बोशा लाइनीमी।
5इन फस वोइक्‍तीक डालो नु फस नित्‍तीक बोस आसीक राइनीम।
6गेपुकी खिंङगा ओव़नीनु, आसीक राइनीनी। मिनु लाङगा ग्रूनीनु, आसीक राइनीनी। भजन संग्रह १२१:८
7मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली लडाइ पाइब इन जोरी सत्रु आन कली इन ङोंइती ब्रुपाइक्‍ब। मेको लां कामी इन कली लडाइ पथ जाक्‍नीम। मिनु ब्रुशा, शाउ शिउ ब्रशा ७ ओटा लां रे प्रोक्‍नीम।
8मिनु परमप्रभु यावेमी इन भकारीमी आसीक गेब। मिनु गे मार मार पाइनीनी रिम्‍शो दुम्‍चा कली आसीक गेब। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली गेशो रागीमी इन कली आसीक गेब। लेवी २५:२१
9मिनु गेपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ शेंशो लोव़ टिशा पाइतीनी हना नु आ लांमी गाक्‍तीनी हना, आ कसम जशो खोदेंशो पा इन कली आंम मुर सेल्‍शा वोइक्‍ब। प्रस्‍थान १९:५-६
10मिनु ‘गेपुकी परमप्रभु यावे आ नें पाइश्‍शो मुर बाक्‍नीनी’ दे जात जात ङा मुर नेल्‍लेम तुइश्‍शा, इन कली तशा, शुश हिंनीम।
11मिनु परमप्रभु यावेमी इन किकी पिपी आन कली गेनुङमी देंशो रागीमी गेपुकी शुश आल थीब दुम्‍नीनी। इन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा आन चाइक्‍ब शुश दुम्‍नीम, इन बाली नाली नेल्‍ल सोशा बोशा लाइनीनी। इन रागी रिम्‍शो दुम्‍ब।
12मिनु परमप्रभु यावेमी नेल्‍ल सरीङ ङा शोंप वोइक्‍तीक रोक्‍शा, इन रू कली माल्‍ची ना रेउ यिपाइक्‍ब। मिनु गे मार मार पाइनीनी, मेको कली आसीक गेब। मिनु गेपुकीमी शुश रागी रागी ङा मुर आन कली जेर गेनीनी, गे चहिं सुइ आन जेर मताक्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था १५:६
13मिनु मुलाक्‍ती इन कली माइश्‍शो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ शेंशो होस पा टिशा पाइतीनी हना, परमप्रभु यावेमी इन कली पिया खोदेंशो पा, मुर आन कली अरेब सेल्‍ब। मीलु खोदेंशो पा अरु आन कली खोइक्‍ब ममाइ। मिनु गे शुश ठेयब दुम्‍शा लाइक्‍नीनी।
14मिनु आं देंशो लोव़ नेल्‍ल पाइतीनी हना, आइदी आइक्‍था पा अरु देवी देवता आन हेंथे लां मलाइतीनी हना, मोदेंशो आसीक राइब दुम्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था ५:२९-३२
15मिनु गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ देंशो मटीब दुम्‍तीनी हना, मुलाक्‍ती गो इन कली माइश्‍शो आ शेंशो नु आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नेल्‍ल होस पा मपाइतीनी हना, एको सराप चीले नेल्‍ल राइनीनी। मिनु गेपुकी सराप रशो मुर दुम्‍नीनी। दानीएल ९:११
