Text copied!
CopyCompare
Nuevo Testamento en mixteco de Ocotepec - 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1De íyó incā tūhun cánuú, hermano. Cācān táhvī ndá nú jēhē ndá nī, tácua ñamā cūtē nuu tūhun maá Jētohō ō Yāā Dios, de cuetáhví vāha nchivī, tá cúu nūū ní jetáhví ndá máá nú.
2De suni cācān táhvī nū jā ná cácu nī nūū ndá tēe nēhén jā stáhān ndá nduhū. Chi nsūú ndihi nchivī cúu jā cándíja tūhun yā.
3Sochi maá Jētohō ō chi vāha squíncuu yā jā ní nquee yuhú yā, de sāhá yā jā cuja inī ndá nú jíín tūhun yā, de coto yā ndá nú nūū jānēhén.
4De cúcáhnú inī ndá nī sáhá maá Jētohō ō, jā cúu ndá nú jíín tiñu jā ní ndacu nī nūū nū, de suni cucuu cā nū jíín.
5De ñúhún inī ni jā maá Jētohō ō stéhēn cā yā nāsa coo manī cā nū jíín yā jondē jíín inī jíín ánō nū, jíín jā cuandeé inī nū tá cúu nūū ní nsāhá Cristo.
6De ndácu ndá nī nūū ndá nú hermano, chi súcuán nī ndacu maá Jētohō ō Jesucristo, jā cujiyo nú nūū ndá hermano jā jíca cúxí de nduú jíca ndaā ji tá cúu nūū ní stéhēn ndá nī nūū nū.
7Chi ja jínī ndá nú nāsa cánuú ndacu nú ndá nduhū, chi nduú ní jíca cúxí ndá nī tá nī īyo nī jíín nú.
8De ni nduú ní nchájī ndá nī stāā nūū ni iin nú súcuán-ni, chi nī nchunáá nī. Chi sa nī nducú ndéé nī nī nsatíñú ndasí nī nduú ñuú, tácua mā stáhān ni ni iin nú.
9De vísō íyó derecho ni jā cācān ni nūū ndá nú nícu, sochi nduú ní jícān ni, chi súcuán nī nsāhá nī tácua cuu nī iin ejemplo nūū nū nāsa sāhá ndá nú.
10Chi tá nī īyo ndá nī jíín nú, de nī ndacu nī tiñu yáhá nūū nū: Tú ní iin nchivī nduú cúnī ji satíñú ji, de suni mā cājí ji túsaá.
11Chi nī nīhīn ndá nī tūhun jā jíca cúxí sava nú, de nduú sátíñú nú, chi sa sīquī tiñu táhán nú nánducú nú.
12De ndácu ndá nī tiñu nūū ndá ndóhó jā sáhá súcuán, de sndíhvī inī ni ndá nú jā coo nañíí nú de satíñú nú, tácua nīhīn nū jā cajī nū sīquī tiñu jā sáhá maá nú. Chi súcuán ndácu maá Jētohō ō Jesucristo tiñu.
13Hermano, mā nūú inī ndá nú sāhá nú ndācá tiñu váha.
14De tú ní iin ji nduú jétáhví ji tūhun jā cáhān ni nūū carta yáhá, de cundēhé vāha nú ní iin ji cúu, de mā quétáhán cā nū jíín ji, tácua cucanoō ji de nacani inī ji.
15Sochi nsūú jā cunī ūhvī nū ji, chi sa cāhān nū jíín ji tá cúu nūū cáhān nū jíín ñanī nū jā ná sátíñú vāha ji.
16De ñúhún inī ni jā maá Jētohō ō, Yāā jā jéhe tūhun ndeé tūhun sīī inī, níní ná sáhá yā jā coo ndeé coo siī inī nū sīquī ndācá-ni, de coo yā jíín ndá nú.
17Nduhū Pablo, yáhá-ni cúu jā tée nī jíín ndahá maá nī jā cáhān ni jā sāhá ndeé inī ndá nú. De súcuán jéhe nī firma nūū ndācá carta ni, tácua cunī ndá nú jā carta maá nī cúu. Súcuán cáá letra ni.
18De ñúhún inī ni jā maá Jētohō ō Jesucristo, ná sáhá cā yā jā váha ndá nú. Súcuán ná cóo. Amén.