Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xa ɛ Alatala ɛ Ala xuiin suxu ki faɲi, ɛ yi yamarini itoe suxu n naxanye soxi ɛ yii to, nayi Alatala ɛ rafisama nɛn bɔxɔn siyane birin xa.
2Ɛ baraka feni itoe nan sɔtɔma, xa ɛ Alatala ɛ Ala xuiin suxu:
3A barakan sama nɛn ɛ fe yi taan kui e nun xɛɛne ma.
4A barakan sa ɛ dii barin nun ɛ bɔxɔn bogi seene nun ɛ xuruse kurune nun ɲingene nun yɛxɛɛne yi.
5A yi barakan sa ɛ donse sagane nun ɛ donse rafaladene yi.
6A yi ɛ baraka ɛ somatɔɔn nun ɛ minimatɔɔn na.
7Ɛ yaxune na keli ɛ yɛngɛdeni, Alatala e kedima nɛn ɛ yɛɛ ra. Xa e so kira keden nan xɔn, e e gima nɛn ɛ yɛɛ ra kira solofere xɔn.
8Alatala ɛ Ala barakan sama nɛn ɛ gbengbene yi, e nun ɛ wanle birin yi. A barakan sama ɛ fe yi na bɔxɔni a dɛnaxan fima ɛ ma.
9Xa ɛ Alatala ɛ Ala yamarine suxu, ɛ mɔn yi bira a kirane fɔxɔ ra, a ɛ findima a yamaan na nɛn alo a a kɔlɔ ɛ xa kii naxan yi.
10Bɔxɔn siyane birin a kolonma nɛn nayi, a Alatala xinla bata fala ɛ xun ma, e gaxu ɛ yɛɛ ra.
11Alatala ɛ hɛrisigɛn fari sama nɛn na bɔxɔni a a kɔlɔ ɛ benbane xa naxan ma fe ra a a soma ɛ yii. Ɛ dii wuyaxi barima nɛn, ɛ xuruseene dii wuyaxi xalima nɛn, a mɔn yi barikan sa ɛ bɔxɔn bogi seene yi.
12Alatala koren nabima nɛn ɛ xa, a igen namaraxi dɛnaxan yi, alogo a xa tulen nafa ɛ bɔxɔne ma a waxatini, a ɛ wanle birin nasɔnɔya. Siya wuyaxine fama ɛ dolideni nɛn, koni ɛ tan mi donla tongoma.
13Alatala ɛ tima nɛn yɛɛn na. Ɛ mi luyɛ dɔnxɛn na mumɛ! Xa ɛ Alatala ɛ Ala yamarine suxu, n naxanye falama ɛ xa to, a ɛ yitema nɛn bonne xa, ɛ mi luyɛ e bun mumɛ!
14Ɛ nama yamarini itoe beɲin n naxanye falaxi ɛ xa, ɛ siga yiifanna ma hanma kɔmɛnna ma, ɛ yi bira ala gbɛtɛne fɔxɔ ra, ɛ yi e batu.
15Xa ɛ tondi Alatala ɛ Ala xuiin suxɛ, xa ɛ tondi a yamarine nun a tɔnne suxɛ, n naxanye falama ɛ xa to, nayi dangani itoe nan fama ɛ ma, e yi ɛ suxu.
16Ala ɛ dangama nɛn taani e nun xɛɛne ma.
17A dangan sama nɛn ɛ donse sagane nun ɛ donse rafaladene yi.
18A dangan sa ɛ dii barin nun ɛ bɔxɔn bogi seene nun ɛ xuruse kurune nun ɲingene nun yɛxɛɛne yi.

19A yi ɛ danga ɛ somatɔɔn nun ɛ minimatɔɔn na.
20Alatala dangan nun mayifuun nun fe magaxuxin nafama ɛ ma nɛn ɛ wanle birin yi han ɛ sa halagi, bayo ɛ bata fe ɲaxin liga, ɛ to xɛtɛ a fɔxɔ ra.
21Alatala fitina furen nadinma ɛ ma nɛn han ɛ birin yi ɲan na bɔxɔni ɛ sigama dɛnaxan masɔtɔdeni.
22Alatala ɛ doyenma nɛn furen na, e nun fati mawolonna nun fati makusinna. A fama nɛn kuye wolonna ra, e nun furuna, sansine funduma nɛn hanma e kun. Feni itoe ɛ tɔrɔma nɛn han ɛ halagi.
23Kuyen xarama nɛn, bɔxɔn fan yi xɔdɔxɔ ayi alo wurena.
24Alatala yi ɛ tulen masara gbangbanna ra keli kore, godo xɛɛne ma, han ɛ birin yi halagi.
25Alatala a ligama nɛn, ɛ yi halagi ɛ yaxune yɛtagi. Xa ɛ siga e yɛngɛdeni kira keden nan xɔn, ɛ gima nɛn e yɛɛ ra kira solofere xɔn. Dunuɲa muxune birin kabɛma nɛn ɛ kalana fe ra.
26Xɔline nun burunna subene ɛ binbine donma nɛn. Muxu yo mi e kedi.
