Text copied!
CopyCompare
Wipi Yɨt God ma Yɨna Sisɨl Yɨna Peba - Nɨmogɨm Tesalonika Leta

Nɨmogɨm Tesalonika Leta 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Be wɨn sowa gatabɨm yɨr opmitenina da mera Yonggyam Yesum gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt wanakana warabag auka yeken komkesa gatab wa. Ɨ kwa daka ɨdenat komkesa rɨgap b'ogla esourena iyenyi onggɨtyam yɨtkak odede rɨngma na re wɨn yesourenonda re wɨn naskand onggɨtyam yɨtkak yokatonda.
2Ɨ kwa ma komkesa rɨgapim onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt gar ke utkunda ke yokatenyi. Sɨ onggɨt paemb negɨr dɨngdɨng rɨga dɨde negɨrjog rɨga opima singi kesa mɨle omnɨka eyenenanj sowa pɨlɨnd. Sɨ wɨn b'ogla yɨr topmitenindam da God sɨn nɨtrɨngasiny towa pɨlke.
3Nangga ma jɨ nɨnda rɨga odede maka gar ke utkunda yokatenyi, ajɨ Yonggyam Yesu Keriso re nony ɨjawa rɨga e wanɨm. Sɨ Ton opima wa danda ogona teyeniny b'obogɨl gar ke utkundand onyitam, dɨde Ton kwa wen yɨrgong tamneniny negɨrjogyam Satanam pɨlke.
4Ɨ sɨn kea wa gatab ɨmɨnjog wumɨr yokatenyu Yonggyamɨm pɨlke da wɨn opima onggɨtyam mɨle omnɨka eyenindam dɨde kwa omnɨka teyenindam rɨnsim re sɨn engaenenindam wanɨm omnɨkam.
5Sɨ sɨn yɨr opmitenindam da Yonggyam waina gar wɨp tamneniny singi b'iyena mɨle omnɨkam odede rɨja im re God wen singi eyeniny. Ɨ kwa Ton wen wɨp tamneniny mɨmkam wɨmenam bebɨg wɨngɨrɨnd odede rɨja e re Keriso wanɨm mɨmkam wɨmena yikeny.
6Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Yu sɨn mera Yonggyam Yesu Kerisomna nyɨ kɨma wen tengaindam. Wa wɨngɨrɨnd nɨnda gar ke utkunda rɨga re dɨnder kɨma im wɨmena wuweny dɨde ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlke b'ɨsateni sosimna get ke mɨle ma opima yɨmta undoka eyenanj rɨna re ton sowa pɨlke akatto. Sɨ wɨn b'ogla komkesa odede rɨga wa pɨlke pajapaja wɨmena tuwenyɨt.
7Mop nokɨp wɨn walenggyam wumɨr im wekenyɨt da, rɨdede im wɨn b'obogɨl sowaina wɨngata mɨle yɨmta tundokindam. Sɨ sɨn maka dɨnder kɨma wɨmena wuwenond, re sɨn wɨn kɨma wekenond.
8Ɨ sɨn makwa yaina owou na autondam mɨra omni kesa. Ajɨ sɨn ita bibɨr dɨde sɨwɨny re b'asowa na wuwenenond dɨde bebɨg kɨma wɨko amnɨkenentondam, nokɨm da ɨdenat sɨn wa wɨngɨrɨnd maka ya pɨlɨnd bebɨg oramisu sowaina wɨmena wɨngɨrɨnd.
9Ɨ sɨn ma odede mop penaemb b'asowa wuwenond da, sowa awɨr im danda wekeny wa pɨlke jabajaba odede wurar gasa imdam. Ajɨ onggɨtɨm mop ɨja naemb jɨ da sɨn sowalenggyam b'ogɨl mɨle im tamnɨkindam, nokɨm da ɨdenat wɨn onggɨtyam wɨngata mɨle takasindam sowa pɨlke dɨde yɨmta tundokindam.
10Ɨ re sɨn wɨn kɨma wekenond, sɨn kwa daka odede wen engaenentondam da, “Yet ra maka singi tainy wɨko omnɨkam, ton goro kwa owou rawin.”
11Mop nokɨp sɨn kea yɨdɨr yɨt utkundonda wa wɨngɨrɨnd nɨnda dɨnder rɨga gatab. Sɨ ton dɨnderɨp makwa opima nanggamog wɨkond b'obogɨl b'ingaenenanj, ajɨ ton wɨn asomnenanj re nɨnda rɨgaina wɨko gatab yɨt b'usenena kaim.
12Sɨ sɨn Yonggyam Yesu Kerisom nyɨ kɨma odede rɨga engaenindam dɨde danda kɨma yɨt amnenindam da, “Wɨn goro wɨn tasomnenina rɨgaina wɨko gatab b'usenena ke ajɨ mɨmkam wɨmena na tuwenyɨt. Ɨ kwa wɨn b'obogɨl wɨkond b'itngaenindam wainajog owou okatam ɨ ket tawindam.”
13Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Ajɨ ra wɨn nangga b'ogɨl mɨle na omnɨka teyenindam, wɨn goro dɨnder taininam.
14Sɨ sɨn ɨtemb leta ɨtmɨkisu wa pɨlwa, ajɨ yet ra maka yɨmta tundokiny onggɨtyam sowaina yɨtkak, wɨn b'obogɨl sosind wumɨr oramitenya tina utkunda kesa mɨle gatab. Ɨ wɨn goro ket ton kɨma b'itɨnkenina, nokɨm da ɨdenat ton ɨngar okateny tina mɨle gatab dɨde ket ton ɨrar odede negɨr mɨle.
15Ajɨ onggɨtyam mɨle wɨngɨrɨnd wɨn goro tin omnenya waina geja rɨga pɨla, ajɨ wɨn nonony omnenya ɨja na ɨt re da ton re wa yɨpa gar ke utkunda nany e o yɨnggan e.
16Sɨ ngɨmbla ogonayam Yonggyam Yesu ita wɨnɨnd ngɨmbla wa ragonin komkesa gatab ke. Ɨ Yonggyam komkesa wɨn kɨma.
17Kon Polten koinajog yɨm kae yɨrɨken simesime yɨtkak. Kon ɨja emb jɨ komkesa koina leta petɨrɨnd odede yɨtkak yoramitenenyɨn ongwatam mal da ɨtemb re koina ɨrɨki leta e. Sɨ kon ɨtemb yɨrɨken dɨkɨnd.
18Mera Yonggyam Yesu Kerisomna wurar komkesa wɨn kɨma.