Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

Illustration for Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab
English Title: Azerbaijani Bible
Publisher: eBible.org
Creator: Institute for Bible Translation
Language: South Azerbaijani

The Holy Bible in the Azerbaijani language, also known as the Azeri language, of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and Turkey. Completed 2008.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

Yaradiliş
Çixiş
Levililər
Saylar
Qanunun Təkrari
Yeşua
Hakimlər
Rut
Birinci Şamuel
Ikinci Şamuel
Birinci Padşahlar
Ikinci Padşahlar
Birinci Salnamələr
Ikinci Salnamələr
Ezra
Nehemya
Ester
Əyyub
Zəbur
Süleymanin Məsəlləri
Vaiz
Nəğmələr Nəğməsi
Yeşaya
Yeremya
Mərsiyələr
Yezekel
Daniel
Huşə
Yoel
Amos
Avdiya
Yunus
Mikeya
Nahum
Habaqquq
Sefanya
Haqqay
Zəkəriyyə
Malaki
Matta
Mark
Luka
Yəhya
Həvarilərin Işləri
Romalilara
1 Korinflilərə
2 Korinflilərə
Qalatiyalilara
Efeslilərə
Filipililərə
Kolosselilərə
1 Saloniklilərə
2 Saloniklilərə
1 Timoteyə
2 Timoteyə
Titə
Filimona
Ibranilərə
Yaqub
1 Peter
2 Peter
1 Yəhya
2 Yəhya
3 Yəhya
Yəhuda
Vəhy

Copyright notice for Azerbaijani Bible

Copyright © 2008 Müqəddəs Kitab Sirkəti This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license at http://creativecommons.org/license....