Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Solu kí blè Isarailanↄa wɛ̃̀ pla,
2à ń zĩ̀karinↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn wàa gɛ̃ro. Gbɛ̃nↄn wàa kuri kú kãao Mikimasa kũ Bɛtɛli gusĩsĩdeo. Gbɛ̃nↄn wàa sↄↄro kú kũ a nɛ́ Yonatão Gibɛa, Biliaminu bùsun. Akũ à gbɛ̃ kparanↄ gbàrɛ, baadi tà a bɛa.
3Yonatã lɛ̀tɛ Filisitini gudãkpãki kũ à kú Gɛbaa, akũ Filisitininↄ a baaruu mà. Akũ Solu zĩ̀ kuru pɛ̀ Isarailanↄ bùsu gu sĩnda pínkia à pì Eberunↄ ma!
4Akũ Isarailanↄ mà ń pínki ò pì, Solu lɛ̀tɛ Filisitini gudãkpãkia, akũ Filisitininↄ zã Isarailanↄ gbĩn. Akũ ò Isarailanↄ sìsi, ò sù ò nà Solua Giligala.
5Akũ Filisitininↄ kↄ̃ kàkara ò zĩ̀ ká kũ Isarailanↄ. Ń sↄ̃gonↄ kà dúbu baraakuri, ń sↄ̃godenↄ kà dúbu suddo, akũ ń gɛ̀sɛdenↄn dasi lán ísiralɛ bùsu'atɛ̃ bà. Akũ ò fùtɛ ò gɛ̀ɛ ò bùraa kàtɛ Mikimasa, Bɛtavɛ̃ ifãboki kpa.
6Kũ Isarailanↄ è ò kú wari gũn òtɛn nakara kũńwo, akũ ò ùtɛ gbɛ̀wɛɛnↄ gũn kũ dàkonↄ kũ gbɛ̀ sↄ̀kↄnↄ kũ tↄ̃̀nↄwɛɛnↄ kũ lↄ̀gↄnↄo.
7Ń gbɛ̃kenↄ gu lɛ̀ ò bikũ̀ Yodaa ari Gada bùsun kũ Giliada bùsuuo. Solu kpɛ́ kú Giligala, vĩna tɛn gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ kũ manamana.
8À Samuɛli dã̀ gↄrↄ suppla lákũ à dìtɛarɛ nà. Kũ adi suro, akũ a gbɛ̃nↄ tɛn fãkↄ̃a.
9Akũ Solu pì: À mↄ́mɛnɛ kũ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũo kũ sáabukpa sa'opↄnↄ. Akũ à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ pìi ò.
10Kũ à làka, Samuɛli tɛn ká, akũ Solu pìi gɛ̀ɛ à dàalɛ à gbãnakɛ kpài.
11Akũ Samuɛli pìnɛ: Bↄ́ yãn n kɛ̀ gwee? Solu wèa à pì: Kũ ma è ma gbɛ̃nↄ tɛn fãkↄ̃a, akũsↄ̃ ńdi su gↄrↄ kũ n dìtɛaro yãimɛ. Filisitininↄ tɛn kↄ̃ kakara Mikimasa,
12akũ ma pì, òsun lɛ́tɛma Giligala la ari mà Dikiri gbɛka. Akũ ma sa pìi ò tilasi.
13Akũ Samuɛli pìnɛ: N fayasariyã kɛ̀! Ń yã kũ Dikiri n Luda dìtɛnnɛ kũnaro. Tó ń kũna yãmɛ, de Dikiri ni tó n burinↄ gↄ̃ kpata ble Isarailanↄa gↄrↄ sĩnda pínki.
14Tera sà ĩni gì kɛ kpataa gũnlo. Lákũ ń yã kũ Dikiri dìtɛnnɛ kũnaro nà, à gĩnakɛ à gbɛ̃ kũ a pↄ kɛ̀arɛ wɛ̀tɛ, à a dìtɛ a gbɛ̃nↄ don'arɛde ũ.
15Akũ Samuɛli fùtɛ Giligala à gɛ̀ɛ Gibɛa, Biliaminu bùsun. Akũ Solu a zĩ̀kari kũ ò kú kãaonↄ nàro, ò kà gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃ taka bà.
16Solu kũ a nɛ́ Yonatão kũ a zĩ̀kari kũ ò kú kũńwonↄn kú Gibɛa, Filisitininↄ sↄ̃ ò bùraa kàtɛ Mikimasa.
17Zĩ̀kari gã̀ aakↄ̃nↄ bↄ̀tɛ Filisitininↄ bùran ò gɛ̀ɛ lɛ́tɛ Isarailanↄa. Gã̀ do gɛ̀ɛ Ɔfla kpa Suala bùsun,
18gã̀ do gɛ̀ɛ Bɛtoroni kpa, akũ a aakↄ̃de gɛ̀ɛ Isarailanↄ bùsu lɛ́n, sĩ̀sĩ kũ à arɛdↄna maninↄ guvutɛa kũ gbárannao.

19Sia kú Isarailanↄ bùsunlo, zaakũ Filisitininↄ pì, Eberunↄ sún fɛ̃nɛda ke sári piro.
20Filisitininↄ kĩnaan Isarailanↄ dì gɛ́ swakurenↄ kũ zùswanↄ kũ kpásanↄ kũ kòmanↄ lɛ́ kɛkɛn pínki.
21Swakure kũ zùswa lɛ́kɛkɛnaa kà andurufu plapla, sakanↄ kũ kpásanↄ sↄ̃ andurufu dodo.
22A yã mɛ́ à tò zĩ̀i pìi kágↄrↄ Solu kũ Yonatão zĩ̀karinↄ fɛ̃nɛda ke sári kũnaro, sé Solu kũ Yonatão baasiro.
23Filisitini gudãkpãrinↄ gɛ̀ɛ Mikimasa gbɛ̀sↄkↄn.