Text copied!
CopyCompare
Testament cub coʼ nac diʼs ndac cheʼn Tad Jesucrist - 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Per nalle', gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Crist, lult con' co' ndlyazen li gu' nac: Gurez gu' Diox por cón che'n nu' le' di's ndac co' ndlu' cón che'n Tad Crist tolo yath no tolo yèn pál co'te' nzo mèn. No gurez gu' Diox dib nzo yéc mèn no dib nzo lezo' mèn tyal mèn par gòn mèn cón che'n di's ndac par yòo lezo' mèn cón che'n di's ndac xalque' ngòca làth gu' par nedrè', ne.
2Láth ngue bez gu' Diox, bna'b gu' loo Diox par lyá' nu' la's ya' mèn ye'rsin' co' nac mèn nayi' no mèn nalas. Tac iryede mèn nac mèn co' ndxela's loo Crist no loo cón che'n Crist.
3Lìcpe' ba'i, Diox ndlique' xalque' mcàbgòn Diox li Diox loo na'. Diox li nèe gu' loo cón che'n Crist. No quenap Diox gu' loo ryethe con' ye'rsin'.
4Ndxàpen yalxla's cón che'n gu' loo Tad Crist le' gu' lique' con' mnibe'en loo gu' no toloque' li gu' co' ñibe'en loo gu'.
5Ndlyazen le' Tad Crist lyath no gu' par sate más ten' gu' le'n lezo' gu' susque' arid nque' lezo' Diox ñèe Diox mèn par sate más cha'la's gu' ñèe gu' hues xtaa gu' xal mcha'la's Crist ñèe Crist mèn.
6Per nalle' ngue ñibe'en loo gu', gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Tad Jesucrist na': Gro xà' gu' loo mèn co' ndxàc hues na' por cón che'n Crist chele' chol mèna ngue tee za'f no co' indya'ste que' zin', no mèn co' ingue tee ban lìde loo di's ndac xal mblu'en loo gu'.
7Leque gu' hui' xá mod ndxàal que tee ban gu' xalque' ngue tee banen no xalque' nac mod co' ndxàp nu'. Tac gu' neeque' ne'mque tee ban za'fte nu' làth gu'. Nu' mque'que' zin'.
8Ne' ne' nghua xle' nu' xít no lua' nec thìb gu'. Chele' gu' mda' xít gu' no lua' gu' nduhua nu', mdix nu'i mcàa gu'. Ndxe'leque', mblin zin' ze no yál' con nít loon yéquen no con nít loon lechuzen par ne'li xolten nec thìb gu' par anxle' nda' gu' con' nduhuan, ¿lé'?
9Mastale' ngòpen derech ngna'ben con' nghuan loo gu', per ndxe'leque', mblin zin' par hui' gu' xal ndlin par li gu' xalque' ndlin. Le' sya, tataa li gu', ne.
10Tac co'se' be' ngo no nu' gu', plá di's gunee nu' loo gu' le' chol gu' co' nzo làth gu' co' indlya'ste que' zin', ne'ta' xle'de gu' con' hua hues xtàa gu'a.
11Tac nzo mèn co' nda' cuent loo nu' cón che'n ndxep mèn làth gu' co' alithe nzi tee ban za'f làth gu' xal mèn co' yende cho nesidad nde che loo. Thidtene ngue tee za'f mèna. Ndxe'leque', nac mèna mèn co' ndyoo ndxè' no mèn co' ndyoo ba', no mèn co' alithe ngue que tee la's loo zin' co' ndli taamas mèn co'te' ngue mèn zin'.
12Cón che'n mèn co' tataa naca, ñibe'en loo mèn no nco'xen loo mèn xalque' ñibe' Tad Jesucrist, li mèna zin' dib nzo yéc mèna no dib nzo lezo' mèna par li mèna gan lua' mèna no xít mèna co' hua mèna.
13Per gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Tad Crist, ftolo li gu' con' ndac. No ne'yitacte lezo' gu' loo con' ndac co' ndli gu', ndee.
14Lomisque' ne, chele' chó gu' nzo co' nteri'th nza no thìb lad nque' gu' di's co' ngue bezen loo gu' loo cart ndxè', huen huen hui' gu' chó gu' nac mèna. Ne'ta'de gu' lugar queltàa no gu' mèna par tataa mod thyon mèna làth gu'.
15Per mastale' tataa ngue ñibe'en loo gu', indlyasten hui' yac hui' yèe gu' loo mèna. Ndxe'leque', bco'x gu' loo mèna xal mèn co' ndxàc huespe' loo cón che'n Crist, ndee gu'.
16Ndlyazen leque yub Tad Crist co' ndli le' mèn cue nagàl lezo' loo Diox, no cue ban mèn rye nda mèn no rye ndye'th mèn làth xtàa mèn, tolo li par tolo cue gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' loo ryethe con'. Thidteneque' ngue tee noque' Tad Crist ryete gu' thidtene, ndee gu'.
17Yub daa co' nac Pab, daa mque' pla di's loo cart ndxè' co' nac di's co' ngue niin Diox loo gu' co' mque'en ye's con yape'en. Taandxè'que' ngon firm loo rye cart co' ntel'en loo mèn. Hui' gu' nexa. Taandxè' mod nque'en ye's.
18Ndlyasquen le' Tad Jesucrist na' tolo li anggàc con' ndac loo ryete gu'. Taandxè' gàca.