Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda kũ a gbɛ̃nↄ kà Zikilaga a gↄrↄ aakↄ̃de zĩ. À sù à lè Amalɛkinↄ sù ò lɛ̀tɛ Nɛgɛvi bùsuua kũ Zikilagao ń kpɛ. Ò lɛ̀tɛ Zikilagaa ò tɛ́ sↄ̃̀a.
2Ò nↄgbɛ̃ kũ ò kú gwenↄ kũ̀kũ, nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ ń pínki. Odi ń gbɛ̃ke dɛro, ò ń sɛ́tɛ ò tà kũńwo.
3Kũ Dauda kũ a gbɛ̃nↄ kà ń bɛ wɛ̃tɛn, ò è ò tɛ́ sↄ̃̀a ò ń nↄgbɛ̃nↄ kũ ń nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kũ̀kũ ò tà kũńwo.
4Akũ Dauda kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ wiki lɛ̀ ò ↄ́ↄ dↄ̀ ari ń gbãna làka, ari odi fↄ̃ ò ↄ́ↄ dↄ̀ doro.
5Ò Dauda nↄnↄ kũ̀kũ ò tà kũńwo ń pla Ainↄama kũ Abigailio.
6Dauda wɛ́tãmma è manamana, zaakũ òtɛn pi ò a pápa kũ gbɛ̀ɛo ò dɛ. Ń gbɛ̃ sĩnda pínki nɛ̀sɛɛ yàka ń nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ yã musu. Ama Dauda gbãna è Dikiri a Ludaa,
7akũ à pì sa'ori Abiatanɛ: Ǹ mↄ́ kũ n uta lokommao. Kũ à gɛ̀ɛonɛ,
8akũ Dauda yã gbɛ̀kao Dikiria, à a là à pì: Mà pɛ́tɛ gbãnamↄnnɛrii pìnↄi mani ń le yá? À pìnɛ: Ǹ pɛ́tɛńyĩ, ĩni ń le ǹ n gbɛ̃nↄ mì sí.
9Akũ Dauda dà zɛ́n kũ gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃nↄ. Kũ ò kà Beso swai, gbɛ̃kenↄ gↄ̃̀ gwe.
10Gbɛ̃nↄn wàa donↄ gbãna làka, odi fↄ̃ ò bikũ̀ swa pìiaro, akũ Dauda bikũ̀, à tɛ́ ń gbɛ̀ɛi kũ gbɛ̃nↄn wàa planↄ.
11Ò Misila gbɛ̃ke è sɛ̃̀ntɛ, akũ ò gɛ̀ɛ kãao Dauda kĩnaa. Ò pↄ́ble kpàa à blè, ò í kpàa à mì.
12Akũ ò kaka nɛ́ kori kpàa kũ geepi kàraao mɛ̀n pla à sò. Akũ a mɛ̀ɛ sù, zaakũ à kɛ̀ fãnantɛ̃ aakↄ̃ gwãani aakↄ̃ pↄ́blesari ímisari.
13Akũ Dauda a là à pì: Dí gbɛ̃mɛ n ũu? N bo mámɛɛ? Akũ Misila gbɛ̃ pìi pì: Amalɛki zↄ̀ↄn ma ũ. A gↄrↄ aakↄ̃den dí, ma dikiri pã kpàmai kũ matɛn gyã kɛ yãi.
14O lɛtɛ Nɛgɛvi bùsuuamɛ, gu kũ Kɛrɛtinↄn kun kũ Yudanↄ kũ Kalɛbu burinↄ, akũ ò tɛ́ sↄ̃̀ Zikilagaa.
15Akũ Dauda a là à pì: Ĩni fↄ̃ ǹ gɛ́ kũmao gbɛ̃ pìnↄ kĩnaa yá? À wèa à pì: Tó n sìmɛnɛ kũ Ludao kũ ĩni ma dɛro, tó ĩni ma kpá ma dikiriiaro, mani gɛ́ kũnwo ń kĩnaa.
