Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisitininↄ ń zĩ̀karinↄ kàkara, òtɛn zĩ̀ soru kɛ Soko, Yudanↄ bùsun, akũ ò bùraa kàtɛ Ɛfɛsi Damimu, Soko kũ Azekao dagura.
2Solu kũ Isarailanↄ sↄ̃ ò kↄ̃ kàkara ò bùraa kàtɛ Ela gusaran, òtɛn soru kɛ ò gɛ́ Filisitininↄi kũ zĩ̀io.
3Filisitininↄn kú sĩ̀sĩia dire kpa, Isarailanↄn kú sĩ̀sĩia la, guvutɛ kú ń dagura.
4Akũ Gata gↄ̃sa gbãna kũ òdi pinɛ Gↄlaya bò Filisitininↄ bùran. A gbã̀na kà gã̀sãkuru suddo.
5À mↄ̀gotɛ̃ fùra kuna, à mↄ̀gotɛ̃ uta kũ à de lán kpↄ̀tɛkɛɛ bà dana kũ a tìkisii kà kiloo baaakↄ̃.
6À mↄ̀gotɛ̃ sòkoto yĩna dↄ, akũsↄ̃ à mↄ̀gotɛ̃ sári lɛ̀kɛtɛ lokona a kpɛ kpa.
7À sári sↄ̃ntɛ kũna, a pá de lán bizatãri gòdo lí bà. A wɛ́ tìkisii kà kiloo suppla. A sɛ̃gbakosɛri tɛ́ a arɛ.
8Gↄlaya zɛ̀ à lɛ́ zù Isaraila zĩ̀karinↄi à pì: Bↄ́ yã mɛ́ à tò a bↄtɛ kũ zĩ̀ioo? Á dↄ̃ kũ Filisitinimɛ ma ũroo? Ákↄ̃nↄ sↄ̃, Solu zↄ̀nↄn á ũ. À gbɛ̃ke bo á tɛ́ à kipa à su ma kĩnaa.
9Tó ani fↄ̃ à zĩ̀ ká kũmao à ma dɛ, ma gbɛ̃nↄ ni gↄ̃ á zↄ̀nↄ ũ. Tó makũ mɛ́ ma a dɛ̀ sↄ̃, áni gↄ̃ ó zↄ̀nↄ ũ, ánigↄ̃ zↄ̀ blewɛrɛ.
10Akũ Filisitini pìi ɛ̀ra à pì: Matɛn kùsɛɛ biri Isaraila zĩ̀karinↄa gbãra. À gbɛ̃ wɛtɛmɛnɛ de ò zĩ̀ ká kũ kↄ̃o.
11Kũ Solu kũ Isarailanↄ a yã pìi mà ń pínki, ò bídi kɛ̀, swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ńgu.
12Dauda bi Ɛflata gbɛ̃ Yɛsɛ nɛ́mɛ. Yɛsɛ bi Bɛtilihamu kũ à kú Yudanↄ bùsun gbɛ̃mɛ. À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì gbɛ̃nↄn sↄraakↄ̃. Solu gↄrↄa à zↄ̃kↄ̃ kũ̀ à zĩ kũ̀ manamana.
13A nɛ́ gbãna gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄn kú zĩ̀lan kũ Soluo. A daudu tↄ́n Ɛliabu, a plade tↄ́n Abinadabu, a aakↄ̃de tↄ́n Sama.
14Daudamɛ Yɛsɛ nɛ́ kpɛde ũ. A vĩ̀ni pìnↄ tɛ́ Solui,
15ama Dauda dì gɛ́ Solu kĩnaa à ɛra à su Bɛtilihamu a de sãnↄ dã.
16Filisitini pìi dì bo à a zĩda mↄńnɛ kↄnkↄ kũ ↄkↄsio ari gↄrↄ bupla.
17Zĩkea Yɛsɛ pì a nɛ́ Daudanɛ: Ǹ ése kpatana kpɛ̃nɛ do dí kũ burodi mɛ̀n kuri dínↄ sɛ́ ǹ gɛ́o n vĩ̀ninↄnɛ likalika ń bùran.
18Ǹ gàsi mɛ̀n kuri dínↄ sɛ́ ǹ kpá ń gã̀ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄa. Ǹ gɛ́ ǹ ń gwa, tó ò aafia, ǹ su kũ sèedaao kũ ò kun aafia.

19Ò kú kũ Soluo kũ Isarailanↄ pínki Ela guvutɛn, òtɛn zĩ̀ ká kũ Filisitininↄ.
20Dauda fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ, à a sãnↄ tò kũ sãdãri pãndeo. À a aso sɛ̀, akũ à dà zɛ́n lákũ Yɛsɛ òarɛ nà. Kũ à kà zĩ̀karinↄ bùran, à sù à lè òtɛn gɛ́ zĩ̀lan, òtɛn wiki gbãna lɛ́.
