Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dikiri àkpati kú Filisitininↄ bùsun ari mↄ suppla,
2akũ ò sa'orinↄ kũ màsokɛrinↄ kàkara ò ń lá ò pì: Deran óni kɛ nà kũ Dikiri àkpatiioo? À owɛrɛ lákũ óni kɛ nà ò táo a gbɛ̀n.
3Akũ ò wèḿma ò pì: Tó átɛn tá kũ Isarailanↄ tãna àkpatiio, àsun táo koriro. À a gba pↄ́ á taari yãi, áni aafia le, áni yã kũ à tò adi ↄ goáwaro dↄ̃.
4Akũ ò ń lá ò pì: Bↄ́n óni a gba ò táo ó taari yãii? Ò wèḿma ò pì: À wura pi lán gbɛ̀nna bà mɛ̀n sↄↄro kũ ɛ̃nɛnↄ dↄ mɛ̀n sↄↄro á kínanↄ dasi lɛ́n, zaakũ gyã dokↄ̃nↄ pì á lé kũ á kínanↄ á pínki.
5À á gbɛ̀nnanↄ taka pi kũ ɛ̃nɛ kũ òtɛni ó bùsu yaka takanↄ, à Isarailanↄ tãna kpe tao. Ke ani ↄ gowá kũ ó tãnanↄ kũ ó bùsuuo gwɛɛ?
6Bↄ́yãi á ye à sãgbãna kɛ lákũ Misilanↄ kũ Firi'aunao kɛ̀ nàa? Kũ à ń wɛ́ tã̀ ari ò Isarailanↄ gbàrɛ ò tà, a yã dí dↄáguroo?
7Tera sà à gɛ́ à zùgo dufu kɛ, à su kũ zù nɛ́rande mɛ̀n pla kũ òdi gbãngo dańnɛ yãronↄ. À gó pì dↄḿma, à ń nɛ́ kũ ò tɛ́ńyĩnↄ kɛ̃ḿma à tá kũńwo ń karaa gũn.
8À Dikiri àkpati sɛ́ à da gó pìi gũn, à wura pↄ́ kũ átɛn kpãzã á taari yãinↄ ká batan à ditɛ àkpatii pìi sarɛ, à zùnↄ ká zɛ́n ò gɛ́o
9àgↄ̃ gwa. Tó àkpatii pì a bùsu zɛ́ sɛ̀ àtɛn gɛ́ Bɛsɛmɛsi kpa, àkũ mɛ́ à kisira zↄ̃kↄ̃ↄ pìi zĩ̀wá. Tó adi sɛ́tɛ gwe sↄ̃ro, ónigↄ̃ dↄ̃ kũ àkũ mɛ́ à ↄ tↄ̃̀wáro, yã mɛ́ à sù lɛ.
10Akũ ò kɛ̀ lɛ, ò gó dↄ̀ zù nɛ́rande mɛ̀n planↄa ò ń nɛ́nↄ kà kara gũn,
11akũ ò Dikiri àkpatii dà gó pìi gũn kũ bata kũ wura ɛ̃nɛnↄ kũ gbɛ̀nna takanↄn kú a gũnwo.
12Akũ zùu pìnↄ zɛ́ sɛ̀ súsu ò arɛ dↄ Bɛsɛmɛsi zɛ́a, òtɛn gɛ́ òtɛn ↄ́ↄ dↄ, odi litɛ ↄplai ke ↄzɛiro. Filisitini kínanↄ tɛ́ ń kpɛ ari Bɛsɛmɛsi bùsu lɛ́n.
13Bɛsɛmɛsidenↄ tɛn pↄ́wɛ kɛkɛ guvutɛn. Kũ ò wɛ́ sɛ̀ musu, ò àkpatii pìi è, akũ ń pↄ kɛ̀ nna kũ a enaao.
14Kũ gó pìi kà Bɛsɛmɛsi gbɛ̃ Yↄsua búgbɛɛa, akũ à zɛ̀ gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ɛ sarɛ gwe. Akũ Levinↄ Dikiri àkpatii pìi bò kũ bata kũ wura pↄ́nↄn kú a gũnwo, ò kàtɛ gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ɛ pìia. Akũ Bɛsɛmɛsidenↄ gó pì lí zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ yàka ũ, ò sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Dikiria kũ zùu pìnↄ. Zĩ pìia ò sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũnↄ ò Dikiria kũ sa'opↄ pãndenↄ.
16Filisitini kína gbɛ̃nↄn sↄↄronↄ yã pìi è, akũ ò ɛ̀ra ò tà Ɛkɛrↄnu zĩ pìia.
17Wura gbɛ̀nna kũ Filisitininↄ kpã̀zã Dikirinɛ ń taari yãinↄn dí: Asadↄdi pↄ́ do, Gaza pↄ́ do, Asakɛlↄni pↄ́ do, Gata pↄ́ do, Ɛkɛrↄnu pↄ́ do.
18Wura ɛ̃nɛnↄ kun dↄ Filisitini wɛ́ra pìnↄ dasi lɛ́n, ń kína gbɛ̃nↄn sↄↄronↄ pↄ́ ũ. Ń wɛ́ra bĩnide pìnↄ baadi kũ a lakutunↄ. Gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ kũ ò Dikiri àkpatii dìtɛa Bɛsɛmɛsi gbɛ̃ Yↄsua búgbɛɛaa pìimɛ sèeda ũ ari kũ a gbãrao.
19Akũ Dikiri Bɛsɛmɛside kenↄ dɛ̀dɛ, kũ ò a àkpatii gũn gwà yãi. À ń dɛdɛ gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akurimɛ, akũ ò wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄ̀, kũ Dikiri kakatɛ zↄ̃kↄ̃ↄ kpàńyĩ yãi.

20Akũ Bɛsɛmɛsidenↄ pì: Dí mɛ́ ani fↄ̃ à zɛ Dikiri Luda kũ à kú adona pì arɛɛ? Óni àkpatii pì kpãzã dínↄ kĩnaa sàa?
21Akũ ò gbɛ̃nↄ zĩ̀ Kiriayarimudenↄa ò pì: Filisitininↄ sù kũ Dikiri àkpatiio. À mↄ́ à sɛ́ à táo á kĩnaa.