Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jayá senentiainbira en mato yoiai nokon wetsabo, noki orankanwe, ja non Ibon jakon joi ishtontani jatíbiain yoikaanon ixon, itan jakonhaxonbo ninkákantiakin. Matonpari ja joi ninkáxon aká keskáribiakin.
2Orankanwe ja jakonma jonibaon itan bebonbires yoitima jonibaon, noa jaweayamakanon ixon, jatíxonbira ja joi ikonhayamakanai.
3Ikaxbi ja Ibonra nobetan senenhai ixon, maton shinan meran koshibo mato imati iki, itan jatíbi jakonmainoa mato koiranti iki.
4Jatian ja non Iboki koshiabo ixonra non ikonhai, jaskara non ati yoiabora maton akai ixon, itan aaboreskinra maton jeneyamai ixonribi.
5Ja Diossen jato noia keskáakinribi, wetsabo jato noiabo mato Ibon imabanon. Jainxon ja maton masá teneainkobo Cristo jayata iní koshiaribi mato imabanon.
6Non Ibo Jesucriston janenkora non mato yoiai nokon wetsabo, ja joi akai ikaxbi teeyosma jonibo betan raenanyamakanwe, jaskara jonibora ja non onanmaa keskatibo jayamakanke.
7Matonra onanke, ja non ikabo chibanoxiki, mato jawekeskati jati iki ixon. Noara mato betan inontian teeyamai chikishibores iiyama iki.
8Jainxonra kopiáxonmabi maton pitibo non mato pianaanama iki, jaskáyamaira yaméyabi netenbo noa kikini teeta iki. Paxkinyonon kaman, jaskatax maton akinaibicho noa itima kopí.
9Ikonkon noa akinkanwe ixonbo non mato yokátibo jaribakenbira, noa teeta iki. Jaskatax noa ikai keskatiribi mato ishokokanon ikax.
10Jatian mato betan ixonra neskara senenhati joibo non mato yoia iki: Jaweratoboki teekashamai, jabaonra pitima iki akin.
11Jaskara ikenbira non ninkáke, jatíribi matobo teekashamai ja atima jawékibores akí kawantanaibo.
12Jaskara jonibora ja Ibo Jesucristo janenko non yoiai, jaskatax jakon jati kopikaya jakonaxes teekantiakin.
13Jakon jawékibores akí jatsanyamakanwe nokon wetsabo.
14Jaweratoboki nato kirika meran non yoiai joibo ninkákashamai, oinkanwe tsoarin ixon, jatianra moa mato já betan raenantima iki, ibanon rabini ikax.
15Ikaxbi rawíayamakanwe. Ja mato betan joi akai ikenkaya, jakonhaxonres esekanwe.
16Ja jato jakonbires imai non Ibonbi mato jakonshaman imabanon, jatíbitian itan meskó winótiainxonbo. Ja non Ibo mato jatíbibo betan ibanon.
17Ea Pablonra, enbishaman nato saludo wishaxon mato bomai, jaskáakinra en wishaxon firmanai, jatíbi en jato bomai kirikabo.
18Ja non Ibo Jesucriston jawen noimisti shinanman, mato jatíbibo akinboresbanon.