21Isarailanↄ kũ Filisitininↄ tɛn soru kɛ ò arɛ dↄkↄ̃a.
22Akũ Dauda a aso nà pↄ́dãkpãriinɛ a ↄĩ, akũ à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ zĩ̀lan. À a vĩ̀ninↄ lè gwe, akũ à fↄ kpàḿma.
23Kũ àtɛn yã o kũńwo, Filisitininↄ gↄ̃sa gbãna Gↄlaya, Gata gbɛ̃ bò Filisitini zĩ̀karinↄ tɛ́, à ɛ̀ra à fùtɛ kũ a yã pìio. Dauda yã pìi mà.
24Kũ Isarailanↄ a è, swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ńgu, ò lɛ̀kↄ̃a ń pínki.
25Òtɛn okↄ̃nɛ òtɛn pi: Ádi gↄ̃gbɛ̃ pì e à bòroo? Tó à bò, àdi kùsɛɛ biriwámɛ. Gbɛ̃ kũ à a dɛ̀, kína ni ade gba aruzɛkɛ zↄ̃kↄ̃, ani a gba a nɛ́nↄgbɛ̃ dↄ nↄ ũ, akũsↄ̃ a bedenↄ ni bɛ'ↄgↄ kpá doro.
26Akũ Dauda gbɛ̃ kũ ò zɛna a sarɛnↄ là à pì: Bↄ́n oni kɛ gbɛ̃ kũ à Filisitini pìi dɛ̀ à Isarailanↄ bò wé'i gũnnɛɛ? Dín Filisitini gyↄfↄrↄde pì ũ, gbasa àtɛn kùsɛɛ biribiri Luda Wɛ̃̀ndide zĩ̀karinↄaa?
27Akũ ò pìnɛ lákũ gbɛ̃nↄ tɛn o nà: Lɛn oni kɛ gbɛ̃ kũ à a dɛ̀nɛ lɛ.
28Kũ a vĩ̀ni zↄ̃kↄ̃de Ɛliabu mà Dauda tɛn yã o kũ gbɛ̃nↄ, a pↄ fɛ̃̀i à pì: À kɛ̀ dera n su laa? Dín n sã fíti nↄ tònɛ gbárannan? Má n karambaani kũ n nɛ̀sɛ vãnio dↄ̃. N su zĩ̀ gwamɛ.
29Dauda pì: Bↄ́n ma kɛ̀ɛ? Bee yã mani oroo?
30Akũ à kpɛ dↄ̀nɛ, à gɛ̀ɛ à yã dokↄ̃nↄ pìi là gbɛ̃ pãndea. Lákũ gbɛ̃ káaku ònɛ nà, lɛn ò ònɛ lɛ dↄ.
31Ò yã kũ Dauda ò pìi gbã̀ Solunɛ, akũ à a sìsi.
32Kũ Dauda sù, à pì Solunɛ: Gbɛ̃ke sún tó swɛ̃̀ kɛ̃agu Filisitini pì yã musuro. Makũ n zↄ̀blerii, mani gɛ́ zĩ̀ ká kãao.
33Akũ Solu pìnɛ: Ĩni fↄ̃ ǹ gɛ́ zĩ̀ ká kũ Filisitini pìioro. Nɛ́ fítimɛ n ũ. Gↄ̃gbɛ̃ pì sↄ̃ bi zĩ̀kariimɛ zaa a kɛfɛnnakɛgↄrↄa.
34Akũ Dauda pìnɛ: Makũ n zↄ̀blerii, makũ mɛ́ madìgↄ̃ ma de sãnↄ dã. Tó músu ke mani sù à sã kũ̀ kpàsan,
35madì a gbɛsɛ mà a gbɛ̃ mà sã pì bo a lɛ́i. Tó à ɛ̀ra kũmao, akũ madì a kũ a lɛ́kãsãa mà gbɛ̃ mà dɛ.
36Makũ n zↄ̀blerii, ma músuu dɛ̀, ma mani dɛ̀. Filisitini gyↄfↄrↄde pì ni gↄ̃ lán pↄ́ pìnↄ bà, zaakũ àtɛn kùsɛɛ biribiri Luda Wɛ̃̀ndide zĩ̀karinↄamɛ.

37Dauda ɛ̀ra à pì: Lákũ Dikiri ma bo músu kũ manio lɛ́i nà, lɛn ani ma bo Filisitini pì ↄĩ lɛ. Akũ Solu pìnɛ: Ǹ gɛ́! Dikiri gↄ̃ kú kũnwo.
38Solu a zĩ̀ka'uta dànɛ à a mↄ̀gotɛ̃ fùraa kùnɛ, akũ à a mↄ̀ uta dànɛ.
