Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Tɛsalonideↄ

2 Tɛsalonideↄ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã́ pↄ́ gↄ̃̀ wá gbɛ̃́ↄ, à wabikɛwɛ̃ɛ Luawa kɛ́ Dii yã́ e ligua kpakpa, iↄ gawi vĩnɛ́ lá a vĩ á kĩ́iwa.
2À wabikɛwɛ̃ɛ aà wá bↄ gbɛ̃vãi mìsaiↄ ↄzĩ, asa i kɛ gbɛ̃́pii mɛ́ Lua náai vĩo.
3Dii náai vĩ, a á gba gbãa, i á sí Setãuwa.
4Wá naa Diiwa guu wá a náai vĩ kɛ́ álɛ yã́ pↄ́ wá òɛ́ↄ kɛ, mɛ́ áↄ kɛɛ.
5Dii tó á laai àↄ ku Lua yeaáziwa ń mɛna pↄ́ Kilisi ì inɛ́o.
6Gbɛ̃́ↄ, wa naɛ́ Dii Yesu Kilisizi, à kɛ̃́ wá gbɛ̃́ pↄ́ màa vĩ aali zĩkɛ yã́ pↄ́ wá dànɛ́waoↄwa.
7Á dↄ̃ ázĩawa, a maa à wá kɛa kɛɛ, asa màadeↄn wá ũ á guuo.
8Wi gbɛ̃e blɛ si wá blè pão, wa zĩkɛ̀ gwãasĩna ń fãanɛo, wa taasikɛ̀ e wa kpasa, kɛ́ wásu gↄ̃ á gbɛ̃eɛ aso ũo yã́i.
9Wá a zɛ́ vĩ à dↄwálɛ, ãma wa a taa kɛ̀ɛ́, kɛ́ à wá ↄlɛsɛɛ.
10Gↄↄ pↄ́ wá kúánↄ, wá dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye zĩkɛaio a pↄbleo.
11Wá mà á gbɛ̃eↄ màa vĩ, aali pↄe woo, sema gudɛ.
12Wá dìlɛ gbɛ̃́ bee taaↄnɛ, wa nanɛ́ Dii Yesu Kilisizi, aali zĩkɛ kílikili aa ńzĩa gwa.
13Ápiↄ sↄ̃ wá gbɛ̃́ↄ, ásu kpasa ń maakɛaoo.
14Tó gbɛ̃e i yã́ pↄ́ wá òɛ́ lápi guu dao, à aà yã́ bↄ dilɛ. Ásu gbɛ̃́ kpaaànↄo, kɛ́ wí e aà kṹ.
15Ãma ásu íbɛlɛsɛaànↄo, à lɛdawà á gbɛ̃do ũ.
16Dii Aafiade á gba aafia gↄↄpii yã́pii guu. Dii àↄ kúánↄ ápii.
17Ma Pↄlu mámɛ ma fↄɛ bee kɛ̃̀ ń mazĩa ↄo. Bee mɛ́ ma lá píi seela ũ, màa mi kɛ̃́.
18Wá Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́ ápii.