Text copied!
CopyCompare
Xtiidx Dios cun ditsa - 2 de Tesalonicenses

2 de Tesalonicenses 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anre de saniroldilaaznɨ Jesucrist, gulnaab lo Dios pur dunnɨ te par yiub irɨɨch xtiidx Xtadnɨ Jesucrist iranezte, ne izubyaadeb xtiidxny zec ni guc cun laat.
2Ziyza gulnaab lo Dios par íldany dunnɨ lo de bɨny mal, lo de bɨny ni quɨt nabány xnezni, te pur gati irati bniety reldilaaz xtiidx Jesucrist.
3Per Xtadnɨ Dios rzuubpacny xtiidxny, ne laany gacnény laat sutiptɨ ne igualony laat lo irate de mal.
4Dunnɨ rdxapnɨ confianz Xtadnɨ Dios dec laat cayuntɨ ne zelaa gúntɨ ni aguniin laat.
5Xtadnɨ Jesucrist gacnény laat chaza chanuut guelrcaaz xte Dios, ne gacnény laat quɨt chaxaclaaztɨ zec ni quɨt güexaclaazti Crist.
6Anre de saniroldilaaznɨ Jesucrist, pur laany rnabeen laat: Gulbicá lo tutix de sáan ni candzá quɨt rcaaz gún dzɨɨny, ne quɨt nabánybɨ zec ni abseednɨ laat.
7Te pur laat anántɨ xa riáld ibánytɨ par ibánytɨ zec ni nabánnɨ. Dunnɨ quɨt bzuguanétin laat sin quɨt nidxannɨ dzɨɨny,
8niclɨza quɨt tu bnɨɨdxti ni bquiinnɨ sin quɨt nidillynɨ. Laat nántɨ dec quesentiand bdxannɨ pur bdxannɨ dzɨɨny, rdxi ne guxin bdxannɨ dzɨɨny par quɨt niguun xtsɨɨntɨ niacnét dunnɨ niacnɨ guelnabány.
9Gati pur quɨt rdxapnɨ nez ninabeen laat niacnét dunnɨ, sino que par bliuun laat xa ibánytɨ ax gúntɨ zec ni rdxannɨ.
10Chi bzuguanén laat axt guniin laat: Ni quɨt rcaaz gún dzɨɨny, quɨtza iquiintib.
11Per anre abindiagnɨ dec nuu de saat ni candzá quɨt rcaaz gún dzɨɨny, ax riutédeb rut quɨt riálddeb.
12Par de bnietqui dunnɨ rniin ne rnabeendeb pur guelrnabee xte Xtadnɨ Jesucrist dec cuedxideb, gúndeb dzɨɨny par gacdeb guelnabány.
13De saniroldilaaznɨ Jesucrist, quɨt chaxaclaaztɨ gúntɨ ni ná güen.
14Belati nuu tubytɨ ni quɨt rcuadiag diidx gúnbɨ ni caniin lo cartré, gulguiaa tú bnietqui ax quɨt ichaatitbɨ te itiulob.
15Per quɨt gaptitbɨ zec tuby cos ni rdxichnét, sino que gul lɨdxbɨ zec tuby betstɨ.
16Xtadnɨ Dios ni rguaad guelnaldiulaaz, laany iguaadny laat guelnaldiulaaz llillite ne par irate. Xtadnɨ Jesucrist suguanény iratectɨ.
17Nare Pablɨ, naapaca cacuáa de letrɨré par caguaapadios laat. Zeec runa cun irate de xcarta, zeec ná de letrɨ xtena.
18Xtadnɨ Jesucrist, laany gunldeeny quia iratectɨ. Amén.