Text copied!
CopyCompare
Topa Yõg Tappet - 2 Texanõn

2 Texanõn 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1'Ũkxape xop, 'ãpu Topa puk mũg 'ãktux, 'ũyĩy 'ũgmũg yũmũg xuxyã Yeyox yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux hãpxexka xohix tu' mõ'ka'ok, puyĩy xohix nõm 'ãpax, puyĩy xohix putup pax xexka Yeyox yõg hãm'ãpak max'ax, yã 'ãxop putuk kõmẽn Texanõn tu'. Xate nõm 'ãpak, tup-tup pax.
2'Ãpu Topa puk mũg 'ãktux, puyĩy Topa 'ũgmũ'ã hã tu tehet, 'ĩhã tikmũ'ũn kummuk tek mũg kute'ex kummuk. Hamũn, tikmũ'ũn xohix xexka'ah te Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãpak. Yã' yĩpkox 'ohnãg.
3Pa Topa te yãy yõg xop tu' xip ka'ok. Tute 'ãxop ka'ogãp-tup, tu 'ãxop hã tu tep-tup, puyĩy Hãmgãyãgnãg 'ãxop kute'ex hok.
4Yũmũg xuxyã Yeyox tek mũg kuxa mãmmãhã 'ãxop kopah, yã 'ãxop te' mĩy nõ'õm. 'Ũgmũ'ãte xa hãm'ãktux, tu' mĩy putup. 'Ũgmũ'ãte' yũmmũg xe'e'.
5'Ũgmũ'ãtep-tup, pu yũmũg xuxyã Yeyox 'ãxop mõgã', xayĩy 'ãxop Topap-tup pax, xayĩy 'ãxop nox pi' Topa yõg putat max kopah, yã Yeyox putuk.
6Yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix tek xat, tuk mũg xex Yeyox xip'ax kopah, yĩk mũ'ãte 'ãxop xat, xayĩy 'ãxop taknõy tuknõgnãg xop tu nox pi' hok, nõm hãm 'ohnãg xop, nõm tek mũ yõg xat'ax 'ãpak 'ohnãg.
7'Ũmax, xayĩy 'ãxop hãpxopmã', 'ũgmũg putuk. Hõmãg mũg pip 'ãxop kopah, 'ĩhãg mũg tuknõg 'ohnãg.
8'Ũgmũ'ãte hok pop'ah tikmũ'ũn yõg hãpxop, pa hãpxop xohix hã pago. Tuk mũ'ãte hãpxopmã max mõkumak mõg. Hãptup 'ĩhãg mũg hãm pax xix 'ãmnĩy 'ĩhã, xayĩy 'ãxop pago 'ohnãg.
9'Ũmax, pu Kunnix kopa kuxa mãm xop yõg xexka xop 'õg hãpxop pop, pak mũ'ãte 'õg hãpxop xak 'ohnãg, tu' pop 'ohnãg, xayĩy 'ãxop 'ũgmũg pẽnã', nũy kama' mĩy 'ũgmũg putuk.
10Hõmãg mũg tihi' ãxop kopah, tuk mũ'ãte hãm'ãktux, hu: “Tikmũ'ũn hãm 'ohnãg, puxix xit hok, pu' max.” Kaxĩy.
11'Ũgmũ'ãte kax'ãmi nũhũ', 'ũgmũ'ãte' xupak tu', yã tikmũ'ũn tuknõgnãg pax pip 'õnte, yã hãpxumãhĩygã pax.
12Yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix te' xat, tuk mũg xex Yeyox xip'ax kopah, yĩg mũ'ãte 'ãxop xat, xayĩy 'ãxop tuknõgnãg pax xop pu hãm'ãktux: “'Ãmax'ah. 'Ãpu 'ãxumãhĩy hok, nũy hãm hã' pop yãy yõg hãpxop.” Kaxĩy.
13'Ũkxape xop, 'ãpu 'ãkuxa tuknõg hok, 'ĩhã hãpxopmã max.
14Pa' pip 'õnte, nõm te nũ' tappet putup nõg putup, tu nõm 'ãpak putup'ah. 'Ãpu tik te kaxĩy tu 'ãti hok, puyĩy yãy yõg hãpkummuk mĩy'ax hã yãyhãhup.
15Pa 'ãpu nõm tik pu' mĩy hãpxop, 'ap puknõg putuk'ah, pa yã 'ãtaknõy putuk.
16'Ũgmũ'ãtep-tup, yũmũg xuxyã Yeyox 'ãkuxa mãmmã', 'ĩhã 'ãkuxa mãm Yeyox kopah, nũy 'ãkuxa mãm ka'ok mõkuma' mõg, 'ĩhã 'ãxop te hãpxopmã xohix. Pu yã yũmũg xuxyã Yeyox 'ãxop tu xihip ka'ok.
17'Ãte' kax'ãmi nũhũ, hu: “'Ũgmũn Paot te 'ãxop pu kax'ãmi', hu 'ãte 'ãxop pe'paxex.” Kaxĩy. 'Ãte yãy yõg 'ãxet'ax kax'ãmi hã kaxĩy. Yã yõg tappet xohix te kaxĩy.
18Pu yã yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix 'ãxop xohix pu hãmmaxnã punethok. Tu ta tu' kux.