27Alatala ɛ tɔrɔma nɛn setene ra alo a naxan liga Misiran kaane ra. A ɛ tɔrɔ bontenbandunna nun gasine ra, e nun maxɛnxɛnna naxan mi danma.
28Alatala ɛ findima nɛn danxutɔne ra, a faan naso ɛ yi, ɛ yi findi fatɔne ra.
29Yanyin na ɛ sigati kiin yi ɛ yifu alo danxutɔne. Ɛ wali yo mi lanɲɛ. Ɛ lu tɔrɛ, e yi ɛ yii geli. Muxu yo mi nɔɛ ɛ bɛ e yii.
30Ɛ na ɲaxalandin masuxu, xɛmɛ gbɛtɛ fuma a ma nɛn. Ɛ na banxin ti, ɛ mi soɛ a kui. Ɛ na manpa binle si, ɛ mi nɔɛ e bogine donɲɛ.
31Ɛ ɲingene kɔɛ raxabama nɛn ɛ yɛɛ xɔri, ɛ mi e suben donɲɛ. E ɛ sofanla bama nɛn ɛ yii, ɛ mi a masɔtɛ. Ɛ yɛxɛɛne soma nɛn ɛ yaxune yii, muxu yo mi ɛ maliyɛ.
32Ɛ dii xɛmɛne nun dii tɛmɛne soma nɛn siya gbɛtɛn yii alo konyine ɛ yɛɛ xɔri. Ɛ xadanma nɛn e yɛɛ ra kira yitodeni, koni fɛrɛ yo mi luyɛ ɛ xa, ɛ yi e mali.
33Xɔɲɛne baloma ɛ sansine nan na. Ɛ wanla naxan birin kɛma, a tɔnɔn findima e gbeen nan na. E ɛ rayarabima nɛn, e yi ɛ ɲaxankata ɛ siin birin yi.
34Ɛ na feni itoe birin to, ɛ luma nɛn alo fatɔne.
35Alatala sete ɲaxine ratema nɛn ɛ sanne nun ɛ xinbine ma naxan mi yalanɲɛ. E yi din ɛ fatin birin na, keli ɛ xunna ma han ɛ sanne.
36Alatala ɛ nun ɛ mangan kedima nɛn, ɛ na naxan dɔxɔ ɛ xun na, siga bɔxɔni ɛ tan nun ɛ benbane mi naxan kolon. Mɛnni ɛ ala xɔɲɛne batuma nɛn naxanye rafalaxi wudin na, hanma gɛmɛna.

37Alatala ɛ xalima siyaan naxanye konni, ne kabɛma nɛn ɛ fe ma, e yi ɛ magele, e yi ɛ rayelefu.
38Ɛ sansi gbegbe wolima nɛn ɛ xɛɛne ma, koni ɛ ndedi nan tun xabama, bayo tuguminne dinma nɛn a birin na.
39Ɛ manpa binle sima nɛn, ɛ yi e masuxu ki faɲi, koni ɛ mi e igen minɲɛ, ɛ mi e bogine malanɲɛ bayo kunle soma e yi nɛn.
40Oliwi binle luma nɛn bɔxɔn birin yi, koni ɛ mi e turen soma ɛ ma, bayo oliwi bogine yolonma nɛn.
41Ɛ diine barima nɛn, koni e mi luyɛ ɛ yii, bayo ɛ yaxune e xalima nɛn.
42Ɛ wudine nun bɔxɔn bogi seene findima tuguminne nan gbee ra.
43Xɔɲɛn naxanye dɔxi ɛ yɛ, ne fe matema nɛn ɛ xa pon! Koni ɛ tan ma fe magodoma nɛn han!
44Ɛ sigama nɛn e dolideni, koni e tan mi fɛ ɛ dolɛ mumɛ! Ala e tima nɛn yɛɛn na. Ɛ yi lu dɔnxɛn na.
45Dangani itoe birin fama nɛn ɛ fɔxɔ ra, e yi ɛ sagatan, e yi ɛ suxu han ɛ birin yi halagi, bayo ɛ bata tondi Alatala ɛ Ala xuiin suxɛ. Ɛ mi a yamarine nun a tɔnne suxi a naxanye soxi ɛ yii.
46Na findima taxamasenna nun kabanakoon nan na ɛ tan nun ɛ yixɛtɛne xa habadan!
47Bayo ɛ mi tin walɛ Alatala ɛ Ala xa sɛwan nun ɲɛnige faɲini, ɛ yi hɛrini waxatin naxan yi,
48nayi ɛ walima nɛn ɛ yaxune xa Alatala naxanye rafama ɛ xili ma. Kamɛn nun min xɔnla ɛ suxuma nɛn. Ɛ magenla luma nɛn tɔrɔni. E yi wuren xidi ɛ kɔɛ xanbi ra ɛ goronna tongo, han ɛ yi halagi.
49Alatala fama nɛn siyana nde ra, keli yire makuyeni bɔxɔn danna ra. A godoma nɛn ɛ ma alo singbinna. Ɛ mi a xuiin mɛma.
