Text copied!
CopyCompare
Amo New Testament - 2 Utasalonika

2 Utasalonika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nene, linuana, sun nlira bara arik, bara ligbulan Cikilari nyaa mas nin zazinu, nofonalidi nin na nun,
2tinan se tinuzu nachara na nan na buri asirne nin na nit ananzan, na vatari dinin kidegen ba.
3Cikilari di nin kidegen, abatunu minu anin kuru ayenje minu unuzu na charan nnit unanzan.
4Arik yinna nin Cikilari ndellen mine, iba su ili ubun su ni le imon nati kpada minu.
5Nlirari Cikilari durso nibinei mine uchindu usuu Kutelle nin teru kibinei Kristi.
6Nene, tikpada minu, linuna nya lisan Cikilari bite Isa Kristi, ichin vat gonni ulenge na a sosin sa atanda ale na ina seru kitibite.
7Anun yiru iyizyari iba so nofo arik. Natiwa su nofo agballa nya mine ba.
8Tutung na tiwa li imonli mmong sa nlira ba. Nworu nani, nya kataa nin nieu tiwa su kataa kitii nin liyirin, bara tiwa umon mine kutura.
9Na ti dira akara ri ba, bara ti so-oh imon yenu kitimine, anun nan so bara arik.
10Kubi na tiwa di nan ghinu, tiwa kpada minu, “Asa umon nari usu kataa, naawa li ba.”
11Tina lanza amon nya mine di nin mon su ba. Na idin sukataa ba ama agballari nrusuzu nanit.
12Nene imus nalele tikpada nin nakara nya Cikilari Isa Kristi, nya kutik na isu kataa ili imonli mine.
13Anun, linuana, yenjen iwa chin usu ni mon ichine nya nibinei mine.
14Asa umon nari ligbulan bit nyan niyert ilele, yenjen nani na imomon wa munu minu ba nan na nin ba, bara ina lanzan chin.
15Na iwa yene gne nofo unan liburi lisirne ba, wunun gne kutuf nofo gwana.
16Na Cikilari mmang litime niminu mmang vat nabi nya tibau mine. Cikilari so nan na nun vat.
17Ilelere ilip nin, Bulus, nin na chara nin, udursuari vat nya niyert na nna yertin.
18Na nshew Cikilari Isa Kristi sonan a nun vat.