Text copied!
CopyCompare
Xasasti talacaxlan - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nata̠lán, a̠huatá tu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios caj quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ u̠má xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ aquinín cliakchu­hui̠­na­ma̠­náhu la̠li̠­huán nac­ma̠­la­ka­pun­tu­mi̠­yá̠hu nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú y li̠pa̠­xúhu caca̠­naj­lá­calh chuná cumu la̠ hui­xinín li̠pa̠­xúhu ca̠naj­látit acxni̠ cca̠­liakchu­hui̠­nanín.
2Cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios la̠qui̠ naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n y ni̠tu̠ naquin­ca̠t­la­hua­niyá̠n tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Jesús y luu li̠xcáj­nit tali̠­ca­tzi̠y.
3Aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán xli̠­ca̠na ma̠kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y y aquit cca­tzi̠y pi̠ na̠ naca̠­mak­ta̠­yayá̠n la̠qui̠ chu­na­tiyá aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit y ni̠tu̠ naca̠ak­spu­layá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n.
4Xa̠huachí aquit cli̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán y cca­tzi̠y pi̠ xlá ca̠mak­ta̠­ya­ni̠tán y chu­nacú naca̠­mak­ta̠­ya­le̠ná̠n la̠qui̠ li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ aquinín cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán.
5Pi̠ huá Quim­pu̠­chi­nacán caca̠­mak­ta̠yán la̠qui̠ napa̠x­qui̠­na­ná̠tit chuná cumu la̠ ca̠pa̠x­qui̠­ni̠tán y cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ capa̠­tí̠tit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ pa̠ti̠­yá̠tit chuná cumu la̠ xlá pa̠ti̠­nani̠t.
6Nata̠lán, nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo aquit cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xla­cata pi̠ ni̠ acxtum cata̠­li̠­ca­tzí̠tit para ti̠cu huan pi̠ na̠ li̠pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán pero xlá ni̠ lakati̠y scuja nac xca̠­li̠­ta­scújut, porque xlá ni̠chuná ma̠kan­tax­ti̠ma cumu la̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠tán nala­ta­pa̠­yá̠tit.
7Porque hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit lácu mili̠­la­ta­ma̠tcán chuná cumu la̠ aquinín cca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán; hasta la̠ta xac­la­ma̠­náhu nac milak­sti̠­pa̠ncán ne̠c­xnicú caj luu chu­natá xacuila̠­náhu para ni̠ xac­scujui.
8Na̠chuná xla­cata quin­ta­huajcán, ni̠para cha̠tum tícu caj chu­natá cla­ka­hua­ni̠­táhu xtahuá para ni̠ cxo­ko­ni­ni̠­táhu, huata aquinín cscuj­ni̠­táhu ma̠squi ca̠cu­huiní xa̠hua ca̠tzi̠sní la̠qui̠ ni̠ti̠ caj chu­natá nac­ma̠aklhu̠­hui̠­yá̠hu xla­cata hua̠ntu̠ xac­mac­la­cas­qui­ma̠­náhu xcha̠­liyá̠n nac milak­sti̠­pa̠ncán.
9Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ aquinín luu xquin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nac­ca̠s­qui­niyá̠n hua̠ntu̠ xac­mac­la­cas­qui­ná̠hu pero ni̠chuná ctla­huáhu, huata aquinín ma̠n ctzu­cúhu scu­já̠hu la̠qui̠ chuná nac­ca̠­li̠­ma̠­si­yu­niyá̠n lácu hui­xinín mili̠­la­ta­ma̠tcán.
10Y xa̠huachí acxni̠ xac­la­ma̠­nan­chá̠hu nac milak­sti̠­pa̠ncán aquinín cca̠­ma̠x­quí̠n u̠má li̠ma̠­peksí̠n: “Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ni̠ scuj­putún pus ni̠ mini̠niy cahuá̠yalh.”
11Pero ma̠squi chuná cti­ca̠­li̠­ma̠­peksí̠n aya cca­tzí̠hu pi̠ maka­pi­tzí̠n hui­xinín hua̠nti̠ tala­má̠­nalh y ni̠tu̠ tali̠s­cuj­má̠­nalh hua­tiyá pi̠ chuná talh­qui­tit­ni­má̠­nalh.
12Nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo aquinín cli̠­ma̠­pek­si̠­yá̠hu xli̠­hua̠k tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ni̠tu̠ tali̠s­cuj­putún xla­cata pi̠ niaj picutá catalh­qui­tít­nilh huata aksti̠tum cata­lí̠s­cujli la̠tachá túcuya̠ ta­scújut la̠qui̠ chuná nata­ka­lhi̠y hua̠ntu̠ nata­mac­la­ca­squin­ti̠­lhay cha̠­liyá̠n xta­huajcán.
13Nata̠lán, ne̠c­xnicú cali̠t­la­kuántit la̠ta li̠pa̠­xúhu la̠mak­ta̠­ya­yá̠tit.
14Pero para tícu ni̠ ma̠t­la̠nti̠y y ni̠ tla­huay hua̠ntu̠ aquinín cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n nac eé carta li̠huana̠ cala­ka­pástit tícuya̠ cris­tiano y sta­lanca cama̠­si­yu­nítit pi̠ ni̠ acxtum li̠ca­tzi̠­yá̠tit la̠qui̠ nala­ca­ma̠­xanán.
15Pero ni̠ casi̠­tzi̠­nítit huata li̠pa̠­xúhu cumu la̠ li̠na­ta̠lán cama̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit.
16Cla­cas­quín pi̠ hua­tiyá Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo hua̠nti̠ ma̠sta̠y tla̠n latáma̠t caca̠­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu latáma̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú y la̠tachá nícu hui­xinín lapá̠tit nahuán anka­lhi̠ná caca̠­ta̠­la­tamá̠n Quim­pu̠­chi­nacán.
17Aquit Pablo hua̠nti̠ luu li̠pa̠­xúhu cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n, y ma̠n qui­macán cli̠­tzokma u̠má a̠huatá letra, chuná cumu la̠ cfir­mar­li̠ma, porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aquit cca̠­tzoka quin­cartas hua̠k chuná la̠ eé cli̠­ma̠akas­putuy quin­ta­chu­huí̠n.
18Cla­cas­quín pi̠ huá Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín.