Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tesalonikaliⱪlarƣa «2»

Tesalonikaliⱪlarƣa «2» 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahirida, i ⱪerindaxlar, biz üqün dua ⱪilinglarki, Rǝbning sɵzi huddi silǝrgǝ yǝtkǝn qaƣdikigǝ ohxax, ⱨǝrⱪandaⱪ yǝrdǝ tez tarⱪalsun wǝ xan-xǝrǝplik dǝp uluƣlansun;  
2xuningdǝk bizning ⱪǝbiⱨ wǝ rǝzil adǝmlǝrdin ⱪutuluximiz üqünmu dua ⱪilinglar. Qünki ⱨǝmmila adǝm ixǝnq-etiⱪadliⱪ boluwǝrmǝydu.
3Əmma Rǝb Ɵzi ixǝnqliktur; U silǝrni mustǝⱨkǝm ⱪilidu ⱨǝm rǝzil bolƣuqidin saⱪlaydu.   
4Əmma Rǝbdǝ, silǝrgǝ tapiliƣinimizni ⱪiliwatisilǝr, xundaⱪla dawamliⱪ ⱪiliweridu, dǝp hatirjǝmmiz.
5Əmdi Rǝb ⱪǝlbinglarni Hudaning meⱨir-muⱨǝbbitigǝ ⱨǝm Mǝsiⱨning sǝwr-qidamliⱪiƣa qɵmkǝxkǝ yetǝkligǝy.
6Əmdi ⱪerindaxlar, Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning namida xuni tapilaymizki, bizdin alƣan tǝlimlǝrgǝ riayǝ ⱪilmay, tǝrtipsiz yürgǝnlǝrdin ɵzünglarni neri tutunglar.  
7Bizdin ⱪandaⱪ ülgǝ elixinglar kerǝklikini ɵzünglar bilisilǝr; qünki biz silǝr bilǝn billǝ bolƣanda tǝrtipsiz yürmigǝniduⱪ.
8Ⱨeqkimning nenini bikarƣa yemǝyttuⱪ; bǝlki biz ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimizni salmasliⱪ üqün, keqǝ-kündüzlǝp tirixip-tirmixip japaliⱪ ixlǝyttuⱪ.
9Bundaⱪ ⱪiliximiz, silǝrdin yardǝm kütüxkǝ ⱨǝⱪliⱪ bolmiƣanliⱪimizdin ǝmǝs, bǝlki ɵzimizni silǝrgǝ bizdin yahxi ülgǝ ⱪaldurup, silǝrning bizgǝ ǝgixixinglar üqün idi.
10Qünki biz silǝrning yeninglarda bolƣinimizda silǝrgǝ: «Birsi ixlimǝymǝn desǝ, u yemisun!» dǝp tapiliƣaniduⱪ.
11Qünki biz aranglarda bǝzilǝrning tǝrtipsiz laƣaylap, ⱨeq ixlimǝy baxⱪilarning ixliriƣa arilixip yüridiƣanliⱪini angliduⱪ.
12Biz muxundaⱪlarƣa Rǝb Əysa Mǝsiⱨdǝ xundaⱪ buyruymiz wǝ ulardin ɵtünüp soraymizki, tinq yaxap, ǝmgikinglar bilǝn ɵz neninglarni tepip yǝnglar.   
13Lekin silǝr, i ⱪerindaxlar, yahxi ixlarni ⱪilixtin erinmǝnglar.
14Əmma ǝgǝr uxbu hetimizdiki sɵzlǝrgǝ itaǝt ⱪilmaydiƣan birsi bolsa, uningdin ⱨǝzǝr ǝylǝnglar wǝ uni hijalǝtkǝ ⱪaldurux üqün uning bilǝn bardi-kǝldi ⱪilmanglar.
15Biraⱪ, uni düxmǝn ⱪatarida kɵrmǝy, ǝksiqǝ uningƣa bir ⱪerindax süpitidǝ nǝsiⱨǝt ⱪilinglar.
16Hatirjǝmlik Igisi bolƣan Rǝb ⱨǝr waⱪit ⱨǝr yolda xǝhsǝn silǝrgǝ hatirjǝmlik ata ⱪilƣay. Rǝb ⱨǝmminglar bilǝn billǝ bolƣay!  
17Mǝnki Pawlus bu ahirⱪi salimimni ɵz ⱪolum bilǝn yazdim; bu, mening ⱨǝmmǝ hǝtlirimning ɵzigǝ has bǝlgisidur. Mana bu mening ɵz ⱪǝlimimdur.   
18Rǝbbimiz Əysa Mǝsiⱨning meⱨir-xǝpⱪiti ⱨǝmminglarƣa yar bolƣay!