16गेपुकी सहरम बाक्‍शा, सराप राइनीनी। मिनु रूम बाक्‍शा, सराप राइनीनी।
17इन फस वोइक्‍तीस डालो नु इन फस नित्‍तीक बोस सराप राइनीम।
18इन आल, इन बाली नाली, इन बी ब्‍यफ, इन क्‍यारश भेडा गोठ सराप राइनीम।

19गेपुकी खिंङगा ओव़नीनु, सराप राइनीनी, मिनु लाङगा ग्रूनीनु, सराप राइनीनी।
20मिनु परमप्रभु यावे कली टिचा प्रोंइशा बाक्‍तीनी हना, इन मार मार पतीकेमी इन थुं ग्‍यशा सराप राइनीनी। इन मरिम्‍शो पतीके गे रीब पा क्‍याम्‍चा पुंइसीनीनी।
21मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली गेशो नु इन के सेल्‍शो रागी रे ग्रुंइचा सम्‍म इन कली मुर बेक्‍तीक रोइ पपाइक्‍ब।
22मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली रां सोक्‍तीक रोइ, जोरो, शुश गार मुइक्‍तीके, रेउ मयितीके, नेल्‍ल बाली नाली सोव़‍तीके बुंखी ङाइक्‍तीके रोइ सोइक्‍ब।
23मिनु इन तारी बाक्‍शो सरीङ कांसा खोदेंशो दुम्‍ब। मिनु इन रू ङा खप फलम खोदेंशो दुम्‍ब। ब्‍यवस्‍था ११:१७
24मिनु परमप्रभु यावेमी इन रागीम रेउ कली फुरक सेल्‍ब। मिनु गेपुकी खतम मदुम्‍नी सम्‍म सरीङ रे मोदेंशो पा फुरक इन तारी यिना यिन बाक्‍ब।
25मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली इन जोरी सत्रु आन ङोंइती ब्रुपाइक्‍ब। गेपुकी मेकोपुकी नु लडाइ पथ लां कामी लाइनीनी, मिनु ब्रुशा शाउ शिउ ब्रशा ७ ओटा लां रे प्रोक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु राज्‍य राज्‍य ङा मुर नेल्‍ल आन ङोंइती ग्रांग्रा दिशो दुम्‍नीनी।
26मिनु गेपुकी बेक्‍नीनु, चिक्‍बपुकी नु ब्‍वाकी ङा जन्‍तुपुकीमी इन श्‍ये ब्‍वाइनीम। मिनु मेको आन कली खेरब ‘हा हाइ’ दे ग्रीब सुइ मबाक्‍नीम।
27मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली इजीप्‍त रागी ङा कान मुपाइक्‍ब, साने मचाप्‍चा ङा पा गार नु लुतो पपाइक्‍ब। प्रस्‍थान ९:९
28मिनु परमप्रभु यावेमी इन थुं ग्‍यपाइक्‍ब, मिक्‍च मतपाइक्‍ब नु निप्‍स ग्‍यशो दुम्‍पाइक्‍ब।
29मिनु मिक्‍च मताइबमी एर ओंथ सुल्‍ना सुल्‍न गाक्‍शो खोदेंशो पा गेपुकी नाक्‍तीन सुल्‍शा गाक्‍नीनी। मिनु गेपुकीमी मार पाइतीनी हना यो, रिम्‍शो मदुम्‍नीनी। मिनु गेपुकी नाक्‍त किंत किंत तुप्‍चा नु रोइक्‍चा पुंइसीशा बाक्‍नीनी। सुइमी इन कली वारच मपाइब। यसैया ५९:१०
30गेपुकी मीश आल का कली पुंइनीनी, तन्‍न अरु वोंइश मुरुम मेको नु इप्‍ब। मिनु खिं का सेल्‍नीनी, तन्‍न आंमान बाक्‍चा मताइ‍नीनी। मिनु गेपुकीम अङगुर रू का ख्रुम्‍नीनी, तन्‍न आंमान ब्‍वचा मताइनीनी।
