Text copied!
CopyCompare
Habari Ngema - 2 waTesalonika

2 waTesalonika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mwinsho wanduzetu, tilebeleleni duwa ipate habari kuhusu Mwenye yangupe kusikirikana na itukuziwe, kamba vyavikunire paifikire kwenu umwe.
2Tilebeleleni novyo ipate tivushiwe mmakono mwa wacaputu na wabaya, konta siwanu piya wamwamini Mwenyezimungu.
3Fala kamilifu ndi Mwenye, akupani nguvu na akukengerani mbere ya Ibilisi.
4Mwenye ndi atiténza kukwaminini kuwa, vyatukulaizireni, mwankutenda na novyo muzidi kutenda.
5Mwenye akulongozeni roho zenu mumpende Mwenyezimungu na muhitamili kamba vyahitamilire Almasihi.
6Sambi wanduzetu, tukulaizirani kwa mamulaka a Mwenye Insa Almasihi, watanukeni wanduzetu wekare bure, sawafulata tabiya zatiwafundire ofwe.
7Kamana umwe mukwijiwa sana-sana kuwa mujuzi mutifulatize ofwe konta patikiwa onse, atíkare bure.
8Wala atirire cakurya ca munu mmojawapo satiripire. Ila titabika na tishugulika usiku na nsana tikikola kazi, ipate musiremeriwe nofwe.
9Siyo kuwa atikiwa nawo haki yakupokerera luziki renu, fala tikisakula tukolotereni nfano mutifulatize.
10Anta patikiwa nomwe, tukulaizirani javi: “Saasaka kukola kazi onse, aana haki ya kurya.”
11Kamana tankusikira kuwa kati yenu umwe, wawapo wamojawapo wekare bure sawakola kazi, ila wápita wakizudari vinu vya wenziwawo.
12Ewo wanu‑wo tiwalaizira na tiwarimbisa myoyo, julu ya mamulaka atípa Mwenye Insa Almasihi, kuwa watengemane wakore kazi, wapate luziki rawo wanyewe.
13Na umwe wanduzetu, musisokeziwe kutenda meema.
14Ikiwa kawapo munu akatála kufulata shuruti zetu za eyi waraka‑yi, mmoloteni na muntanuke ipate awone haya.
15Fala musinture kuwa aduwi wenu, ila nsutumuni kamba nduyenu.
16Mwenye mwanyewe, vyaari nviriro wa salama, daima akupeni salama yake kwa namuna piya. Mwenye awe pamoja namwe piya.
17Sambi, omi Paulu nukuperekerani salamu, nandika na nkono wangu. Eyi ndi alama nkati ya piya waraka zangu kuwa omi ndi nipereke.
18Rehema ya Mwenye wetu, Insa Almasihi, iwe nomwe piya.