Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Vadaeni, bema Lohiabada, emui Dirava umui kamonai henia, bona bema iena oda ibounai, hari dina umui dekenai lau henia gaudia do umui badinaia namonamo, bona edia kara do umui karaia, Lohiabada, emui Dirava ese umui do ia abia isi, tanobada bese edia ataiai.
2Io, bema Lohiabada, emui Dirava umui kamonai henia neganai, inai hanamoa ibounai do umui davaria, gaudia be inai:
3“Lohiabada ese emui hanua bona emui uma gabudia do ia hanamoa.
4“Lohiabada ese natuna momo umui dekenai do ia henia. Emui uma ese edia anina momo do idia havaraia, bona emui boromakau bona mamoe danu be do idia momo herea, Lohiabada ese ia hanamodia dainai.
5“Lohiabada ese emui uiti anina do ia hanamoa, bona uiti dekena amo umui gabua aniani danu, do ia hanamoa.
6“Lohiabada ese emui kara ibounai do ia hanamoa.
7“Lohiabada ese umui dekenai idia tuari henia taudia do ia halusia. Dala tamona dekena amo umui dekenai do idia mai, to dala 7 dekena amo, umui emui vairana dekena amo do idia heau.
8“Lohiabada ese emui gaukara ibounai do ia hanamoa, bona emui aniani sitoa ibounai be uiti dekena amo do ia hahonua. Umui dekenai do ia henia tano lalonai, Lohiabada, emui Dirava ese umui do ia hanamoa.
9“Lohiabada, emui Dirava bema umui kamonai henia, bona iena oda ibounai do umui karaia neganai, ia ese iena bese helagana umui do ia halaoa, umui dekenai ia gwauhamata vadaeni hegeregerena.
10Unai neganai tanobada taudia ibounai ese do idia itaia, Lohiabada ese umui ia abia hidi vadaeni, iena bese korikori do umui lao, vadaeni umui dekenai do idia gari.
11“Lohiabada ese umui dekenai natuna momo do ia henia, boromakau momo danu, bona uma ena anina momo danu, ia ese emui sene taudia ia gwauhamata umui do ia henia tano dekenai.
12“Lohiabada ese iena guba kohu momo gabuna do ia kehoa, bona medu be emui tano dekenai do ia siaia, ena nega korikori dekenai, bona emui gaukara ibounai do ia hanamoa. Bese momo dekenai do umui heniatorehai, to idia dekena amo do umui abiatorehai lasi.
13“Lohiabada, emui Dirava ese bese idauidau edia huanai umui do ia abia isi, umui be edia gunalaia besena do umui lao. Umui be idia edia murinai do umui raka lasi. Bema Lohiabada ena oda, hari dina umui dekenai lau henia gaudia umui kamonai henia namonamo neganai, umui be do umui kwalimu, do umui moru lasi.
14To inai hari dina umui dekenai lau henia oda dekena amo do umui raka siri lasi, idiba kahana dekenai, o lauri kahana dekenai. Bona dirava idaudia do umui tomadiho henia lasi, bona edia hesiai gaukara do umui karaia lasi.
15“To bema Lohiabada, emui Dirava umui kamonai henia lasi, bona iena oda bona iena Taravatu, hari dina lau henia gaudia umui badinaia namonamo lasi neganai, inai dika gaudia be umui dekenai do idia vara:
16“Lohiabada ese emui hanua bona emui uma gabudia do ia hadikaia.
17“Lohiabada ese emui uiti ena anina do ia hadikaia, bona uiti dekena amo umui gabua aniani do ia hadikaia.
18“Lohiabada ese umui do ia hadikaia, vadaeni natuna momo lasi umui dekenai do ia henia, emui uma anina danu be momo lasi, emui boromakau bona mamoe danu do idia momo lasi.

19“Lohiabada ese emui kara ibounai do ia hadikaia.
