Text copied!
CopyCompare
Testamento jaa maa jitoho-yo Jesucristo - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɨɨn‑na̱ tu̱'un íó, ñáni̱. Ná kakán ta'u̱‑ro̱ jíná'an‑ró já'a̱‑rí jíná'an‑ri̱, náva̱'a yachi̱ ná kuichá nu̱u tu̱'un máá Jíto'o̱‑yo̱ kí'i̱n, te ná kuátú'ún‑i, nátu̱'un nuu̱ máá‑ró jíná'an‑ró,
2te suni náva̱'a ná káku‑ri̱ ini̱ nda'a cháa ñáá jíín cháa kástá'a̱n ruu̱ jíná'an‑ri̱, chi̱ nasu̱ ndɨ́'ɨ‑de kákandíja.
3Ko bueno skíkuu máá Jíto'o̱‑yo̱. Te ná síyíja‑ya̱ iní‑ro̱, te koto‑ya̱ róó nuu̱ kíni nuu̱ kuí'a̱.
4Te kájani ndija ini̱‑ri̱, sá'a máá Jíto'o̱‑yo̱, já kákuu‑ró jíín tíñu ni̱ ka̱tá'ú‑rí nuu̱‑ro̱ te kukuu‑ga̱‑ro̱ jíín.
5Te máá Jíto'o̱‑yo̱, ná stá'a̱n‑ya̱ núu̱ añú‑ro̱ ndasa koo mani̱‑ro̱ jíín Dios, te ndasa kundiso‑ró paciencia Cristo.
6Ko kátá'ú‑rí tiñu nuu̱‑ro̱, ñáni̱, jíín sɨ́'vɨ́ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ja̱ kúxio‑ró núu̱ táká ñani̱‑yo̱ já kájika kuu kátá‑ni‑de, chi̱ nasu̱ súan ní kástá'a̱n‑ri̱ nuu̱‑ro̱.
7Chi̱ a kájini̱ máá‑ró ndasa kánúú ndáku‑ró rúu̱, chi̱ tú súan ní kájika kuu kátá‑ni‑ri̱ nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró.
8Ni tú ní káyee sáni‑ri̱ staa̱ sɨkɨ́ ní ɨɨn‑ró, chi̱ sua ni̱ ka̱ja'ni‑rí máá‑rí jíín tíñu, te ndúú ñúú‑ni ni̱ ka̱sátiñu‑ri̱, te tú ní kúnɨ́nɨ iní ni ɨɨn‑ró ní ka̱sá'a‑ri̱.
9Nasu̱ já túu derecho‑ri̱ kaka̱n‑ri̱ núú. Chi̱ sua kuní‑ri̱ kuu‑ri̱ ɨɨn ejemplo nuu̱‑ro̱ ndasa ndaku‑ró rúu̱.
10Chi̱ onde̱ ná káxiu̱kú‑ga̱‑ri̱ jíín‑ró, te ni̱ ka̱tá'ú‑rí tiñu yá'a nuu̱‑ro̱, ja̱ nú ndé ɨɨn ña̱yɨvɨ tú kuní‑i sátiñu‑i, te ma̱ kée‑í núsáá.
11Chi ni̱ ka̱jini tu̱'un‑ri̱ ja̱ kájika kuu kátá‑ni sava‑i jíín‑ró, tú kásátiñu kutɨ‑í, chi̱ sasua kájika kuu‑i kándúkú tú'un‑ni‑i tá'an‑i.
12Te nuu̱ ñáyɨvɨ‑ún kátá'ú‑rí tiñu, te káka'a̱n nda̱'ú‑ri̱ jíín‑i sɨkɨ̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ja̱ ná'ín‑ni ná kóo‑i, te ná sátiñu‑i, te ni'i̱n‑í kee‑í sɨkɨ̱ máá‑i.
13Te róó jíná'an‑ró ñáni̱, ma̱ kuítá‑ro̱ já kásá'a‑ró tíñu va̱'a.
14Te nú ndé ɨɨn‑i tú kuní‑i kuandatu̱‑i nuu̱ tú'un‑ri̱ ja̱ ká'a̱n carta yá'a, kunchaa̱ nuu̱‑ro̱‑í te ma̱ kétá'an‑ró jíín‑i jíná'an‑ró, náva̱'a ná kúka nuu̱‑í.
15Ko ma̱ kóto u'u̱‑ro̱‑í, chi̱ sua kana jíín‑ró núu̱‑í nátu̱'un nuu̱ ɨ́ɨn ñani̱‑ro̱.
16Te máá Jíto'o̱‑yo̱, I'a̱ ndíso tu̱'un kuaká'nu ini̱, nene̱ ná kuá'a‑ya̱ tú'un vindáa̱ vinené ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró jíín táká‑ni modo. Te máá Jíto'o̱‑yo̱ ná kúnchaa̱‑ya̱ jíín táká‑ro̱ jíná'an‑ró.
17Ruu̱, Pablo, áchí‑ri̱ ja̱ ná sándéé iní‑ro̱ te cháa nda'a máá‑rí, chi ya̱'á‑ni kúu ɨɨn tuni̱ ja̱ chísó‑rí nuu̱ táká‑ni carta‑ri̱. Chi̱ súan cháa‑ri̱.
18Tu̱'un luu íó ini̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo ná kóo jíín táká róó jíná'an‑ró. Súan ná kóo. Amén.