Text copied!
CopyCompare
Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi - 2 Təsalonaikə

2 Təsalonaikə 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Inu naunun nəghatiən. Otəfaki o tɨmahal məmə nəghatiən rəha Iərmənɨg otuvən uəhai əmə ikɨn mɨn rəfin, kəni nətəmimi okotɨsiai motohtəu=pən, təhmen əmə e təmah nətəm nəmotɨsiai in məutohtəu=pən.
2Kəni otəfaki o tɨmahal məmə Uhgɨn otos rəkɨs itɨmahal o nətəm kotərah, mətəu-inu səniəmə nətəmimi rəfin kəutəhatətə e Iərmənɨg.
3Mətəu Iərmənɨg, nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni in otol itəmah nəkotəsanən, kəni mateh vivi itəmah o Setən məmə otəsərəkɨniən itəmah.
4Kəni kitah kotəhrun vivi e Iərmənɨg məmə rəueiu itəmah nautol nati nak itɨmahal iəmhləni=pɨnə kəm təmah, kəni onəkotəkeikei mautol lankonu.
5Pəh Uhgɨn otit nɨkitəmah e suaru rəha nolkeikeiən rəha Uhgɨn mɨne noliən rəha Krɨsto o nəhtul əskasɨkiən nian nərahiən otuva.
6Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, iəhləni əskasɨk kəm təmah məmə nəkotəhtul isəu o piatah mɨn iətəm kautol noliən rəha nəlpahiən, kəni məsotatɨgiən mətɨtəu=pən nəgətuniən iətəm nəmotos o tɨmahal.
7Itəmah aru nəkotəhrun məmə nəkotəkeikei məutohtəu=pən noliən iətəm iəmahlol. Nian iəməhlatɨg kitah min itəmah, iəməsləlpahiən,
8kəni iəmlos nəhmtɨ nauəniən o nətəmimi, iəməslos əpnapɨniən. Mətəu iəmahlol uək pɨk, lapɨn mɨne lənian, iəmahlol uək e nəhlmɨtɨmahal mahlos məni o nauəniən məmə iəsləfɨnəiən uək əskasɨk o təmah e nehiən itɨmahal.
9Təhruahru o təmahal məmə iəklətapuəh o təmah məmə nəkoteruh itɨmahal, mətəu itɨmahal iəməsloliən lanəha mətəu-inu itəmahal iəklolkeikei məmə iəkləgətun itəmah e noliən iətəm təhruahru məmə nəkotohtəu=pən.
10Kəni nian iəməhlatɨg əha kitah min itəmah, iəmhləfɨnə lou u məmə, “Nəmə iətəmi təlpah, kəni kəsəfəniən nauəniən kəm in.”
11Iəhləni lanu mətəu-inu iəmlətəu məmə nətəmimi nəuvein ko itəmah min ilah kəutəlpah, ilah kəsotoliən uək kəti, ilah kəutəfən rəhalah kərəsei məmə kotəu rəkɨs nəghatiən mɨn lan, mətəu kəsotoliən uək.
12E nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, iəhləni kəni məhləkeikei kəm nətəmimi iətəm kotol lanəha məmə okotəkeikei motəpəh negəsiən motatɨg mətɨg əmə, kəni motol uək o nətəouiən nauəniən nɨglah
13Kəni itəmah piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, sotəpəouiən e noliən nati əhruahru.
14Nəmə nətəmimi nəuvein kəsotohtəu-pəniən rəhatɨmahal nəghatiən e nauəuə u, kəni nəkotəkeikei motol məmə nətəmimi okotəhrun məmə ilah pəh. Kəni məsotəghatiən agɨn kəm lah pəh nəkotol ilah kotaulɨs o nəlpahiən rəhalah.
15Mətəu nəsoteruhiən ilah məmə rəhatəmah tɨkɨmɨr mɨn, mətəu ilah piatəmah mɨn, kəni təuvɨr məmə nəkotagət asoli e lah məmə okotair asoli e rəhalah nətəlɨgiən.
16Kəni pəh Iərmənɨg rəha nəməlinuiən, in pɨsɨn əmə otəfɨnə nəməlinuiən nian rəfin e noliən mɨn rəfin. Pəh Iərmənɨg tətatɨg itəmah min itəmah.
17Iəu Pol, iatos pen mətətei əmə e nəhlmək nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah. Kəni e nauəuə mɨn rəfin iəkətei lanu məmə nəkotəhrun in rəhak nauəuə. Inu noliən rəha nəteiən rəhak.
18Pəh rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.