16Akũ à gɛ̀ɛ kãao. Kũ ò kà, ò ń lé, ò fãkↄ̃ana gu sĩnda pínkia, òtɛn pↄ́ ble òtɛn í mi, òtɛn pↄnna kɛ pↄ́ zↄ̃kↄ̃ kũ ò sɛ̀tɛ Filisitini bùsunnↄ kũ Yudanↄ bùsuuo yãi.
17Akũ Dauda sì ń tɛ́ à ń dɛdɛ naana zaa ↄkↄsi ari gu gɛ̀ɛ à dↄ̀o ↄkↄsi. Ń gbɛ̃ke dí boki lero, séde kɛfɛnna gbɛ̃nↄn wàa pla kũ ò dì lakumia ò bàa lɛ̀nↄ baasiro.
18Dauda gbɛ̃ kũ Amalɛkinↄ ń kũkũnↄ mìi sì ń pínki kũ a nↄnↄ ń pla.

19Ń gbɛ̃ke dí sãsãro, nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nɛ́nↄgbɛ̃nↄ ń pínki. Bee pↄ́ kũ ò sɛ̀tɛnↄ, Dauda ɛ̀ra à pↄ́ pìnↄ sì pínki.
20À sãnↄ kũ zùnↄ nàkↄ̃a, akũ a gbɛ̃nↄ pↄ́kãde pìnↄ kpán'arɛ kɛ̀ ò pì: Dauda pↄ́nↄn dí.
21Akũ Dauda kà gbɛ̃nↄn wàa do kũ ń gbãna làka odi fↄ̃ ò gɛ̀ɛ kãaoro ò gↄ̃̀ Beso swainↄ kĩnaa. Ò bↄ̀tɛ ò dàalɛ kũ gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄ. Kũ Dauda nàńyĩ, à fↄ kpàḿma,
22akũ gbɛ̃ pãsĩ gaavude kũ ò tɛ́ Daudainↄ pì: Lákũ odi gɛ́ kũooro nà, óni pↄ́ kũ o sìnↄ ke kpáḿmaro, tó adi kɛ ń baadi nanↄ kũ a nɛ́nↄ baasiro. Ò ń sɛ́ ò tá kũńwo.
23Akũ Dauda pì: Oi! Ma gbɛ̃nↄ, àsun kɛ lɛ kũ pↄ́ kũ Dikiri kpàwánↄro, zaakũ à ó dãkpã à gbãnamↄnnɛri kũ ò lɛ̀tɛwánↄ nàwɛrɛ ó ↄĩ.
24Gbɛ̃ke ni yã kũ a ò díkĩna síro fá. Gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ òtɛn pↄ́nↄ dãkpãnↄ baka nigↄ̃ dokↄ̃nↄ kũ gbɛ̃ kũ ò gɛ̀ɛ zĩ̀lannↄmɛ. Óni kpaatɛtɛkↄ̃nɛ lɛɛlɛlɛɛlɛ.
25Kũ Dauda yã pìi dìtɛ, akũ à gↄ̃̀ doka ũ Isarailanↄnɛ zaa zĩ birea ari kũ a gbãrao.
26Kũ Dauda kà Zikilaga, à pↄ́ kũ à sì kenↄ kpã̀zã Yudanↄ bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ ò de a gbɛ̃nna ũnↄnɛ à pì: Gba kũ a è pↄ́ kũ o sì Dikiri ibɛrɛnↄaa gũnnↄn gwe.
27À kpã̀zãńnɛ Bɛtɛli kũ Ramↄ Nɛgɛvio kũ Yatio
28kũ Aroao kũ Sifimↄo kũ Ɛsɛtɛmↄao
29kũ Rakalao kũ Yeramɛɛli buri wɛ̃tɛnↄ kũ Keni wɛ̃tɛnↄ
30kũ Ɔↄmao kũ Borasão kũ Atakao
31kũ Ɛblↄnuo kũ gu kũ Dauda kurèn kũ a gbɛ̃nↄ pínki.