20“Bema umui kara dika bona umui ese Lohiabada umui rakatania, ia ese dika bada, laloa daradara, bona kerere umui dekenai do ia siaia, emui gaukara ibounai lalonai, ela bona umui dika momokani, bona do umui mase haraga.
21Lohiabada ese umui dekenai gorere dikadia dekena amo umui do ia hisihisi henia, ela bona do umui vareai lao tanona dekenai do umui mase ore.
22Lohiabada ese tauanina hamaragia gorere, keru gorere, bona kopina ia gudu gorere, umui dekenai do ia henia. Medu do ia siaia lasi, to dina siahu herea, lai siahu bada danu do ia siaia, vadaeni emui uma anina do idia dika. Inai dikadia ese umui do idia hisihisi henia, ela bona do umui mase.
23Umui emui ataiai, guba, do umui itaia, iena toana be auri laboralabora bamona. Emui tano, emui aena henunai, be auri bamona do ia lao.
24Medu be lasi, to Lohiabada ese miri, medu bamona, do ia siaia diho, kahu danu lai bada dekena amo do ia siaia, ela bona umui be do umui mase momokani.
25“Lohiabada ese umui dekenai idia tuari taudia do ia durua, vadaeni idia ese umui do idia halusia. Dala tamona dekenai do umui raka lao, bona umui ese idia do umui tuari henidia, to dala 7 dekenai, idia dekena amo do umui heau. Tanobada taudia ibounai ese umui dekenai idia vara gaudia idia itaia neganai, do idia gari bada herea.
26Do umui mase neganai, manu bona uda boroma idauidau ese emui tauanina do idia ania, bona tau ta lasi ese idia do ia lulua.
27“Lohiabada ese Aigupito taudia edia iohururu bona toto dikadia umui emui latanai do ia atoa. Emui kopina dekenai sipoma, bona kopina hemaihemai gorere danu do umui davaria. Do umui namo lou diba lasi.
28“Lohiabada ese emui lalona do ia hakavakavaia, bona emui matana do ia hakepulua, bona do umui laloa daradara.
29Dina tubua neganai, do umui raka daradara, matakepulu tauna bamona. Emui dala do umui davaria diba lasi. Emui gaukara ibounai lalonai ena anina do ia vara lasi. Taunimanima ese dina ibounai umui do idia dagedage henia, bona emui kohu do idia henaoa, bona tau ta ese umui do idia durua lasi.
30“Kekeni ta do oi maohenia, to idau tauna ta ese do ia sihari henia. Ruma ta do oi haginia, to ia dekenai do oi noho lasi. Vain uma do oi hadoa, to iena anina do oi ania lasi.
31Oiemu boromakau be oiemu vairana dekenai haida ese do idia alaia mase, to oi ese iena vamu sisina do oi ania lasi. Oiemu doniki namodia, be haida ese oiemu vairana dekenai do idia henaoa, oi dekenai do idia henia lou lasi. Oiemu mamoe orea be oi dekenai ia tuari tauna dekenai do idia henia, bona tau ta ese oi do ia durua lasi.
32“Oiemu natuna tau bona natuna hahine be oiemu vairana dekenai idau taudia dekenai do idia henia. Dina ibounai oiemu matana do oi negea, idia giroa mai do oi itaia totona, to oiemu matana do oi negea kava.
33Idau bese taudia ese oiemu tano ena anina ibounai, oiemu imana ena gaukara, do idia abia. Bona idia ese dina ibounai oi do idia hisihisi henia, bona dagedage henia.
34Oi ese inai gau dikadia oi itaia dainai, oiemu lalona do ia kavakava momokani.
35Lohiabada ese oiemu aena bona oiemu tuina, iohururu dekena amo, oi do ia hisihisi henia momokani, bona inai toto be do ia habadaia, ela bona oiemu tauanina bona kwarana ibounai do idia koua. Muramura ta ese ia hanamoa lou diba lasi.