50E findima muxu yɛ xɔdɛxɛne nan na, naxanye mi xɛmɛ fonne binyama, e mɔn mi kininkininɲɛ diine ma.
51E ɛ xuruseene nun ɛ bɔxɔn bogi seene tongoma nɛn, ɛ yi halagi. E mi ɛ murutun hanma manpana hanma turen naluma ɛ yii. E ɛ ɲinge diine nun yɛxɛɛ diine nun siine xalima nɛn han ɛ yi halagi.
52E ɛ taane birin nabilinma nɛn yɛngɛni, na bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan soma ɛ yii. E ɛ yɛngɛma nɛn han ɛ taan yinna naxanye mate, ɛ laxi naxanye ra, ne yi bira.
53Yɛngɛni ito yi, ɛ yaxune ɛ rakamɛma nɛn han ɛ yi ɛ diine don, Alatala ɛ Ala naxanye fixi ɛ ma.
54Hali xɛmɛ faɲi hinantɔna ɛ tagi, a mi kininkininɲɛ a ngaxakedenne ma hanma a ɲaxanla hanma a dii ɲɛɲɛne.

55A mi tinɲɛ a diin subeni taxunɲɛ e ra, bayo na findixi a balo dɔnxɛn nan na. Ɛ yaxune ɛ rayarabima na kii nin ɛ taan birin yi.
56Hali ɲaxalan faɲi hinantɔna ɛ tagi, naxan mi susuɛ a sanna tiyɛ bɔxɔn ma, a tan fan mi kininkininɲɛ a rafan xɛmɛn ma hanma a diina.
57A mi tinɲɛ a dii barixin subeni taxunɲɛ e ra e nun a diin xunyɛna, bayo a wama ne don feni wundoni. Ɛ yaxune na ɛ rabilin yɛngɛni e fama nɛn na tɔrɔ sifan na ɛ konni.
58Xa ɛ mi sariya falani itoe suxu a faɲin na naxanye sɛbɛxi kitabuni ito kui, xa ɛ mi gaxu Alatala ɛ Ala xili gbee magaxuxin yɛɛ ra,
59Alatala fitina furene nun fure ɲaxine dɔxɔma nɛn ɛ tan nun ɛ yixɛtɛne ma naxan magaxu, e mɔn mi yalanɲɛ xulɛn.
60A fitina furene birin nafama nɛn ɛ ma, ɛ yi gaxuxi naxanye yɛɛ ra Misiran bɔxɔni. Na furene yi ɛ suxu, e yi ɛ nɔ.
61Alatala furen sifan birin sanbama ɛ ma nɛn e nun yihadin birin hali ba naxanye sɛbɛxi kitabuni ito kui, han ɛ birin yi halagi.
62Ɛ tan naxanye yi wuya dangu sarene ra kore, ɛ yatɛn xurunma ayi nɛn bayo ɛ bata Alatala ɛ Ala xuiin matandi.
63Alatala fe faɲin ligaxi ɛ xa kii naxan yi, a ɛ rawuya ayi kii naxan yi, a mɔn ɛ halagima na kii nin, a yi ɛ faxa. A ɛ bama nɛn na bɔxɔni ɛ fama naxan masɔtɔdeni.
64Alatala yi ɛ raxuya ayi siyane birin yɛ, keli dunuɲa fɔlɔn ma han a danna. Ɛ ala gbɛtɛne batuma nɛn, naxanye rafalaxi wudin nun gɛmɛn na, ɛ tan nun ɛ benbane mi naxanye kolon.
65Na siyane tagi, ɛ mi matabu yo sɔtɔma, ɛ mi yire yo sɔtɔma ɛ dɔxɔma dɛnaxan yi. Alatala ɛ bɔɲɛne wolonma nɛn, a ɛ yɛɛne raxadan xi xɔnla ra, a ɛ niine yiɲaxu ɛ ma.
66Ɛ siimayaan findima kɔntɔfinle nan na, gaxuna ɛ raxuruxurunma nɛn kɔɛɛn nun yanyin na. Ɛ sikɛma nɛn ɛ niin yɛtɛna fe ra.
67Ɛ na na feene to waxatin naxan yi naxanye ligama, gaxun soma nɛn ɛ bɔɲɛni. Xɔtɔnni, ɛ yi a fala, ɛ naxa, “Xa ɲinbanna nan yi a ra nun!” Ɲinbanna ra, ɛ yi a fala, ɛ naxa, “Xa xɔtɔnna nan yi a ra nun!”
68Alatala ɛ xalima nɛn kunkine kui Misiran yi, n na a fala dɛnaxan ma, a ɛ mi mɛnna toma sɔnɔn. Mɛnni, xɛmɛne nun ɲaxanle, ɛ katama nɛn ɛ xa ɛ yɛtɛ mati ɛ yaxune ma konyine ra, koni muxu yo mi ɛ sarama.
69Alatala falani itoe nan ti a layirin na a naxan yamari Musa ma, a xa a xidi e nun Isirayila kaane tagi, Moyaba bɔxɔni, ba layirin na e naxan xidi Horebe geyaan fari.