Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Dauda tɛn gɛ́ sa'oriki Aimɛlɛki kĩnaa Nↄbu, Aimɛlɛki pìi bò à gɛ̀ɛ à daalɛ. Vĩna a kũ̀, akũ à a là à pì: Bↄ́ mɛ́ à tò ntɛn kure ndo, gbɛ̃ke kú kũnworoo?
2Dauda wèa à pì: Kína mɛ́ à zĩ dàmɛnɛ, à pì màsun tó gbɛ̃ke yã kũ a dìtɛmɛnɛ à ma zĩ mà kɛ dↄ̃ro. Akũ o gu dàkↄ̃nɛ kũ ma ìbanↄ ò domɛnɛ arɛ.
3Pↄ́ble kpaten ń vĩ la teraa? Ǹ ma gba burodi mɛ̀n sↄↄro kesↄ̃ pↄ́ kũ ń vĩ pínki.
4Akũ sa'oriki pìi pì: Burodi pã kunlo, séde pↄ́ kũ ò kàtɛ Ludanɛ baasiro. Tó n gbɛ̃nↄ dí kakara kũ nↄgbɛ̃oro, mani kpámma.
5Akũ Dauda pìnɛ: À de lɛ kↄ̀, ó ó zĩda kũna nↄgbɛ̃nↄ yã musu, lákũ odì kɛ nà gbasa ò da zĩ̀kazɛn. Ma gbɛ̃nↄ mɛ̀nↄn gbãsĩro. Bee gↄrↄ kũ ótɛn pↄyeina táa o, òdigↄ̃ gbãsĩro, atɛ̃nsa tá kũ ótɛn o gbãra.
6Akũ sa'oriki pìi Luda burodii sɛ̀ à kpàa, zaakũ burodi ke kú gwero, sé pↄ́ kũ ò kàtɛ Ludanɛ. Òdi burodii pì sɛ́ Dikiri arɛmɛ, akũ òdi a lilin kɛ kũ burodi dufuo.
7Solu ìbanↄ doke kú gwe gↄrↄ pìia, a tↄ́n Doɛgi. Ɛdↄmu burimɛ, àkũ mɛ́ à Solu sãdãrikina ũ.
8Akũ Dauda Aimɛlɛki là à pì: Ń sári ke fɛ̃nɛda vĩ la yá? Mádi le ma a fɛ̃nɛda ke gↄ̃kɛbↄ ke sɛ̀ro, zaakũ kína zĩ pìi dàmɛnɛ likalikamɛ.
9Sa'oriki pìi wèa à pì: Filisitini kũ n dɛ̀ Ela guvutɛn Gↄlaya fɛ̃nɛda kú la. À kú uta lokomma kpɛ, biza fĩfĩa. Tó ń yei, ǹ sɛ́, zaakũ a pãnde kú la doro, séde abirekũ. Akũ Dauda pì: Ǹ kpáma, a sára kunlo.
10Dauda bàa lɛ̀ Solunɛ zĩ birea, à tà Gata kína Akisi kĩnaa.
11Akũ Akisi ìbanↄ pìnɛ: Isarailanↄ bùsu kína Daudan díroo? Àkũmɛ òdi ũ wã ò lɛ̀ sí a yã musuroo? Òdi pi: Solu gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ wàa sↄsↄↄro, Dauda sↄ̃ dúbu lɛu ũgbangba.
12Yã pì Dauda kũ̀ gbãna, àtɛn vĩna kɛ Akisinɛ manamana.
13Akũ à a zĩda lìtɛ, àtɛn ĩadeyãnↄ kɛkɛ ń wára. À ↄgbɛ gàtɛgatɛ bĩni zɛ́ gbànↄa, à tò lɛ́'i dà a lɛ́kãsãa.
14Akũ Akisi pì a ìbanↄnɛ: À gwa! Gbɛ̃ pì bi ĩademɛ. Bↄ́yãin a a sɛ̀ a su kãao ma kĩnaaa?
15Ĩadenↄ kĩ̀amamɛɛ, akũ a gbɛ̃ pìi sɛ̀ a su kãao ma kĩnaa de a ĩadeyãnↄ kɛkɛmɛnɛ yá? Ani le à gɛ̃ ma ↄnnlo.