Text copied!
CopyCompare
God Ago Maror Muturta Agamukan - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I gimaqbaban, i gigo gamuk ta asor usaqta na in kazaq. Ne i gimen God bulonsa in i gilumsihan. Gilumsihsa i ne gigo hib Iyahta ago gamuk bilaqan anon kabemmo amta nazaqmo i le og saw bunmo gigo hib bilaqsa in nazaqmo anon kabemmo emeq ameb diq iyan.
2Ad God in mataw meqinta daq hihiq emayta na gibenab i giwaqid in i hi gimeqin tongo haqad ne i gimen God buloniymo. Na ezaqgo, mataw kabemmo God anan helmo a hi haqayta na ago iyan.
3Teq Iyahta i gilumsihnan bilamta nazaqmo in emaqta. Nazaq iyan in ne giwamuzad zaway negsa mat meqinta na a hi gimeqin tondaq.
4I ginad emauq, Iyahta ne ginad wamuzsa i daq bunmo tigibilenta nagan ne muzinad ne nazaqmo tiqem tut daqay haqauq.
5Haqad i ne gimen Iyahta bulonim bilaqauq, Iyahta haqauq, ni Tesalonaika on mataw ko ginad enqenunsa God in ginan anad bilaqaqta na ago in anadin emad in Krais afaqan sorad ahol a hi hureq hasta na ago in anadin emiymo haqauq.
6I gimaqbaban, i gigo Iyahta Yesus Krais abinib i gamuk atoranmo kazaq ne gibilenauq. Mat araq samanmo osad aholyon kabiy a hi emsa ne aholib hiqiyiy haqauq. Mat naqanta in i gunun negta na othasad a hi muzinaqta.
7Ne i gisen muzineq daq ezaqta em daqayta na ago ne ginad emayta. Kwaziqmo i ne nenaq osad i samanmo kabiy haiqmo a hi osta.
8Ad i ne gigo didaq araq samanmo a hi wawta. Haiqgam. I zayadmo waqyauqta. Luweq i ne gigo didaq nagah samanmo neqsa ne i gigo afaqan sorad gihol husisiqdaq haqad i taromab zeqab inaqmo i giholtuw bulad kabiy atoranmo emyauqta.
9Helmo i ne gigo hib didaq nagah samanmo waqgo i gibin inaqta. Teq i daq dimunta giqisihunid abeb ne i gisen muzinad nazaqmo em daqay haqad i ne gigo nagah samanmo waqgo hulosta.
10Kwaziqmo i ne nenaq osta nab i gunun araq kazaq em. Mat araq kabiy emnan atuw hiqiysa ne didaq ugid hi neqan haw.
11Teq nagaqgo muran i gamuk nawa na a ta gibilen tonauq? Nabag ne gilikmanib mataw asor luw maleyniztag osayta. Osad in giholyon kabiy a hi emad in mataw ta asor gigo kabiy naqmo in wamuzgo ginad emayta. I ne gigo wagam asit nazaq huritim i kawa ne tigibilen sireqauq.
12Ari ne mataw gituw haiqta na, i Iyahta Yesus Krais abinib atoran diqmo kazaq ne gibilenauq, Ne tok nemeq osad kabiy emiy haqauq. Kabiy emad negmo giholyon didaq waqeq neqiy haqauq.
13I gimaqbaban, ne daq dimunta emad gituw hi hiqiyan.
14Ad mat aw nog in gamuk kawa i sansandekib mar tonta ka a hi muzinsa ne gibiy kemiy. Gibiy kemad ne mataw na girabunad giholib hiqiyiy. Ne nazaq gitonsa teq in daq emayta na ago gimebay tuwoqdaq.
15Teq ne mataw na ginan i gibabun haqad hi bilaqiy. Haiqgam. Ne in ginan i gimaqbaban haqad gidekmo waziy.
16Ari i ne gimen kazaq Iyahta bulonauq. Iyahta haqauq, ni i gigem eman midemim usaqta haqauq. Nazaq iyan kam bunmo Tesalonaika on mataw giholib daq amo amo gwahtiqsa ni in gigem emid kute nemsa in nagah araq diq anan ginad hi meqniyan haqauq. Ari Iyahta ne bunmo nenaq osad giwamuzan.
17Yaqmo Pol ya iholbenab yaqgo zeq dimun ka mar tonim ne giyon eman nawa lehaq. Yaqgo sansandek bunmo ya kazaqmo iholnan mar tonaiqta.
18Ari i gigo Iyahta Yesus Krais agem dimunta ne bunmo negsa ne osiy. Nawaqmo.