Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tésalonikaliqlargha «2»

Tésalonikaliqlargha «2» 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Axirida, i qérindashlar, biz üchün dua qilinglarki, Rebning sözi xuddi silerge yetken chaghdikige oxshash, herqandaq yerde téz tarqalsun we shan-shereplik dep ulughlansun;  
2shuningdek bizning qebih we rezil ademlerdin qutulushimiz üchünmu dua qilinglar. Chünki hemmila adem ishench-étiqadliq boluwermeydu.
3Emma Reb Özi ishenchliktur; U silerni mustehkem qilidu hem rezil bolghuchidin saqlaydu.   
4Emma Rebde, silerge tapilighinimizni qiliwatisiler, shundaqla dawamliq qiliwéridu, dep xatirjemmiz.
5Emdi Reb qelbinglarni Xudaning méhir-muhebbitige hem Mesihning sewr-chidamliqigha chömkeshke yétekligey.
6Emdi qérindashlar, Rebbimiz Eysa Mesihning namida shuni tapilaymizki, bizdin alghan telimlerge riaye qilmay, tertipsiz yürgenlerdin özünglarni néri tutunglar.  
7Bizdin qandaq ülge élishinglar kéreklikini özünglar bilisiler; chünki biz siler bilen bille bolghanda tertipsiz yürmigeniduq.
8Héchkimning nénini bikargha yémeyttuq; belki biz héchqaysinglargha éghirimizni salmasliq üchün, kéche-kündüzlep tiriship-tirmiship japaliq ishleyttuq.
9Bundaq qilishimiz, silerdin yardem kütüshke heqliq bolmighanliqimizdin emes, belki özimizni silerge bizdin yaxshi ülge qaldurup, silerning bizge egishishinglar üchün idi.
10Chünki biz silerning yéninglarda bolghinimizda silerge: «Birsi ishlimeymen dése, u yémisun!» dep tapilighaniduq.
11Chünki biz aranglarda bezilerning tertipsiz laghaylap, héch ishlimey bashqilarning ishlirigha ariliship yüridighanliqini angliduq.
12Biz mushundaqlargha Reb Eysa Mesihde shundaq buyruymiz we ulardin ötünüp soraymizki, tinch yashap, emgikinglar bilen öz néninglarni tépip yenglar.   
13Lékin siler, i qérindashlar, yaxshi ishlarni qilishtin érinmenglar.
14Emma eger ushbu xétimizdiki sözlerge itaet qilmaydighan birsi bolsa, uningdin hezer eylenglar we uni xijaletke qaldurush üchün uning bilen bardi-keldi qilmanglar.
15Biraq, uni düshmen qatarida körmey, eksiche uninggha bir qérindash süpitide nesihet qilinglar.
16Xatirjemlik Igisi bolghan Reb her waqit her yolda shexsen silerge xatirjemlik ata qilghay. Reb hemminglar bilen bille bolghay!  
17Menki Pawlus bu axirqi salimimni öz qolum bilen yazdim; bu, méning hemme xetlirimning özige xas belgisidur. Mana bu méning öz qelimimdur.   
18Rebbimiz Eysa Mesihning méhir-shepqiti hemminglargha yar bolghay!