36“Lohiabada ese umui bona emui king do ia abia lao, umui bona emui sene taudia idia diba lasi bese taudia edia tano dekenai do umui noho. Unuseni dirava idau, au bona nadi dekenai idia karaia gaudia edia hesiai gaukara do umui karaia.

37Lohiabada ese idia dekenai umui do ia siaia, tano idauidau dekenai, unuseni noho taudia ese umui dekenai idia vara gaudia idia itaia neganai, do idia hoa bada, bona umui do idia kirikirilaia.
38“Uhe momo do umui hadoa, to edia anina be maragi sibona do umui haboua, badina be kwadi ese emui uiti do idia ania.
39“Vain audia do umui hadoa bona naria, to vain edia huahua do umui haboua lasi, bona uaina do umui inua lasi, badina gaigai maragidia ese huahua do idia ania ore.
40“Olive audia be emui tano ena kahana ibounai dekenai do idia vara, to olive ena dehoro do umui davaria lasi, badina olive huahua do idia moru kava.
41“Emui natuna memero, bona natuna kekeni do idia vara, to umui dekenai do idia noho lasi, hesiai gaukara, mai guia danu do idia karaia, tuari taudia ese do idia abia lao dainai.
42“Emui au ibounai bona emui uma ena anina be kwadi ese do idia ania ore.
43“Emui tano dekenai idia noho idau bese taudia ese goada do idia davaria, to umui be do umui manoka lao.
44Idia ese umui dekenai moni do idia heniatorehai, to umui ese idia dekenai do umui heniatorehai lasi. Idia ese umui do idia gunalaia, bona umui be edia siahu henunai do umui lao.
45“Inai gau dikadia be umui dekenai do idia vara. Idia ese umui dekenai do idia noho, ela bona do umui mase, badina be Lohiabada emui Dirava umui kamonai henia lasi, bona umui dekenai ia henia Taravatu umui badinaia lasi.
46Inai gau dikadia be toa bona hoa gaudia do idia lao, umui bona emui tubudia dekenai ela bona hanaihanai.
47Badina be Lohiabada emui Dirava ese emui noho ia hanamoa bada herea, to umui moalelaia lasi, bona umui ese iena hesiai gaukara mai moale danu umui karaia lasi.
48“Unai dainai Lohiabada ese tuari taudia umui dekenai do ia siaia, umui do idia tuari henia totona. Idia edia hesiai gaukara do umui karaia, mai emui hitolo bona ranu mase danu. Mai emui dabua lasi, bona mai ogogami momokani danu, idia dekenai do umui gaukara auka. Idia ese umui do idia dagedage henia dikadika ela bona do umui mase ore.
49“Lohiabada ese bese ta daudau dekena amo do ia mailaia, tanobada ena dokona gabuna dekena amo. Inai bese taudia edia gado be umui diba lasi, bona idia ese ugava manu ia roho bamona do idia diho mai, umui do idia tuari henia.
50Idia be do idia dagedage momokani, buruka taudia do idia matauraia lasi, bona maragidia do idia bogahisihisi henia lasi.
51“Idia ese emui boromakau natudia bona emui tano ena anina do idia ania ore, ela bona umui be do umui mase. Emui uiti bona emui uaina bona olive dehoro sisina do idia rakatania lasi. Emui boromakau natudia bona mamoe natudia danu do idia rakatania lasi, ela bona hitolo dainai umui be do umui mase ore.
52“Emui hanua ibounai, Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai ia henia tano lalonai, be unai tuari taudia ese do idia koua hagegea, bona unai umui abidadama henia magu badadia be do idia moru.
53“Unai tuari taudia ese emui hanua idia koua hagegea neganai, umui be hitolo dikadika dainai emui natudia, Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai ia henia natudia, do umui ania ore.
54Unai neganai umui emui huanai ia manada bona ia manau tauna ese iena tadikakana, iena adavana lalokau, bona iena natuna, do mauri noho taudia, do ia dagedage henidia.

