Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Tasalonqqe

Naa77antto Tasalonqqe 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wurssettan nu ishatoo, Godaa qaalai intte giddon, eesuwan aakkanaadaaninne bonchchettanaadan, nuuyyo Xoossaa woossite.
2Qassi asai ubbai qaalaa ammanenna gishshau, Xoossai nuna nagaranchcha asatuppenne iita asatuppe ashshana mala, nuuyyo woossite.
3SHin Godai ammanettiyaagaa; i inttena minttettananne qassi iitaappekka naagana.
4Nuuni inttena azaziyoogaa intte ha77i oottiyoogaanne qassi sinttappekka oottanaagaa Godai nuna intteban ammanttees.
5Godai intte wozanaa Xoossaa siiquwaakkonne Kiristtoosi immiyo danddayaakko kaaletto.
6Nu ishatoo, intte nuuppe ekkido wogaa kaallennan azalla de7uwaa de7iya isha ubbaappe intte shaahettanaadan, Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan inttena azazoos.
7Aissi giikko, nuuni inttenaara de7iyo wode azallibeenna gishshau, intte nunadan hanidi de7anau bessiyoogaa intte intte huuphen ereeta.
8Nuuni intteppe oossinne tooho gidenna mala, qamminne gallassi daafuriiddinne jaamiiddi oottidi de7idoogaappe attin, bessiyaagaa oottennan ooppenne quma coo mibookko.
9Nuuni hegaa oottidoogee intte nunadan hanidi de7anaadan, nuuni intteyyo leemiso gidanaassappe attin, hegaa inttena oichchanau nuuyyo maati xayiina gidenna.
10Aissi giikko, nuuni harai atto inttenaara de7iiddikka, “Oottanau koyenna urai ooninne mooppo” yaagidi inttena azazida.
11Aissi giikko, asa yohon geliyoogaappe attin, ainne oottennaageeti, azalla de7uwaa de7iya amarida asati intte giddon de7iyoogaa nuuni siyida.
12Nuuni hegeetu mala asati maara de7uwaa de7anaadaaninne banttana koshshiyaabaa oottidi demmanaadan, Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan eta azazoosinne zoroos.
13SHin intte nu ishatoo, lo77o oosuwaa oottanau azalloppite.
14Qassi nuuni ha dabddaabbiyan kiittido kiitaayyo azazettenna urai ooninne de7ikko, he uraa akeekite. I yeellatana mala, appe shaahettite.
15SHin ishadan a seeriteppe attin, morkkedan xeelloppite.
16Sarotettaa Godai ba huuphen intteyyo ubba wodenne ubba baggaara sarotettaa immo. Godai inttenaara ubbaara gido.
17Taani PHauloosi, ha kiitaa ta kushiyan xaafaas; ta kiita ubbau malaatai hagaa. Taani hagaadan xaafais.
18Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettai inttenaara ubbaara gido.