39Dauda Solu fɛ̃nɛda lòko zĩ̀ka'uta pìia. Kũ à nà táa, akũ à fùa, zaakũ adi dↄ́nɛ kɛoro. Akũ à pì Solunɛ: Mani fↄ̃ mà gɛ́ kũ pↄ́ pìnↄro, zaakũ mádi dↄ́nɛ kɛoro. Akũ à pↄ́ pìnↄ bↄ̀tɛ pínki à kàtɛ.
40À a gòo sɛ̀, akũ à gɛ̀ɛ à gbɛ̀ pↄ́rↄpↄrↄ sɛ̀tɛ swawɛɛn mɛ̀n sↄↄro à kà a sãdãbↄkↄn. Akũ àtɛn na Filisitini pìii, à a gbɛ̀mba kũna.
41Akũ Filisitini pì tɛn na Daudai, a sɛ̃gbakosɛri tɛn táa o a arɛ.
42Kũ à Dauda gwà, à è nɛ́ fíti tɛ̃ra manamɛ, akũ à dↄkɛ̀ kãao
43à pìnɛ: Gbɛ̃dan ma ũ, akũ n gbasa ntɛn sumai kũ gòoo yá? Akũ à a kà kũ a tãna tↄ́o.
44Akũ à ɛ̀ra à pì: Ǹ namai ǹ gwa, bãnↄ ni n ble, nↄ̀bↄ pãsĩnↄ ni n só.
45Dauda pìnɛ: Fɛ̃nɛda kũ sári lɛ̀kɛtɛɛo kũ sári sↄ̃ntɛon ntɛn suomai. Makũ sↄ̃, Dikiri Zĩ̀karide Isarailanↄ Luda kũ n kùsɛɛ bìribiria tↄ́n matɛn suomma.
46Dikiri ni n namɛnɛ ma ↄĩ gbãra. Mani n dɛ mà n mì zↄ̃, mani Filisitini zĩ̀karinↄ gɛ̀nↄ kpá bãnↄa kũ nↄ̀bↄ pãsĩnↄo gbãra ò só, andunia ni dↄ̃ kũ Luda kú kũ Isarailanↄ.
47Gbɛ̃ kũ ò kakarana lanↄ ni dↄ̃ kũ Dikiri dì zĩ̀ ble kũ fɛ̃nɛdao ke kũ sárioro. Dikiri mɛ́ a zĩ̀ gbãna vĩ, ani á nawɛrɛ ó ↄĩ.
48Gↄrↄ kũ Filisitini pì tɛn na Daudai àtɛn su, akũ Dauda bàa lɛ̀ àtɛn su gu kũ oni zĩ̀ kán.
49Akũ à ↄ dà a bↄ̀kↄn à gbɛ̀ɛ bò à dà a gbɛ̀mban. Kũ à Filisitini pìi gbã̀o, akũ à a pà a arɛa. Gbɛ̀ɛ pìi vlɛ̃̀ a arɛ pìi gũn, akũ à lɛ̀tɛ a gbɛrɛa.
50Gbɛ̀mbaan Dauda zĩ̀i blèo Filisitini pìia. À a pào à nɛ̀, bee fɛ̃nɛda à kũnaro.
51Akũ à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ à zɛ̀ala, à a fɛ̃nɛda wòto a kpɛ́n à a dɛ̀ à a mìi zↄ̃̀o. Kũ Filisitininↄ è ń gↄ̃sa gbãna pìi gà, akũ ò lɛ̀kↄ̃a.
52Akũ Isarailanↄ kũ Yudanↄ pɛ̀tɛńyĩ kũ wikio, ò pɛ̀ḿma ari Gata bĩnilɛa kũ Ɛkɛrↄnu bĩnilɛo. Gbɛ̃ kũ ò ń dɛdɛnↄ gɛ̀nↄ gↄ̃̀ katɛna sɛna zaa Saraimu zɛ́n ari Gata kũ Ɛkɛrↄnuo.
53Kũ ò sù kũ pɛna Filisitininↄaao, akũ ò ń bùra pↄ́nↄ nàkↄ̃a ò tào.
54Dauda Filisitini pìi mìi sɛ̀ à gɛ̀ɛo Yurusalɛmu, à a gↄ̃kɛbↄnↄ kàtɛ a kpɛ́n.

55Gↄrↄ kũ Dauda tɛn na Filisitini pìii, Solu tɛni a gwa, akũ à a zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Abana là à pì: Dí nɛ́mɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pì ũu? À wèa à pì: Kína, kũ n kunnaao, má dↄ̃ro.
56Akũ kína pì: Ǹ gbɛka ǹ ma dí nɛ́n kɛfɛnna pì ũ.
57Kũ Dauda sù kũ Filisitini pì dɛnaao, Abana a sɛ̀ à gɛ̀ɛo Solu kĩnaa, à Filisitini pìi mì kũna.
58Akũ Solu a là à pì: Kɛfɛnna, dí nɛ́mɛ n ũu? À wèa à pì: N zↄ̀bleri Yɛsɛ, Bɛtilihamu gbɛ̃ nɛ́mɛ ma ũ.