55Iena hanua idia koua hagegea ena hitolo dainai, unai manada tauna ese ia ania noho gauna be iena lalokau dekenai do ia haria lasi, to sibona do ia ania noho. Inai ia ania noho gauna be sibona ena natuna.
56“Unai neganai danu umui huanai ia manada bona ia manau hahine ia noho. Ia be mai ena moni bona kohu momo dainai nega ta tano ena kahu dekenai ia raka lasi. To ia danu ese iena adavana lalokau bona iena natuna dekenai do ia dagedage.
57Vadaeni ia ese natuna matamata ia havaraia neganai, iena vara momoru bona iena natuna danu be iena lalokau taudia dekena amo do ia hunia, bona ia sibona ese hunia dekenai do ia anidia ore. Unai bamona do ia karaia, badina be iena hanua idia koua dainai, hitolo be bada herea momokani.
58“Bema inai buka lalonai idia torea taravatu ibounai do umui kamonai henia lasi, bona edia kara umui karaia lasi, bona bema Lohiabada, emui Dirava ena ladana mai hairaina, bona mai garina umui matauraia lasi neganai,
59ia ese gorere dikadia momokani bona mai garidia umui emui latanai do ia atoa. Inai gorere ese umui bona emui tubudia do idia hisihisi henia nega daudau. Dika idauidau, auka herea, danu do ia siaia umui dekenai, nega daudau do idia noho gaudia.
60“Lohiabada ese danu Aigupito ena gorere ibounai, idia dekenai umui gari gaudia, be umui dekenai do ia siaia, idia ese umui do idia dogoatao momokani.
61Bona Lohiabada ese gorere bona dika idauidau ibounai inai Taravatu Buka lalonai idia torea lasi gaudia do ia siaia, ela bona umui be do umui mase ore.
62“Guna umui be momo herea, guba ena hisiu bamona, to umui tamona tamona sibona do umui mauri, badina be Lohiabada, emui Dirava umui kamonai henia lasi.
63Momokani, guna mai moale danu Lohiabada ese umui ia hanamoa, bona natuna momo umui dekenai ia henia, to hari ia ese mai moale danu umui do ia hadikaia, bona hamasea ore. Inai do umui raka vareai, bona emui tano do umui halaoa tano dekena amo, Lohiabada ese umui do ia kokia.
64“Lohiabada ese bese idauidau taudia ibounai edia huanai umui do ia lulua, tanobada ena dokona, ela bona tanobada ena dokona. Unai gabudia dekenai au dirava bona nadi dirava, taunimanima edia imana dekenai idia karaia gaudia do umui tomadiho henia. Unai dirava idaudia be nega ta umui diba lasi gaudia, emui sene taudia danu be nega ta idia diba lasi gaudia.
65Unai bese idauidau edia huanai do umui noho namonamo lasi, bona unuseni do umui laga-ani diba lasi. Lohiabada ese laloa hekwarahi, bona abidadama lasi, bona lalohisihisi bada herea umui dekenai do ia havaraia.
66Emui mauri totona do umui daradara, dina bona hanuaboi do umui gari bada herea, bona kerukeru be do umui mauri, o mauri lasi, do umui diba lasi.
67“Umui itaia gaudia ibounai dainai do umui gari bada, bona inai gari ese emui kudouna do ia hadikaia. Daba ibounai neganai do umui gwau, ‘Adorahi do ia ginidae namo,’ bona adorahi ibounai do umui gwau, ‘Daba do ia ginidae namo.’
68“Bona Lohiabada ese lagatoi dekena amo Aigupito dekenai umui do ia abia lao lou. Oibe, guna lau ese umui lau hamaoroa, lau gwau, ‘Aigupito dekenai do umui giroa lou lasi.’ Bona unuseni umui idia dagedage henia taudia dekenai umui sibona do umui hoia gwauraia, hesiai taudia bona hesiai hahine mai guia danu do umui lao totona, to tau ta ese umui do idia hoia lasi.”