Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Dauda yã ò kũ Soluo à làka, akũ Yonatã gbɛ̃nna kpà kãao à yei lán a zĩda wɛ̃̀ndii bà.
2Zaa zĩ birean Solu a dìtɛ a bɛa, adi we à tá a de bɛa doro.
3Yonatã yã yĩ̀ kãao kũ à yei lán a zĩda wɛ̃̀ndii bà yãi.
4Akũ à a arukĩmba kũ à dana bò à a gbà kũ a zĩ̀ka'utao kũ a fɛ̃nɛdao kũ a sáo kũ a asaao.
5Gu kũ Solu Dauda gbàrɛn zĩ̀ ká pínki, àdi sa'a kɛmɛ, akũ à a dìtɛ zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. A yã dì kɛ gbɛ̃ sĩnda pínkinɛ nnamɛ kũ Solu ìbanↄ ń pínki.
6Kũ zĩ̀karinↄ tɛn su Dauda Filisitini pì dɛnaa gbɛra, nↄgbɛ̃nↄ bò Isaraila wɛ̃tɛnↄ gũn pínki, ò gɛ̀ɛ da ń kína Solulɛ, òtɛn lɛ̀ sí òtɛn ũ wã, òtɛn gã̀gã lɛ́ òtɛn pↄnna kɛ òtɛn sɛ̀kɛrɛ pá.
7Òtɛn lɛ̀ sí òtɛn dↄkↄ̃nɛ, òtɛn ũ wã òtɛn pi: Solu gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ wàa sↄsↄↄro, Dauda sↄ̃ dúbu lɛu ũgbangba.
8Yã pìi kɛ̀ Solunɛ ĩni manamana, akũ a pↄ fɛ̃̀ à pì: Ò dúbu lɛu ũgbangba kpà Daudaa, makũ sↄ̃ wàa sↄsↄↄro. Kpata mɛ́ à gↄ̃̀ à sí sà.
9Zaa zĩ birean à nɛ̀sɛgↄ̃baa kpà kãao.
10Kũ gu dↄ̀, akũ Luda tò Solu tãna pãsĩ pìi dìa, àtɛn yã ya a kpɛ́n, akũ Dauda a mↄrↄↄ sɛ̀, àtɛn lɛ́ lákũ àdi lɛ́ nà. Solu a sári kũna,
11akũ à a gbã̀o, àtɛn da áni Dauda páo de à nakↄ̃a kũ gbĩ̀io. Akũ Dauda a zĩda gbã̀tɛnɛ gɛ̃̀n pla.
12Solu tɛn vĩna kɛ Daudanɛ kũ Dikiri kú kãao akũsↄ̃ à pã kpàai yãi.
13Akũ à pɛ̀ Daudaa a kia, à a dìtɛ zĩ̀kari gbɛ̃nↄn wàa sↄↄronↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. Àkũ mɛ́ àdigↄ̃ tɛ́ńnɛ arɛ zĩ̀lan.
14Gu kũ à gɛ̀ɛn pínki àdi sa'a kɛmɛ, kũ Dikiri kú kãao yãi.
15Kũ Solu è àdigↄ̃ sa'a le, akũ à vĩna kɛ̀nɛ de yãla.
16Isarailanↄ kũ Yudanↄ sↄ̃ ò ye Daudai ń pínki, kũ àdigↄ̃ tɛ́ńnɛ arɛ zĩ̀lan yãi.
17Akũ Solu pìnɛ: Mani ma nɛ́nↄgbɛ̃ káaku Mɛraba kpámma nↄ ũ. Ǹ wↄ́rↄgↄ kɛ ǹ Dikiri zĩ̀ kámɛnɛ. Zaakũ Solu laasun lɛ̀ à pì: Mani ↄ kɛaro, Filisitininↄ mɛ́ oni a dɛ.
18Akũ Dauda pìnɛ: Dín ma ũu? Dín ma bedenↄ kũ ma de burinↄ ũ kũ mani gbasa mà gↄ̃ n anzure ũu?

19Kũ Mɛraba kà ò a kpá Daudaa, akũ Solu a kpà Mɛↄla gbɛ̃ Adariɛlia.
20Solu nɛ́nↄgbɛ̃ Mikala ye Daudai. Kũ ò yã pìi ò Solunɛ, à kɛ̀nɛ nna
21à pì: Mani a kpáamɛ, ani gↄ̃nɛ tankutɛ ũ, Filisitininↄ ni a dɛ. Akũ à pì Daudanɛ: Ĩni ma nɛ́ pãnde e ǹ sɛ́ sà.
22Akũ à pì a ìbanↄnɛ: À yã o Daudanɛ asiri gũn, à onɛ a yã kàmagu akũsↄ̃ ma ìbanↄn yei ń pínki. À ma nɛ́nↄgbɛ̃ sɛ́.
23A ìbanↄ yã pìi dà Daudanɛ a sãn, akũ à pìńnɛ: Gↄ̃na kína nɛ́ zã ũ bi yã aragan yá? Takasidemɛ ma ũ, dí mɛ́ à ma dↄ̃ↄ?
24Kũ Solu ìbanↄ sù, ò Dauda yã pìi bàbanɛ.
25Akũ Solu pì: À onɛ má ye anzure pↄ́keiro, séto à fĩna bomɛnɛ ma ibɛrɛ Filisitininↄa, à sumɛnɛ kũ ń gyↄfↄrↄnↄ mɛ̀n basↄↄro. Àtɛn da Filisitininↄ ni a dɛmɛ.
26Kũ ìbaa pìnↄ yã pìi bàba Daudanɛ, gↄ̃na kína nɛ́ zã ũ kɛ̀nɛ nna sà. Ari nↄ pì sɛ́gↄrↄ gↄ̃ gɛ́ ká,
27Dauda kũ a zĩ̀karinↄ fùtɛ ò gɛ̀ɛ ò Filisitininↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃nↄn wàa do, akũ à sù kũ ń gyↄfↄrↄnↄ à kpà kínaa pínki, de à le à gↄ̃ a nɛ́ zã ũ yãi. Akũ Solu a nɛ́ Mikala kpàa nↄ ũ.
28Kũ Solu è lɛ, à dↄ̃̀ kũ Dikiri kú kũ Daudao akũsↄ̃ a nɛ́ Mikala yei,
29akũ a vĩnakɛnanɛɛ kàra, à gↄ̃̀ a ibɛrɛ ũ ari à gɛ̀ɛ gào.
30Gↄrↄ kũ Filisitini kínanↄ tɛn bↄtɛ ò gɛ́ zĩ̀ ká, Dauda dì sa'a le de Solu ìba kparanↄla, akũ à tↄ́ bò manamana.