Text copied!
CopyCompare
Jisas Klays Takaw Teplep Ne - 2 Tesalonayka

2 Tesalonayka 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mam ay sɨkop, takaw kɨdek mɨñɨl agɨnɨgobun. Nɨbi God nop agnɨgɨlɨg mɨdem, ne chɨnop gɨñɨnɨmuŋ. Gɨñek, Bɨawl takaw ne ak agñon, kasek kɨd kɨd amnɨmuŋ. Anɨgɨl amek, nɨbi ned takaw anɨb ak nɨŋɨd dɨl Bɨawl nop tep apek tek, mɨñɨl binɨb man okok kɨli abe nɨŋɨd dɨl nop tep agɨnɨgel.
2Pen tap olap nop agnɨgem, bɨ tɨmel kɨli gɨtep ma gɨpal okok, chɨnop tap olap gɨnɨgel tek ma lɨnɨmuŋ. Taynen? Binɨb kuŋay yɨbɨl Bɨawl nop gos ma lɨnepal.
3Pen Bɨawl ne tap nɨŋɨd nep ak gin agɨl gɨnɨgab. Nɨbop kɨles ñɨl kod mɨdaknɨŋ, Satan nɨbop gɨ tɨmel gɨnɨmuŋ tek ma lɨnɨgab.
4Pen Bɨawl chɨnop gos ñek nɨŋɨd, apun adek ak nɨbi nɨŋɨd adek anɨb ak nep gebɨm. Kɨdek abe anɨb ak nep gɨnɨgabɨm.
5Bɨawl Jisas Klays nop agnɨŋɨd apun, Kɨlop gos tep ñenɨmɨn, God ne binɨb mapen lup tek nɨŋɨd, kɨli abe gɨnɨgel apun. Pen nad yul awl dɨnak ak God takaw ne ma kelɨgɨnak tek nɨŋɨd, kɨli abe gɨnɨgel apun.
6Mam sɨkop, Bɨawl chɨn Jisas Klays agñɨnɨmɨb agak tek nɨbop agobun. Binɨb Klays yɨl mɨdebal ogɨnap, kɨli wog ma gɨl yokɨp yɨbɨl mɨdɨl, pel apun tek ma genɨgel, kɨli ayɨp takaw dayday ma agɨnɨmɨb.
7Nɨbi ke nepɨm, chɨn nɨb ayɨp mɨdɨl golɨgɨpun adek ak genɨmɨb, tep gɨnɨgab. Chɨn yokɨp ma yolɨgɨpun.
8Binɨb ogɨnap tap mɨdup kɨlop yokɨp ma dolɨgɨpun. Subnab maynab ayaŋ kɨles chɨn ak ke gɨl tɨŋɨl yɨpɨl gɨl, tap keke okok dɨl tap mɨdup ñɨbolɨgɨpun.
9Chɨn bɨ Jisas takaw nop dad ameb okok mɨdobun tek, nɨbop agnɨŋɨd tap monmon dɨl ñɨbɨnop ak pen, nɨbop kanɨb tep adek ak yomon nɨgɨnɨmɨb agɨl, ke tɨŋɨl yul gɨl tap ñɨbolɨgɨpun.
10Pen nɨb ayɨp mɨdɨl kɨles gɨl agɨnok, Binɨb wog ma gɨpal okok tap ma ñɨŋɨnɨgel agɨnok ak, nɨbi nepɨm.
11Pen mɨñɨl takaw olap nɨgobun. Binɨb nɨbi ogɨnap wog ma gɨl, yokɨp yɨbɨl mɨdɨlɨg, bɨ ogɨnap tap kɨli gɨpal ak nɨgɨlɨg takaw dɨlɨg apal.
12Bɨawl chɨn Jisas Klays agñɨnɨmɨb agak tek nɨbop agobun. Binɨb anɨb okok kɨlop takaw kɨles gɨl agobun, kɨli wog ke gɨl, tap ñɨbɨlɨg kɨmɨgel mɨdtep gɨnɨgel agobun.
13Pen mam ay sɨkop, taynen wog gɨtep gobun agɨl yɨlɨk ma nɨŋɨd, gɨtep gɨlɨg gem amnɨmuŋ.
14Takaw mɨj tɨkɨl agobun ak, binɨb ogɨnap ma nɨgenɨgel, binɨb anɨb okok kɨlop nɨgtep gɨl takaw dayday ma agɨnɨmɨb. Nɨbi ke mɨdem kɨlop nebeŋ gɨnɨmuŋ.
15Pen kɨlop mɨlɨk ma nɨgɨnɨmɨb. Mam chɨn agɨl agñɨtep gɨnɨmɨb.
16Bɨawl Jisas binɨb kod mɨdek mɨdtep gɨpal ak, nɨbop kod yonɨmuŋ, tɨtay gɨnɨgab ak mɨdtep gɨlɨg yenɨmɨb. Bɨawl nɨbi ayɨp pel yonɨmuŋ.
17Yad Pol. Mɨj awl takaw kɨdek won ak, yad ke tɨkɨl nɨbop ag dɨdeg lebin. Mɨj yad tɨkɨpin okok, mɨdupsek anɨb awl nep tɨkɨpin tek ak nɨm, nɨgɨnɨgabɨm.
18Pen Bɨawl chɨn Jisas Klays ne nɨbop mɨdupsek yɨmug nɨŋɨd gɨtep gɨnɨmuŋ.