Text copied!
CopyCompare
Ra ʼdaʼyonhogui nangue ma Hmuhʉ ra Jesucristo - 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hønt'a dí xi ahʉ ya ma zʉ cu ahʉ, dami 'yäfʉ rá ts'ɛdi Oją nanguecähe n'dahma din ja rá ts'ɛdi rám hman ra Hmu, nɛ da bømanho hønbʉ go hapʉ ga 'yomhbe. Nɛ gätho to'o da 'yøde da hyąni nangue ran johya, tengutho bin ja bʉ guí 'bʉhmbʉ.
2Nɛ gui 'yäfʉ rá ts'ɛdi Oją ngue da yąnje bʉ 'bʉh yʉ ts'om'bäi ją'i, nguetho hinga gätho in nde da hyąn rám hman Oją.
3Nguetho nu'a ra Hmu njąm'bʉ da hyɛgahʉ pɛ nząi da mbäjʉ, nɛ i ja rá ts'ɛdi ngue hin di japi di ʉn'nahʉ ra dąmants'o.
4Nɛ nu'a ra Hmu di jaje dí pąhmbe ngue gadí thoctahʉ guí øthʉ 'bɛ'a gätho dí xi ahe.
5Nɛ nu'a ra Hmu di ja ahʉ man'da man'da gui pąhmbʉ rán huɛ̨cate Oją, nɛ di ja ahʉ gui hyäthʉ 'bɛ'a gätho guí thohmbʉ tengutho bi 'yøt'a ra Cristo.
6Ma zʉ cu ahʉ dí xi ahʉ nangue rá thuhu ma Hmuhʉ ra Jesucristo, dami 'uehmbʉ ts'ʉ bʉ 'bʉ ʉ ni cuhʉ i dąnhyɛ̨i, ngue hingui nde dim pɛfi, gue'ʉ hingui tɛn'na 'bɛ'a dá xän'nahe.
7Nɛ nu'ahʉ guí pąhmbʉ 'bɛ'a gdám 'bʉhmbʉ, tengu dá ut'ahe 'bʉ mám 'bʉcähe bʉ, ngue hin dám 'bʉndąnhyɛ̨i thohogähe.
8Nɛ xíngui ts'ʉ gá 'daje 'bɛ'a dá homhbe. Pɛ dám pɛhmbe ra pa nɛ ra xui n'dahma bin ja 'bɛ'a dá homhbe, nɛ xíngui ts'ʉ dá pa ahe.
9Madague mí sä xcá ähmbe ngue xquí zɛje. Pɛ dá ndehe ga ut'ahe ra hmɛpya gui 'yøthʉ.
10Nɛ nu'bʉ mám 'bʉhmbʉ bʉ, dá xi ahʉ, ngue'bʉ 'bʉ a n'da hingui nde dim pɛfi, hin din sihmɛ 'bʉ, pɛ da zä ra thuhu 'bʉ.
11Nguetho dí øhmbe gue 'bʉ i 'da ahʉ hingui nde dim pɛfi, pɛ di hødąnhyɛ̨i thoho nɛ ndetho din thįnt pʉ hin yʉ́ 'bɛfi.
12Nuya nangue rá ts'ɛdi ma Hmuhʉ ra Jesucristo, dí xi ʉ to'o hingui nde dim pɛfi, ngue da hyąnya zɛhɛ rá 'bɛfi da 'yøt'e, nɛ da hyonsɛ 'bɛ'a dám 'bʉi.
13Pɛ nu'ahʉ ma zʉ cu ahʉ, o gadín xømbʉihʉ gui 'yøthʉ ran ho.
14Nu'bʉ 'bʉ a n'da ahʉ hingui nde da 'yøt'a 'bɛ'a dí xi ahʉ, dami hyɛthʉ 'bʉ, janangue'a da mbɛ'ts' yʉ́ sä.
15Pɛ o gadín sʉhmbʉ, pɛ gui unhdʉ ran zofo tengu'bʉ ni cuhʉ.
16Nɛ guesɛ ra Hmu, hønt'a sä da hyut'a ni mbʉihʉ, hønt'a go 'bɛ'a guí thohmbʉ gätho yʉ pa. Nɛ nu'a ra Hmu gam 'bʉhmbʉ gätho ahʉ.
17Nugä dra Pablo dí o't'ä na ran zɛngua i ja ua ya nangue ma 'yɛsɛgä. Tengu'bʉ ma firmagä na, ngue gätho ya ma søcuą.
18Nuya nu'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo di jąp'ahʉ, gätho ahʉ. Nɛ hønt'a dí xi ahʉ a ya.