31मिनु इन ङोंइती इन बी ब्‍यफ क्‍योरनीम, तन्‍न आ श्‍ये ब्‍वचा मताइ‍नीनी। इन गधा इन कली तचा ङा पा रोइक्‍नीम, मलेत्‍नीम। इन क्‍यारश भेडा इन जोरी सत्रु आन कली गेनीम। मिनु इन कली वारच पाइब सुइ मबाक्‍नीम।
32इन तमी तौपुकी अर्को रागी ङा मुर आन कली गेनीम। मिनु गे मेको तशा, नाक्‍त किंत किंत मेको आन लां कोव़शा बाक्‍नीनी, तन्‍न मारेइ पने मचाप्‍नीनी।
33इन मतुइश्‍शो मुरपुकीमी इन रू ङा ख्रुम्‍शो जाइनीम। मिनु गेपुकी गेना हना यो श्‍येत जचा नु दिप्‍चा पुंइसीनीनी। न्‍यायाधीस ६:३
34मिनु इन मिक्‍चीम तशोपुकीम इन निप्‍स ग्‍यपाइक्‍ब।
35मिनु परमप्रभु यावेमी इन पोक्‍च नु खोइलीम गेनायो मसाब गार मुपाइक्‍ब। मिनु मोदेंशो गारम इन पिया रे दिम्‍ला सम्‍म रां नेल्‍ल सुम्‍पाइक्‍ब। मिनु सुइम इन कली सापाइक्‍ने मचाप्‍ब।
36मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली नु इन योव़शो पिप कली, गेपुकी नु इन किकी पिपी यो मतुइश्‍शो जात ङा मुर आन रागी कोंइब। मिनु गेपुकीमी मेकेर रे शी नु फुल्‍लु के देवी देवता आन कली गेय पाइ‍नीनी। ब्‍यवस्‍था ४:२८

37मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली खेरशा जात जात ङा मुर आन दातेमी इन पर्बम शुक्‍शी पा, देंतीके सेल्‍शा, शुक्‍शी पचा पुंइसीनीनी। १राजा ९:७; येरमीया २४:९
38गेपुकीमी शुश वांचेर शोक्‍नीनी, तन्‍न इच्‍का ला रुप्‍नीनी। मारदे हना मालेपुकीमी मेको नेल्‍ल नेक्‍नीम। मीका ६:१५
39गेपुकीमी अङगुर रू ख्रुम्‍नीनी, तन्‍न बुस्‍स जोल्‍शा अङगुर खुप्‍चा नु अङगुर शांबु तूचा मताइनीनी।
40गे इन बाक्‍तीक तेइ तेइ तेल रवा बाक्‍नीम, तन्‍न ख्रेक्‍चा कली तेल मताइनीनी। मारदे हना मेको फल हेम्‍शा दोक्‍नीम।
41गे तमी तौ थीनीनी, तन्‍न मेकोपुकी इन के मदुम्‍नीम। मेकोपुकी ग्‍याइश्‍शा अर्को रागी लाइक्‍चा पुंइसीनीम।
42इन रवा नु बाली नाली नेल्‍ले मालेपुकीमी खतम सेल्‍नीम।
43मिनु गेपुकी नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर क्‍येट थीब दुम्‍शा, ङोंइती क्‍येङा ठेयब दुम्‍नीम, तन्‍न गेपुकी दोक्‍ना दोक्‍न लाइ‍नीनी।
44मेकोपुकीमी इन कली जेर गेनीम। तन्‍न गेपुकीमी मेको आन कली जेर गेने मचाप्‍नीनी। मेकोपुकी पिया खोदेंशो दुम्‍नीम, गेपुकी चहिं मीलु खोदेंशो दुम्‍नीनी। ब्‍यवस्‍था २८:१२-१३
45मिनु मेको सराप चीले नेल्‍ल गे मबेक्‍नी सम्‍म राइनीनी। मारदे हना गेपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ शेंशो लोव़ नु आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ नेल्‍ल होस पा मटिनी।
