Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Deuteronomio

Deuteronomio 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
58“Mo adi kayon ipapasnek ay manongpal sin bilin Diyos ay naisolat sin libro ay nay ya adi kayon banolen din peteg ay nangato ya kaeegyat ay ngadan Yahweh ay Diyos yo,
59pawadaena en dakayo ya sin ipoli yo di adi kaagasan ay sakit ya kaeegyat ay mapasamak ya pisti ay adi kaipasaldeng.
60Ipalak-am na kasin en dakayo din nilak-am yo ed Egipto ay kaeegyat ay sakit et adi kayo polos maagasan.
61Ipawada na abe amin ay kalasin di sakit ya pisti ya kaeegyat ay mapasamak ay adi naibaga isnan libro ay naisolatan di linteg Diyos enggana ay matey kayo amin.
62Olay mo omad-ado kayo ay kaman din talaw ed daya, at-atik pay dedan di mabay-an en dakayo, tan adi yon tinongtongpal si Yahweh ay Diyos yo.
63Mo intoy ison di ragsak Diyos ay nangipasiged sin biyag yo ya nangipaad-ado en dakayo, siya met laeng sin iyat na ay manosa en dakayo ta maabos kayo. Awni et mapilitan kayo ay komaan sin daga ay okaen yo.
64Pansisianen Diyos dakayo ay iwaras sin amin ay ili sin amin ay solin di lobong et mansilbi kayo si sinan didiyos ay kaiw ya bato di amag na ay adi yo dinaydayaw ed idi enggana abe sin ap-apo yo.”