Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Tɛsɑlonikɑ II

Tɛsɑlonikɑ II 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye n tie nɛɡibu, i sun kɑnɑru kuo kpɑ Yinnin ɡɑri yi wɑ yi kpɑrɑrɑ fuuku, kpɑ yi n yiiko mɔ nɡe mɛ yi kuɑ bɛɛn suunu sɔɔ.
2I mɑɑ kɑnɑru koowo kpɑ Gusunɔ u sun wɔrɑ tɔn kɔ̃so wiru sɑribɑn nɔmɑn di, domi n ǹ tɔmbu kpuro bɑ ɡɑri yi nɑɑnɛ dokemɔ.
3Adɑmɑ Yinni u sɑ̃ɑ bɔrɔkini. U koo bɛɛ tɑ̃sisiɑ kpɑ u bɛɛ kɔ̃su tɔn kɔ̃so win sɔ̃.
4Yinni u derɑ sɑ bɛɛ nɑɑnɛ sɑ̃ɑ. Sɑ yɛ̃ mɑ i mɔ̀ ye sɑ bɛɛ yiire, mɛyɑ i ko n mɑɑ mɔ̀ i n dɔɔ.
5Kpɑ Yinni u de bɛɛn bwisikunu nu n woo Gusunɔn kĩru ɡiɑ kɑ mɑɑ Kirisin tɛmɑnɑbu sɔɔ.
6Nɛɡibu, kɑ Yinni Yesu Kirisin yĩsiru sɑ bɛɛ yiiremɔ, i nɑɑnɛ dokeo bɑɑwure ɡɔwo wi u sɑ̃ɑ ɡɑru koo sɑri mɑ u ǹ sɔ̃ɔsinu swĩi ni sɑ bɛɛ wɛ̃.
7Bɛɛn tii i yɛ̃ mɛ n weenɛ i bɛsɛn dɑɑ sɑɑri. Domi sɑ ǹ kue ɡɑru koo sɑribɑ bɛɛn suunu sɔɔ.
8Sɑ ǹ ɡoon dĩɑnu di sɑ kun nin ɡobi kɔsie, ɑdɑmɑ sɑ sɔm sɛ̃sɔɡiru kuɑ bururu kɑ yokɑ sere sɑ wɑsirɑ kpɑ su ku kɑ ko ɡoon sɔmunu.
9N ǹ mɔ sɑ ǹ yen yiiko mɔ, ɑdɑmɑ sɑ kĩwɑ bɛsɛn tii su bɛɛ kom ɡem sɔ̃ɔsi mɛ i ko sɑɑri.
10Sɑnɑm mɛ sɑ wɑ̃ɑ bɛɛn mi sɑ bɛɛ yiire sɑ nɛɛ, wi u kun kĩ u sɔmburu ko, n ǹ mɑɑ weenɛ yɛ̃ro u di.
11Wee, sɑ nuɑ mɑ bɛɛn ɡɑbu bɑ sɑ̃ɑ yikurobu be bɑ kun ɡɑru mɔ̀ mɑ n kun mɔ ɡɑri wɔbiɑ wɔribu.
12Sɑ tɔn ben bweseru yiiremɔ sɑ bu suuru kɑnɑmɔ Yinni Yesu Kirisin sɔ̃, bu de bu sɔmburu ko lɑɑkɑri sɔɔ kpɑ bu ben tii diisiɑ.
13Adɑmɑ bɛɛ nɛɡibu, i ku wɑsirɑ kɑ ɡeɑn kobu.
14Goo ù n yinɑ u ɡɑri yi mɛm nɔɔwɑ yi sɑ yoruɑ tire teni sɔɔ, i n nùn lɑɑkɑri sɑ̃ɑ kpɑ i kun mɑɑ ɡɑ̃ɑnu mɔɔsinɛ kɑ wi, n wɑ sekuru tu nùn mwɑ.
15I ku nùn ɡɑrisi nɡe yibɛrɛ, ɑdɑmɑ i nùn swɑɑ sɔ̃ɔsio mɛro bisi bisikum.
16Yinni wi u rɑ ɑlɑfiɑ wɛ̃ u bɛɛ ɑlɑfiɑ kɛ̃ sɑɑ bɑɑyere ye n bɛɛ deemɑ kpuro sɔɔ kpɑ u n kɑ bɛɛ kpuro wɑ̃ɑ.
17Kɑ nɛn tiin nɔmuwɑ nɑ yeni yoruɑ. Nɛ Pɔlu nɑ bɛɛ tɔburɑ. Yerɑ n sɑ̃ɑ nɛn yĩreru nɛn tirenu kpuro sɔɔ.
18Nɛn yorɑ mi. Kpɑ bɛsɛn Yinni Yesu Kirisin durom mu n kɑ bɛɛ kpuro wɑ̃ɑ.