46मिनु मेको सराप इन कली नु इन चच युइ आन कली छ‍क लाक्‍चा ङा नु हिंचा ङा बाक्‍नीमी।
47मारदे हना गेपुकी मारेइ मारेइमी गाप्‍शो बाक्‍नीनु, गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली ग्‍येरसीशा नेल्‍ल थुंम टिशा गेय मपनी।
48मोपतीके परमप्रभु यावेमी इन कली जोरी सत्रु सोइक्‍ब। गेपुकी शोव़लु बेक्‍शा नु तूतू दाक्‍ना दाक्‍न, फेक्‍चा मतथु नु मारेइ मगाप्‍शो दुम्‍शा, मेको आन गेय पचा माल्‍नीनी। मिनु मेकोमी इन कली मक्‍याम्‍दमे सम्‍म फलम के हलो इन तारी वोइक्‍नीम। येरमीया २८:१३-१४
49मिनु परमप्रभु यावेमी नेल्‍ल क्‍येङा ङोन बाक्‍शो रागी रे मरुप्‍शो लोव़ पाइब मुरपुकी बेरशो ककाकुली खोदेंशो पा इन तारी जुक्‍पाइक्‍ब। हबकुक १:८; यसैया ३३:१९; येरमीया ५:१५
50मेको मुरपुकी काइ शिशी मपाइश्‍शो बाक्‍नीम। मेकोपुकीमी खाल्‍पा आन कली मान मपाइनीम। मिनु आल आन कली यो काइ शिशी मकोंइनीम।
51मिनु गेपुकी खतम मदुम्‍नी सम्‍म मेकोपुकीमी इन थुल्‍शो बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा नु बाली नाली जाइनीम। मिनु मेकोपुकीमी इन अन्‍न, अङगुर शांबु, तेल, बी ब्‍यफ आन चाइक्‍ब, क्‍यारश भेडा आन पाठा का यो मगेनीम।
52मिनु मेकोपुकीमी इन सहर नेल्‍ल आन कली पुम्‍नीम। मिनु गेपुकीमी ‘सुइम आंइ कली मफ्रुइब’ दे इन बोल्‍यो नु ग्‍येत्‍थ लाइश्‍शो ठेयब गारो कली थमा सुइक्‍तीनी, तन्‍न मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली गेशो रागी ङा सहर नेल्‍ल पुम्‍शा, गारो प्रेत्‍नीम।
53मिनु मोदेंशो पा इन जोरी सत्रुपुकीमी इन कली पुम्‍दमेनु, गे श्‍येत जशा, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन कली गेशो तमी तौ आन श्‍ये ब्‍वाइनीनी। लेवी २६:२९; २राजा ६:२८-२९; येरमीया १९:९; बिलाप २:२०; बिलाप ४:१०; इजीकीएल ५:१०
54मिनु गेपुकी इन दाते ङा नेल्‍ल क्‍येङा रिम्‍शो थुं पाइश्‍शो नु ठीक पाइब वोंइश मुरुमी यो आ लोक्‍ब, आ दाक्‍शो मीश नु आ लीशो आ तमी तौ आन कली शिशी मपथु, जचा थोव़क रोइक्‍ब।

55मिनु मेकोमी मेको आन कली आ ब्‍वचा माल्‍शो आ आल आ श्‍ये सुइ आन कली मगेब। मारदे हना जोरी सत्रुपुकीमी सहर पुम्‍शा जचा थोव़क मारेइ मबाक्‍ब।
56मिनु इन दाते ङा नेल्‍ल आन क्‍येङा शकल मकल पाइश्‍शो नु नेल्‍ल क्‍येङा सुख जशो, आ खोइलीमी खप यो थेक्‍ने मबिप्‍ब मीश मुरुम आ दाक्‍शो वोंइश नु आ तमी तौ कली गेहे पा कोव़ब।
57मारदे गेहे पा कोव़ब देंशा हना, आ नक थिशो आल नु आल आ उम्रो आ पर्बम गेहे पा कोव़ब। मिनु जोरी सत्रुम सहर पुम्‍तीके श्‍येत जशा, मेको मीश मुरुम ख्रुइश्‍शोमी आ उम्रो ‘आंमा ब्‍वाइनुङ’ दे मिम्‍ब।
