Text copied!
CopyCompare
Ja øgyajpxy ja ømyadya̱ʼa̱ky midi xukpa̱a̱jtɨmp ja nɨtsoʼokʼajtɨn - 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɨguꞌuktøjktɨ, jaꞌ øts ya̱m nja̱a̱knɨga̱jpxwampy jøts øø xnɨꞌamɨdowɨt xnɨbøktsowɨt wan ja ja̱a̱ꞌy tsojk tnɨmadowdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌøgyajpxy ja yꞌømyadya̱ꞌa̱ky pøn jaty tsɨnaadyɨp øy ma̱dsoo, jøts tsojkɨngøjxp tkupøktɨt nayɨdeꞌen sa̱m meets ja tø xkupøktɨ.
2Jøts nayɨdeꞌen xꞌamɨdoꞌodɨt ku Dios xꞌajotꞌa̱ttɨt jøts øø xꞌɨxma̱tst ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ ja kawɨndɨyꞌa̱jtpɨdɨ, jabɨ kaꞌaxɨ nɨdukɨꞌɨyɨ ja ja̱a̱ꞌy ja janchja̱ꞌwɨn tmøødɨdɨ sa̱m adøm.
3Øyts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm, jaꞌ mee tuꞌugyɨ mdukmɨꞌettɨp ja wɨnma̱a̱ꞌñ jøts ja mꞌejxꞌetɨdɨt jøts ja mɨkuꞌ mgamɨmajada̱ꞌa̱gɨdɨt.
4Nꞌajotꞌajtpy øøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm jøts ku xundɨ jadeꞌen jøts xunꞌadøꞌøtstɨt sa̱ jaty mee nꞌaneꞌemy.
5Wan ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm nagyøꞌøm mbudøkɨyɨdɨ jøts xja̱a̱knɨja̱wɨdɨt sa̱ ja Dios xtsøjkyɨndɨ jøts nayɨdeꞌen xjagyaptɨt ja jotmøkꞌa̱jtɨn ja tuda̱ꞌa̱kyꞌa̱jtɨn sa̱m ja Cristo.
6Mee mɨguꞌuktøjktɨ, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp øøts ya̱m nꞌaneꞌemy jøts xmajtstuꞌuttɨt ja mmɨguꞌuk pøn katunwa̱ndɨp uk pøn tkabadunwa̱ndɨp chɨna̱a̱ꞌyɨngøjxp ja ɨxpøjkɨn midi tø myiktukmadowdɨ, midi øø tø nnɨgajpxy.
7Mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ sa̱ mjujkyꞌa̱ttɨt sa̱ mdsøønɨdɨt mdanɨdɨt jøts xpaduꞌundɨt nayɨdeꞌen sa̱ øø nduñ; kaꞌaxɨ øø juunɨ ngatuñ ku øøts jam ndsøønɨ ma̱ meets jam.
8Uk ngagujuy øøts ja ndsa̱pkaaky, jadiꞌiñɨ øøts ja nugo ngay, kaꞌats yjadeꞌenɨ, tump øøts, jotɨgøøpy øøts xɨnaxy tsunaxy jøts jadeꞌen nɨduꞌugɨn mgayikꞌadseptɨ.
9Øy øøts ɨdøꞌøn ja xpa̱a̱tꞌaty jøts meets xya̱kt ja pudøjkɨn, jøts øøts ja nꞌamɨdoꞌot, kaꞌapts øøts jadeꞌen nduñ, tump øøts, pøjkp øøts, jøts jadeꞌen myiktukꞌejxtɨ sa̱ xuꞌundɨt.
10Ku øøts jam ndsɨna̱a̱y ku myikmøøtsɨnaadyɨ, yɨdeꞌenxɨ øø nya̱jky ja tɨyꞌa̱jtɨn: Pønɨ pøn katunwa̱mp kaꞌats kyaꞌaty.
11Jadeꞌen øø tø nyiktamɨmadya̱ꞌa̱ky jøts ku meets jam wɨna̱a̱gɨn pøn jadiꞌiñɨ nugo tyikna̱jxtɨp, nɨti tkatundɨ. Jaꞌayɨ tyuñꞌa̱jttɨp sudso nɨti tkatuꞌundɨt, neꞌegɨ ja myɨguꞌuk tyikwɨnmaamya̱ꞌa̱ttɨ.
12Yøꞌøbɨ ja̱a̱ꞌyts øøts ɨdøꞌøn nnɨꞌaneꞌempy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo kyutujkøjxpɨt jøts wan ttajotkujkꞌa̱ttɨ ja tyunk jøts jadeꞌen tpa̱a̱ttɨt midi tyajujkyꞌa̱ttɨp.
13Mɨguꞌuktɨ, kidi juunɨ xꞌɨxma̱tstɨ ja ødyuꞌunɨn.
14Ku jam pøn tkamøjpɨkta̱ꞌa̱kwa̱ꞌa̱nt midi øø nnɨgajpxy ya̱ꞌa̱t nøkyjøtpy, øyɨm xꞌejxtɨt pøn jadeꞌen adøtsp jøts kidi xunkꞌa̱ttɨ, wan iiy wɨneꞌenɨn tsøꞌødyunja̱wɨdɨ.
15Kidi xmɨdsepøktɨ, jadeꞌen xꞌanaꞌamdɨt sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨ ja̱a̱ꞌy ja myɨguꞌuk tꞌaneꞌemy.
16Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm tya̱kp ja øyꞌa̱jtɨn, jaꞌ ejtp mgunuuꞌkxɨdɨp øy ma̱dsoo, øy tigati yjatuñɨ, ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm nɨꞌijtyɨ mjagyapɨdɨp.
17Øts ngøjøꞌøm meets ya̱ꞌa̱t ka̱jpxpooꞌkxɨn ɨxya̱m ndanɨjayɨ. Jøts øts nxøøw nayɨdeꞌen nbɨkta̱ꞌa̱ky sa̱ øts ejtp nduñ ku øts ja nøky nguexy. Pablo.
18Ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo nɨdukɨꞌɨyɨ mmoꞌojɨdɨp ja kunuuꞌkxɨn. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yja̱tt.