Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Sikũn Tesarõn

Sikũn Tesarõn 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nẽ kwa Kris kôt mẽ ixtõ nẽ ixtõxjaja. Kêr ka mẽ amnhĩ xwar mẽ ixto Tĩrtũm wỳr rãhã ho ri apa. Mẽ ixte krĩ piitã hkôt mẽ kãm Jejus jarẽnh o ri mẽ hkôt ixpa nhũm mẽ kot mẽ inhmar nẽ amnhĩ kaxyw Jejus kôt hamaxpẽr kaxyw. Jao mẽ apyrà nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o pa kaxyw.
2Nom koja mẽ piitã ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Mẽ hkwỳjaja kãm Jejus jarẽnh mar prãm kêt jakamã kwa mẽ ixto Tĩrtũm wỳ kê mẽ inhnê mẽ omunh mex nẽ nhũm mẽ Jejus ã tanhmã mẽ ixto hkêt nẽ.
3Nẽ koja Pahihti tanhmã mẽ akrã hto ka mẽ ajamaxpẽr mex nẽ ỹ hã hkôt amnhĩ xunhwỳr tỳx o ri apa. Jakamã nhũm Satanasti mẽ ate amnhĩ tomnuj hprãm xàj tee ri tanhmã mẽ anhĩpêx to kaprỳ nhũm Pahihti mẽ anê omunh mex nẽ. Ra kot mẽ atã amnhĩ jarẽnh xà hkôt.
4Koja ã mẽ anê hipêx anẽ ka mẽ ỹ hã tanhmã mẽ ixte mẽmoj tã mẽ amã karõ xà hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa.
5Tã kê Pahihti tanhmã mẽ akrã hto ka mẽ Tĩrtũm pyrà nẽ mẽ piitã mẽ kamã axukaprĩ ho ri apa. Nẽ Pahihti Kris pyrà nẽ mẽmoj punuj kutã amnhĩ to htỳx nẽ. Jao hkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri apa.
6E kot paj hpãnhã Kris kôt mẽ pahkwỳ kãm kaga xwỳnhjê jarẽ ka mẽ inhma. Pahihti Jejus nhỹ hã kot paj mẽ amã tanhmã mẽ harẽnh to. Nà koja mẽ akwỳjaja kãm kaga nẽ amnhĩm mẽmoj tã àpênh kêt japêr. Nẽ mẽ ixte mẽ axàpênh mex o apa hã mẽ amã karõja kuhpa hã amnhĩm mẽmoj tã àpênh kêt japêr. Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ ka mẽ ja hã mẽ omu hãmri nẽ mẽ hkôt ri apa hkêt nẽ.
7Xà mẽ pajaja na pa prem ma mẽ awỳr mõ nẽ mẽ akôt inhmã kaga nẽ mẽmoj tã ixàpênh kêt nẽ ri ixpa? Nà na pa prem mẽ apa kukwak ri ixàpkur pymaj ixàpênh rũnh nẽ amnhĩ pa pix kukwak ri ixàpkur o ri ixpa. Na ka prem mẽ inhmã mẽmo mẽ apkur xà ho mra pa prem amarĩ amnhĩm hamỳnh nẽ hkur kêt nẽ. Na pa prem hpãnhã mẽ amã amnhĩre nẽ kormã kuku. Tã kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri axpẽn kôt apa nẽ amnhĩ pa pix kukwak ri apku. Nẽ mẽ amã kaga hã nhãm akwỳjê hpa kukwak ri axàpkur o ri apa kêt nẽ.
9Na pa prem amnhĩ pa pix kukwak ri ixàpkur o ri mẽ akôt ixpa. Mẽ ate ja hã mẽ ixpumunh nẽ mẽ ixpyrà nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kaxyw. Nom mẽ ixte Jejus mã tanhmã mẽ ajahkre hto nhũm mẽ ate mẽ inhmar nẽ hpãnhã mẽ inhmã mẽ ixàpkur xà nhõrja Jejus mã tanhmã kute hkêt tã pa prem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Mẽ ate ja hã mẽ ixpumunh nẽ mẽ ixpyrà nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kaxyw na pa prem amnhĩ pa pix kukwak ri ixàpkur o ri mẽ akôt ixpa.
10Na pa prem mẽ amã ja hã karõ ho: —Koja mẽhõ kãm kaga nẽ àpênh kêt nẽ ka mẽ ja hã omu nẽ kãm õ hkêt nẽ. Kwãr mãmrĩ apkur kêt nẽ kãm prãm nẽ ri pa nẽ amnhĩ pumu. Anẽ.
11Tã xep ra mẽ akwỳjaja ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ kãm kaga nẽ àpênh kêt nẽ amarĩ ri pa. Nẽ xep htỳx ri axpẽn jakwa kamã nhãm mẽ hixi ho rêr o ri pa.
12Kwa mẽ inhma Jejus kôt ixkwỳjaja. Kot paj Pahihti Jejus nhỹ hã mẽ amã mẽ kot ã amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjê jarẽ ka mẽ inhma nẽ mẽ inhmar tỳx nẽ. Kêr ka mẽ kãm kaga xwỳnhjê mã anẽ kê mẽ jam ure nẽ hpãnhã àpênh mex o pa. Jao mẽ apyrà nẽ amnhĩ pa kukwak ri apkur o pa. Kêr ka mẽ ã mẽ kãm ixkapẽr jarẽnh anẽ.
13Nẽ kwa kêr ka mẽ axpẽn to mex o apata kaga hkêt nẽ.
14E na pa mẽ ã Tĩrtũm nhỹ hã mẽmoj tã mẽ amã karõ nẽ hã kagà anẽ. Tã koja mẽhõ kamã harẽ nẽ kuma nẽ ãm kuma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt ka mẽ ja hã omu nẽ hkôt ri apa hkêt nẽ. Tokyx kot ja hã amnhĩ pumunh nẽ amnhĩ tã hpijaàm kaxyw.
15Nom arĩ Kris kôt kêp mẽ akwỳ jakamã kêr ka mẽ arĩ kêp mẽ atõ rỳ atõx ã tãm hipêx nẽ kãm akapẽr mex o ri apa. Nom te ho kêp mẽ akwỳ hkêt pyràk o kãm akapẽr kêt nẽ.
16Nẽ na pa hte mẽ ato Pahihti Jejus wỳr rãhã ho ixpa. Kot mẽ pamã mẽ pajamakêtkati xà nhõr jakamã na pa htem mẽ ato kuwỳ nẽ kãm: —Pa Pahihti? Kwa kêr ka Tesarõn kamã akwỳjê pumu nẽ mẽmoj to mẽ kutã anojarêt rãhã ho ri mẽ hkôt apa. Kê mẽ hamakêtkati nẽ àmnhĩx pa ho pa. Anẽ. Tã ãm ja pix. Ixpê Pawre na pa kagà jatur xà kamã inhĩhkra ho amnhĩ nhĩxi nhĩpêx. Na hte kagà nhĩpêx xwỳnh inhmã ixkapẽr ã kagà. Nẽ hã kagà hpa pa hpãnhã hatur xà kamã pam inhĩxi nhĩpêx. Tã na hapêx.