58मिनु गेपुकीमी एको किताबमी ब्रेक्‍शो अरेशो लोव़ नेल्‍ले टिशा मपाइतीनी हना, मेको ठेयब नु हिंचा ङा परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ नें कली मान पा महिंतीनी हना,
59परमप्रभु यावेमी इन कली नु इन चच युइ आन कली गेचा ङा श्‍येत ङोंइती मतशो खोदेंशो पा ठेयब फाल्‍ने मचाप्‍चा श्‍येत गेब। मेको ठेयब श्‍येत नु ठेयब नु मसाचा ङा रोइ पपाइक्‍ब।
60मिनु परमप्रभु यावेमी हिंचा ङा इजीप्‍त रागी ङा मुर बेक्‍तीक रोइ इन कली पपाइक्‍ब। मिनु मेको बेक्‍तीक ङा रोइ इन दातेमी याक्‍सीब। ब्‍यवस्‍था २८:२७
61मिनु मेको अरेशो लोव़ ङा किताबम मब्रेक्‍शो रोइ नु बेक्‍तीक रोइ यो इन कली पपाइक्‍ब। परमप्रभु यावेमी गेपुकी खतम मदुम्‍नी सम्‍म मोदेंशो पपाइक्‍ब।
62मिनु गेपुकी ङोंइती सरीङ ङा सोरुल खोदेंशो पा शुश बाक्‍तीनी। मिनु नोले इच्‍का ला लीनीनी। मारदे हना गेपुकीमी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ देंशो मटिनी।
63मिनु परमप्रभु यावेमी दोपा इन कली रिम्‍शो पचा नु शुश सेल्‍चा कली ग्‍येरसीशो बाक्‍मे, मोपा परमप्रभु यावेमी इन कली खतम सेल्‍चा नु क्‍याम्‍चा कली ग्‍येरसीशो बाक्‍ब। मिनु मेकोमी गे ओव़चा नु इन के सेल्‍चा चिक्‍शो रागी रे इन कली तुल्‍ब। हितोपदेस १:२६
64मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली जात जात ङा मुर आन दातेमी फ्राइब। मिनु गेपुकीमी मेकेर ङा इन किकी पिपी नु इन मतुइश्‍शो शी नु फुल्‍लु के देवी देवता आन कली गेय पाइनीनी।
65मेको रागी रागी ङा मुर आन दातेमी गे नाइक्‍चा मताइनीनी। इन कली गेना हना यो खेरनीमी। मिनु परमप्रभु यावेमी मेकेर इन कली हिंब थुं गेब। मिनु फाल्‍ने मचाप्‍ब नु थुं लुक्‍च लाइब मुर दुम्‍नीनी।
66मिनु गेपुकी दीसा मार दुम्‍बा ‘ब्रोंइनुङा, मब्रोंइनुङा’ दे मारेइ मतुइक्‍थु, नाक्‍दो नाक्‍ती हिंशा बाक्‍चा माल्‍नीनी।
67मिनु सुनी कना गेपुकीमी ‘नां रिक्‍शो हना, रिम्‍शो दुम वा’ देंनीनी। मिनु नां रिक्‍ची ना ‘नां सोव़शो हना, गिश रिम्‍शो दुम वा’ देंनीनी। मारदे हना मार मार ताइनीनी, गे शुश हिंनीनी।
68परमप्रभु यावेमी इन कली जहाजम इजीप्‍त रागीम लेश्‍शा सोइक्‍ब। गो मेको लां आ पर्बमी ‘गेपुकीमी एको लां गेनायो लेंशा लचा मदुम्‍ब’ दे गो इन कली देंती। मेकेर जाक्‍शा इन कली इन जोरी सत्रु आन कली वाइलीम वाइल सेल्‍चा कली लेयचा दाक्‍नीम, तन्‍न सुइम इन कली मग्‍याप्‍नीम” देंत। ब्‍यवस्‍था १७:१६; होसे ८:१३