Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ò ò Daudanɛ ò pì: Ǹ gwa, Filisitininↄ tɛn zĩ̀ ká kũ Kɛiladenↄ, òtɛni ń pↄ́wɛnↄ nakↄ̃a.
2Akũ Dauda gbɛ̀ka Dikiria à pì: Mà gɛ́ mà lɛ́tɛ Filisitini pìnↄan yá? Akũ Dikiri pìnɛ: Ǹ gɛ́ ǹ lɛ́tɛḿma ǹ Kɛiladenↄ sura ba.
3Akũ Dauda gbɛ̃nↄ pìnɛ: Lákũ vĩna tɛni ó kũ Yudanↄ bùsun la nà, óni fↄ̃ ò gɛ́ ò zĩ̀ ká kũ Filisitininↄ Kɛila yá?
4Dauda ɛ̀ra à gbɛ̀ka Dikiria dↄ, akũ Dikiri pìnɛ: Ǹ futɛ ǹ gɛ́ Kɛila, zaakũ mani Filisitininↄ nannɛ n ↄĩ.
5Akũ Dauda gɛ̀ɛ Kɛila kũ a gbɛ̃nↄ, à zĩ̀i kà kũ Filisitininↄ, akũ à ń pↄ́kãdenↄ sìḿma. À Filisitininↄ dɛ̀dɛ dasidasi, akũ à Kɛiladenↄ sura bà.
6Kũ Aimɛlɛki nɛ́ Abiata bàa lɛ̀ àtɛn gɛ́ Dauda kĩnaa yã, à a sa'o'uta kũna, akũ à gɛ̀ɛo Kɛila.
7Kũ Solu mà Dauda gɛ̀ɛ Kɛila, à pì: Luda gìimɛ, akũ à a nàmɛnɛ ma ↄĩ, zaakũ à a zĩda tàta wɛ̃tɛ bĩnide gũmmɛ.
8Solu a zĩ̀karinↄ kàkara ń pínki, de ò gɛ́ Dauda kagura kɛ kũ a gbɛ̃nↄ zaa Kɛila.
9Kũ Dauda mà Solu tɛni a vãni kpákũsũ kãao, akũ à pì sa'ori Abiatanɛ à mↄ́ kũ sa'o'utao.
10Akũ Dauda pì: Dikiri Isarailanↄ Luda, makũ n zↄ̀bleri ma mà Solu tɛn zɛ́ wɛ́tɛ à su Kɛila à wɛ̃tɛ díkĩna kakatɛ ma yãi.
11Kɛiladenↄ ni ma kpáan yá? Solu ni su la lákũ ma mà nàn yá? Dikiri Isarailanↄ Luda, ǹ o makũ n zↄ̀bleriinɛ. Akũ Dikiri pìnɛ: Ani su.
12Akũ Dauda a là dↄ: Kɛiladenↄ ni ma kpáa kũ ma gbɛ̃nↄn yá? Akũ Dikiri pì: Oni á kpáamɛ.
13Akũ Dauda kũ a gbɛ̃nↄ fùtɛ, ò kà gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃ taka bà. Kũ ò bò Kɛila, akũ òtɛn gɛ́ gu kũ guo. Kũ Solu mà Dauda bò Kɛila, adi gɛ́ gwe doro.
14Dauda kú zɛki gbãnan gbárannan Zifi bùsu sĩ̀sĩden. Lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà Solu dìgↄ̃ a wɛtɛ à dɛ, ama Luda dí Dauda nanɛ a ↄĩro.
15Gↄrↄ kũ Dauda kú Zifi bùsu líkpɛn, à mà Solu kũ a gbɛ̃nↄ tɛn su a dɛ.
16Akũ Solu nɛ́ Yonatã fùtɛ à gɛ̀ɛ à Dauda lè zaa líkpɛ pìn, à a gbà swɛ̃̀ɛ kũ Luda tↄ́o.
17À pìnɛ: Ǹsun tó vĩna n kũro, zaakũ ma de ni le à ↄ nammaro. Mↄkↄ̃n mɛ́ ĩni kí ble Isarailanↄa, makũ sↄ̃ manigↄ̃ de n plade ũ. Ma de pì abirekũ dↄ̃ se.
18Akũ ò yã yĩ̀ kũ kↄ̃o ń pla Dikiri arɛ. Dauda gↄ̃̀ líkpɛn gwe, akũ Yonatã tà bɛ.

19Abire gbɛra Zifidenↄ gɛ̀ɛ ò Solu lè Gibɛa ò pì: Dauda utɛna ó bùsun sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu. À kú líkpɛn Akila sĩ̀sĩgɛrɛɛi Yɛsimↄ gɛ̀nↄmidↄki kpa.
20Kína, gↄrↄ kũ ń yei pínki, ǹ su gwe, óni a kpámma.
21Akũ Solu pì: Dikiri arubarika daágu kũ a ma wɛ̃nda gwà yãi.
22À tá à ɛra à soru kɛ. À gu kũ àdi gɛ́n gbɛkagbɛka kũ gbɛ̃ kũ ò a ènↄ, zaakũ ma mà ò pì, a ↄ̃ndↄ̃ bi ↄ̃ndↄ̃nlo.
23À gbɛkagbɛka de à le à a utɛkinↄ dↄ̃ pínki, à ɛra à su à ma le, de mà a yã ma sãnsãn, mani gɛ́ kãáo. Tó à kú á bùsun gwemɛ, mani pɛ́tɛi Yuda burinↄ tɛ́ pínki.
24Akũ ò dà zɛ́n, ò dò Solunɛ arɛ gɛna Zifi. Dauda kũ a gbɛ̃nↄ sↄ̃ ò kú Maↄni gbárannan sɛ̃̀ntɛ Yɛsimↄ gɛ̀nↄmidↄki kpa.
25Kũ Solu kũ a gbɛ̃nↄ tɛn su pɛ́tɛi, à a baaruu mà, akũ à kìpa kpi pìia à gɛ̀ɛ à kú Maↄni gbárannan. Kũ Solu mà, akũ à pɛ̀tɛi Maↄni gbárannan gwe.
26Solunↄ tɛn táa o kpi kpɛ dire kpa, Daudanↄ tɛn táa o a kpɛ la kpa, òtɛn wã òtɛn bàa lɛ́ Solunɛ. Gↄrↄ kũ Solu kũ a gbɛ̃nↄ tɛn lika Daudanↄi ò ń kũ,
27akũ gbɛ̃ke sù à baaruu kpà Solunɛ à pì: Ǹ kɛ likalika, Filisitininↄ sù ò lɛ̀tɛ ó bùsuua.
28Akũ Solu pɛtɛna Daudaii tò, à gɛ̀ɛ Filisitininↄ le. Abire yãi òdi gu pì sísi Kↄ̃kpaatɛkpi.
29Abire gbɛra Dauda bò gwe à gɛ̀ɛ à vùtɛ sɛ̃̀ntɛpↄrↄtu, gu kũ òdi pi Ɛngɛdi.