Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Tesaloniki Firindena

Tesaloniki Firindena 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɔnxɛn na, nxu ngaxakedenne, ɛ Ala maxandi nxu xa alogo Marigina falan xa xuya ayi, a yi binya alo a ɛ konni kii naxan yi,
2alogo nxu xa xunba muxu kobine nun muxu ɲaxine ma, bayo e birin mi dɛnkɛlɛyaxi.
3Koni Marigin tinxin, a ɛ sɛnbɛ soma nɛn, a yi ɛ ratanga Fe Ɲaxin Kanna ma.
4Nxu laxi ɛ ra Marigini, fa fala nxu ɛ yamarixi naxan na, ɛ na ligama iki, ɛ mɔn luma nɛn a ligɛ.
5Marigin xa ɛ bɔɲɛn ti Alaa xanuntenyaan nun a Muxu Sugandixina tunnafanna ra.
6Ngaxakedenne, nxu ɛ yamarima Marigi Yesu xinli, Alaa Muxu Sugandixina, ɛ makuya ɛ ngaxakedenne birin na naxanye bata e yɛtɛ lu salayani, e mi sigan tima xaranne xɔn ɛ naxanye sɔtɔxi nxu yii.
7Ɛ yɛtɛna a kolon a lan ɛ xa nxu raliga kii naxan yi. Amasɔtɔ nxu mi yi salayaan xan yi ɛ konni.
8Nxu mi muxu yo a donse don nxu mi a saren fi, koni nxu tin nɛn tɔrɔn nun xadanna ma, nxu wali kɔɛɛn nun yanyin na, alogo nxu goronna nama lu ndenden xun ma.
9Na mi na ra fa fala nxu mi nɔɛ na sɔtɛ ɛ yii, koni alogo ɛ xa misaala tongo nxu ma.
10Amasɔtɔ, nxu yi ɛ fɛma waxatin naxan yi, nxu ɛ yamari nɛn fa fala naxan yo mi tinɲɛ walɛ, na nama a dɛge.
11Anu, nxu bata a mɛ a muxuna ndee ɛ yɛ, salantenne nan ne ra, e mi walima fɔ e to fe yibasanni.
12Nxu bata na muxune yamari, nxu yi e ralimaniya Marigi Yesu xinli, Alaa Muxu Sugandixina, a e xa e raxara, e wali alogo e xa e balon sɔtɔ.
13Ɛ tan, ngaxakedenne, ɛ nama tagan fe faɲin nabɛ.
14Xa muxuna nde mi tin falani itoe suxɛ nxu naxanye sɛbɛxi, ɛ na kanna rakɔrɔsi, fefe nama lu ɛ tan nun na kanna tagi, alogo a xa yagi.
15Koni ɛ nama a yatɛ ɛ yaxun na, koni ɛ a rakolon alo ɛ ngaxakedenna.
16Ala xa Marigin bɔɲɛ xunbenla kanna xa bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma waxatin birin nun kiin birin yi. Marigin yi lu ɛ birin xɔn.
17N tan Pɔli yɛtɛɛn nan xɔntɔn xuini itoe sɛbɛxi. N ma taxamasenna nan ito ra n ma kɛdine birin yi, n yii funfun ni ito ra.
18En Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina hinanna xa lu ɛ birin xɔn.