Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - DESELONIKA

DESELONIKA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eri, riat ko, kumwail kapakapkin kiht, pwe mahsen en Kaun-o en wonlahte mwowe oh mwadang lohkseli oh ale kaping, nin duwen me wiawiher nanpwungamwail.
2Kumwail pil kapakapkin kiht pwe Koht en ketin kapitkitasang ni me suwed oh pil sang aramas suwed kan. Pwe kaidehn aramas koaros kin kamehlele mahseno.
3Ahpw Kaun-o me ketin loalopwoat. E pahn ketin kakehlaka oh nekinekidkumwailsang Aramas Suwedo.
4Eri, Kaun-o kin kupwurehda pwe se en koapworopworkin kumwail; se koapworopworki me kumwail kin wiewia, oh pil pahn nantihong wiewia mehkan me se kin padahkihong kumwail.
5Kaun-o en ketin kaweid mohngiongimwail pwe kumwail en poakohng Koht oh nantihong alehdi kanengamah ong apwal me Krais kin ketikihong kitail.
6Riat ko, ni mwaren atail Kaun Sises Krais se padahkiwohng kumwail en kalekeikumwailsang souleng kan me mouren pohnkahke, me sohte kin idawehn peneu kan me se kin panawihekin irail.
7Pein kumwail ese mwahu dahme kumwail uhdahn pahn kin wia pwe kumwail en alasang kiht. Eri, se sohte kin mwomwohd mwahl ni at mihmi rehmwail.
8Se sohte kin ale mehkot sang rehn emen ni at sohte kin pwain. Ahpw se wiahier doadoahk laud ni rahn oh nipwong pwe se en dehr kedirapwa emen kumwail.
9Se kin wia met, kaidehn pwehki sohte at pwungen ale sawas sang rehmwail, ahpw pwe kumwail en kahlemengih kiht.
10Ni at mihmi rehmwail se kin ndaiong kumwail, “Mehmen me sohte men doadoahk, a en dehr iang tungoal.”
11Se koasoia met pwehki at rong me dene mie aramas ekei nanpwungamwail me kin mwomwohd mwahl, me sohte kin wia mehkot, ahpw kin kedirepwe en aramas teikan ar doadoahk.
12Eri, ni mwaren atail Kaun Sises Krais se koasoanediong aramas pwukat oh koangngoangehkin irail: re en weweidki mour pwung oh doadoahk pwe re en kak pein koadoakihada ar mour.
13A kumwail, riat ko, kumwail dehr pwangahki wiewia mwahu.
14Mwein mie rehmwail me sohte pahn peikiong kosonned wet me se kadarowohng kumwail nan nait kisinlikou kiset. Eri, ma mie, a kumwail kilelehdi, oh dehr miniminiong, pwe en namenekla.
15Kumwail dehr wiahki amwail imwintihti, ahpw kumwail panawih nin duwen riamwail souleng.
16Pein Kaun-o, me iei pwarer en atail popohl, en ketikihong kumwail popohl ahnsou koaros oh ni soahng koaros. Kaun-o en ketiket rehmwail koaros.
17Sang ni pein mengin pehiet me I ntingihedi met: Rahnmwahu wet sang Pohl. Iei duwen ei kin sainih mengin pehien met.
18Kalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail koaros.