Text copied!
CopyCompare
Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam - 2 Tesalonika

2 Tesalonika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nadid, a tétotop me, éy panalangin moy kame be, monda lumaganap agad i kagi na Diyos, monda tanggapén ya du tolay a kona dikam to éya, a purién de maka be i kagi na Diyos.
2Panalangin moy kame be a agawén kame na Diyos du medukés a tolay. Da éwan méniwala i étanan a tolay.
3Matapat i Panginoon. Patibayén na kam tu isip a talaga, a alagaan na kam ni Satanas.
4Dahil ta Panginoon, éy mégkatiwala kame dikam, a sundin moy a palagi i étanan a utus me dikam.
5Nadid, ipaala-ala maka dikam na Diyos i pégmahal naa dikam, sakay ta pégtiyaga ni Cristo.
6Nadid, a tétotop me, te utus kame dikam a gébwat ni Panginoon tam a Jesu Cristo: I utus mia, éy paibutén moy dén i maski ti ésiya dikam a metamad a mégtarabaho, sakay ta éwan sumunud to nitoldu me dikam.
7Da tandaan moy, dapat a ahigén moy tu ugali me to pégiyan me dikam. Ey anya i ugali mia, éy éwan kame metamad,
8éwan kame inumasa ta maski ti ésiya dikam ta kabuhayan me, éngˈwan binayaden me kam ta maski anya a tinanggap me dikam. Aldo éy ta kélép éy nagtarabaho kame monda éwan kame tu kailangan a magabala dikam a magaged ta gastos me.
9Dahilan ta tungkulin me, éy dapat kame maka a magaged dikam, pero éwan kame sa kona, da gustu me ipeta dikam i mahusay a ugali a monda ahigén moy.
10Natandaan moy, to pégiyan me dikam, éy niutus me dikam a diyan moy pékanén i metamad a mégtarabaho.
11Kanya ipaala-ala me dikam nadid i éya a utus, éy dahilan éy nabaheta me a metamad kan i séngasénganya dikam a mégtarabaho, a basta i tarabaho de kana éy abalaén de du kaguman de a mégtarabaho.
12Nadid, diden ya a tolay, éy ihatul me dide i kagi a gébwat ni Panginoon Jesu Cristo, a kailangan a magtarabaho side ta pagkain de, sakay patamaén de tu ugali de.
13Sakay sikam a étanan, éy diyan kam magsawa a magimet ta mahusay.
14Nadid, éng te éwan méniwala sina dikam ta éya a utus ko, éy tandaan moy siya. Paibutén moy siya, monda masanike, a pagsisian na maka tu ketamad na.
15Pero diyan moy siya ibilang a kalaban moy. Engˈwan, hatulan moy siya, da siya éy bilang top moy.
16Nadid i Panginoon tam, éy atdinan na kam a palagi ta kapayapaan, da siya i tagapagpayapaa. Kaguman na kam maka a palagi.
17Entan moy, sakén a mismo, éy pirmaan ko dén i sulatae, a sakén éy ti Pabloék a nanulat ta éye. Kona se i pénulat kua ta étanan a sulat ko.
18Kagbian kam maka na Panginoon tam a Jesu Cristo. Ewan dén. Pablo.